PL EN


Journal
2017 | 26 | 141 - 150
Article title

Perspektywy rozwoju ośrodków miejskich konurbacji rybnickiej

Title variants
EN
Perspectives of urban development in the Rybnik conurbation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Miasta konurbacji rybnickiej identyfikowane były jako ważne ośrodki wzrostu społeczno-gospodarczego. Odkrycie węgla kamiennego w latach 50. XX w. spowodowało gwałtowną industrializację, urbanizację i w konsekwencji monofunkcyjny rozwój obszaru. Współcześnie obserwuje się pewną dualność uwarunkowań demograficzno-społecznych i gospodarczych. Miasta stoją w obliczu wyzwań spowodowanych zmniejszaniem się liczby ludności, będącym wynikiem silnego odpływu migracyjnego. Z drugiej strony sytuacja ekonomiczna jest relatywnie korzystna, co sprzyja modernizacji gospodarczej obszaru. Górnictwo węglowe powoli traci swoją dominującą rolę i następuje dywersyfikacja gospodarki. W opracowaniu wskazano perspektywy rozwoju ośrodków miejskich konurbacji rybnickiej na podstawie ich potencjałów określonych w dokumentach strategicznych miast.
EN
The cities of the Rybnik conurbation used to be regarded as important centers of socio-economic growth. The discovery of coal in the 1950s lead to rapid industrialization, urbanization and, consequently, monofunctional development of the area. At present, a certain duality of demographic and social, as well as economic determinants is noticeable. The cities are facing challenges due to declining population, which is a result of strong migration outflow. On the other hand, the economic situation is relatively favorable, which is conducive to the economic modernization of the area. Coal mining is slowly losing its dominant role and is being followed by diversification of the economy. The study indicates perspectives for the development of urban centers in the Rybnik conurbation based on their potentials identified in strategic documents of the cities.
Journal
Year
Issue
26
Pages
141 - 150
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Bank Danych Lokalnych GUS.
 • Fudali A., Borsa M., Malczewski P., Maleszka W., Kasprzak M., 2013, Rola Rybnika w subregionie zachodnim – wyzwania stojące przed miastem w latach 2014–2020, „Śląskie Studia Regionalne” nr 4(1).
 • Grabania M., 1968, Rybnicki Okręg Węglowy. Problemy i perspektywy, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.
 • Kłosowski F., Pytel S., Runge A., Sitek S., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Rynek pracy w podregionie rybnickim. Podręcznik „dobrych praktyk”, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec.
 • Krawczyk S., Królikowski K., 1975, Procesy urbanizacyjne w Rybnickim Okręgu Węglowym, [w:] Z badań nad Rybnickim Okręgiem Węglowym, red. S. Żmuda, Śląski Instytut Naukowy, Katowice. Zeszyty Naukowe nr 69.
 • Krzysztofik R., 2007, Lokacje miejskie na obszarze Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Kurpanik M., 2012, Przestrzenne zróżnicowanie świadomości i tożsamości terytorialnej mieszkańców konurbacji rybnickiej, maszynopis rozprawy doktorskiej w Bibliotece Wydziału Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Litewka C., 1971, Najważniejsze problemy związane z rozwojem Rybnickiego Okręgu Węglowego, „Przegląd Geograficzny” t. 43, z. 1–2.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, Dz.U. z 2012 r., poz. 850.
 • Runge A., 2003, Proces starzenia się ludności miast województwa śląskiego, [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne w okresie transformacji – diagnoza i próba oceny, red. E. Bednarska, Cz. Domański, GUS, Urząd Statystyczny w Łodzi, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, Łódź.
 • Runge A., 2010, Procesy i struktury ludnościowe w województwie śląskim, [w:] Procesy i struktury demograficzno-społeczne na obszarze województwa śląskiego w latach 1988–2008, red. J. Runge, I. Żurek, WUS, Katowice.
 • Sitek S., Runge J., Kłosowski F., Runge A., Petryszyn J., Pytel S., Spórna T., Kurpanik M., Zuzańska-Żyśko E., 2013, Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego – SGP WSL, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec.
 • Spórna T., 2012, Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego nr 72.
 • Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 (projekt), 2013, Jastrzębie-Zdrój, http://bip.jastrzebie.pl/contents/content/3622/22456 (dostęp 16 maja 2015).
 • Strategia Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2000–2015. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Rydułtowy na lata 2008–2015, Rydułtowy 2007.
 • Strategia Rozwoju Miasta Wodzisław Śląski na lata 2014–2020, Wodzisław Śląski, wrzesień 2014, http://wodzislaw-slaski.pl/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/wodzislaw-slaski-strategia-rozwoju-2014.pdf (dostęp 16 maja 2015).
 • Strategia Rozwoju Miasta Żory 2020+ (projekt), http://www.old.zory.pl/container/Projekt%20Startegii%20Rozwoju%20Miasta%20Zory.pdf (dostęp 16 maja 2015).
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2013/07/04/1372921202/1372921250.pdf (dostęp 16 maja 2015).
 • Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika na lata 2014–2020 (projekt), lipiec 2014, Rybnik, http://www.rybnik.pl/index.php?id=282 (dostęp 16 maja 2015).
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin 2014-2020 (projekt), Radlin 2014, http://issuu.com/miastoradlin/docs/strategia_zr__wnowa__onego_rozwoju_?e=10479585/9079491 (dostęp 16 maja 2015).
 • Syrek M., 1976, Przemysł regionu katowickiego 1945–1974, Śląsk, Katowice.
 • Wrana K., 2013, Uwarunkowania i procesy rozwoju miast, „Śląskie Studia Regionalne” Nr 4(1).
 • Z badań nad Rybnickim Okręgiem Węglowym, 1975, red. S. Żmuda, Śląski Instytut Naukowy, Katowice. Zeszyty Naukowe nr 69.
 • Ziemia rybnicko-wodzisławska, 1970, red. J. Ligęza, Śląsk, Katowice.
 • https://www.jsw.pl/
 • https://www.kwsa.pl/
 • http://www.wspolnapasja.org/
 • http://rybnik.naszemiasto.pl/artykul/kampus-w-rybniku-uniwersytet-ekonomiczny-zostaje-i-tworzy,
 • 3367364,artgal,t,id,tm.html (dostęp 16 maja 2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c6569307-0f26-4b09-9fee-3c830c91bbba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.