Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 45(3) | 153-169

Article title

Koncepcja indeksu dojrzałości narracyjnych ujawnień obszarów i czynników ryzyka

Content

Title variants

EN
The concept of a maturity index for narrative disclosures of risk areas and factors

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cel: Przedmiotem rozważań jest przedstawienie propozycji konstrukcji indeksu dojrzałości ujawnień narracyjnych na temat obszarów i czynników ryzyka, jako narzędzia diagnoz i ana-liz, ale też doskonalenia sprawozdawczości narracyjnej w badanym obszarze. Metodyka/podejście badawcze: Opracowanie ma charakter koncepcyjny i zostało przy-gotowane na podstawie przeglądu literatury oraz wyników wcześniejszych własnych badań empirycznych. Wyniki: Zaproponowany sposób konstrukcji indeksu dojrzałości umożliwia pomiar jakości narracyjnych ujawnień obszarów i czynników ryzyka na uniwersalnej pięciostopniowej skali. Ograniczenia/implikacje badawcze: Zaproponowany indeks został skonstruowany z myślą o podmiotach, które działają w sektorach niefinansowych. Oryginalność/wartość: Indeks stanowi uniwersalne narzędzie, które może być wykorzy-stane w badaniach narracyjnych raportów ryzyka oraz w doskonaleniu praktyk przygoto-wania raportów rocznych przedsiębiorstw z sektorów niefinansowych.
EN
Purpose: The subject of the considerations is a proposal for a maturity index for narrative disclosures on risk areas and factors as a tool for diagnosis and analysis, but also for im-proving narrative reporting in the area under study. Methodology/approach: The study is conceptual and was prepared based on a literature review and the results of previous empirical research. Findings: The proposed method of constructing a maturity index enables the measure-ment of the quality of narrative disclosures of risk areas and factors on a universal five-point scale. Research limitations/implications: The proposed index has been designed with entities that operate in non-financial sectors in mind. Originality/value: The index is a universal tool that can be used in narrative research on risk reports and in improving the practices of preparing annual reports of enterprises from non-financial sectors.

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rachunkowości
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rachunkowości

References

 • Abraham S., Cox P. (2007), Analysing the determinants of narrative risk information in UK FTSE 100 annual reports, „The British Accounting Reviewˮ, 39 (3), s. 227–248.
 • Abraham S., Shrives P.J. (2014), Improving the relevance of risk factor disclosure in corporate annual reports, „The British Accounting Reviewˮ, 46 (1), s. 91–107.
 • Adam-Müller A.F.A., Erkens M.H.R. (2020), Risk disclosure noncompliance, „Journal of Account-ing and Public Policyˮ, 39 (3), doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106739.
 • Beretta S., Bozzolan S. (2004), A framework for the analysis of firm risk communication, „The International Journal of Accountingˮ, 39 (3), s. 265–288.
 • Cazier R.A., McMullin J.L., Treu J.S. (2021), Are Lengthy and Boilerplate Risk Factor Dis-closures Inadequate? An Examination of Judicial and Regulatory Assessments of Risk Factor Language, „The Accounting Reviewˮ, 96 (4), s. 131–155.
 • Dobler M., Lajili K., Zéghal D. (2011), Attributes of Corporate Risk Disclosure: An International Investigation in the Manufacturing Sector. „Journal of International Accounting Researchˮ, 10 (2), s. 1–22, doi: https://doi.org/10.2308/jiar-10081.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinanso-wych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE, L 330/1.
 • Elzahar H., Hussainey K. (2012), Determinants of narrative risk disclosures in UK interim reports, „The Journal of Risk Financeˮ, 13(2), s. 133–147.
 • Elshandidy T., Neri L. (2015), Corporate Governance, Risk Disclosure Practices, and Market Liquidity: Comparative Evidence from the UK and Italy, „Corporate Governance: An Interna-tional Reviewˮ, 23 (4), s. 331–356.
 • Elshandidy T., Shrives P.J., Bamber M., Abraham S. (2018), Risk reporting: A review of the lite- rature and implications for future research, „Journal of Accounting Literature, 40, s. 54–82.
 • Heinle M.S., Smith K.C. (2017), A theory of risk disclosure, „Review of Accounting Studiesˮ, 22 (4), s. 1459–1491.
 • Jones M.J., Shoemaker P.A. (1994), Accounting narratives: A review of empirical studies of content and readability, „Journal of Accounting Literatureˮ, 13, s. 142–184.
 • Kamela-Sowińska A. (2014), Od rachunkowości do opisu gospodarczego, „Zeszyty Teore-tyczne Rachunkowości”, 77 (133), 107–115.
 • Karmańska A. (2014), The imperative of sustainable growth and reporting integration. Three eras in the corporate reporting development, „Copernican Journal of Finance & Accountingˮ, 3 (1), s. 73–82.
 • Karmańska A., Łada, M. (2019), Ujawnianie obszarów i czynników ryzyka w sprawozdaniach z działalności spółek giełdowych – obserwacje wobec zmian regulacji prawnych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 103 (159), s. 39–61.
 • Karmańska A., Łada M. (2020a), Ujawnienia narracyjne ryzyka w sprawozdawczości rocznej. Propozycja Mapy ryzyka w ujęciu ex post i ex ante, [w:] Karmańska A. (red.), Rachunko-wość w nurcie ekonomiczno-finansowo-zarządczym. Złota Księga dla dr. Zdzisława Fedaka z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 143–204.
 • Karmańska A., Łada M. (2020b), W kierunku ram koncepcyjnych określania poziomów doj-rzałości ujawnień w zakresie obszarów i czynników ryzyka, [w:] Bartkowiak R., Matusewicz M. (red.), Nowe wyzwania w naukach o gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 135–152.
 • Karmańska A. (red.) (2008), Ryzyko w rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Klimczak K.M., Dynel M. (2016), Aspekty lingwistyczne raportów analityków, „Nauki o Finansach”, 1 (26), s. 34–41.
 • Krasodomska J. (2016), Ocena zrozumiałości sprawozdania z działalności grupy LOTOS SA z wykorzystaniem aplikacji JASNOPIS, „Studia Ekonomiczne”, 268, s. 135–143.
 • Leopizzi R., Lazzi A., Venturelli A., Principale S. (2020), Nonfinancial risk disclosure: The „state of the art” of Italian companies, „Corporate Social Responsibility and Environmental Managementˮ, 27 (1), s. 358–368.
 • Linsley P.M., Shrives P.J. (2006), „Risk reporting: A study of risk disclosures in the annual reports of UK companies”, „The British Accounting Reviewˮ, 38 (4), s. 387–404.
 • Łada M. (2016), Legitymizacja a społecznie odpowiedzialna rachunkowość, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiejˮ, 23 (2), s. 7–15.
 • Malafronte I., Porzio C., Starita M.G. (2016), The nature and determinants of disclosure practices in the insurance industry: Evidence from European insurers, „International Review of Financial Analysisˮ, 45, s. 367–382, doi:https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.02.003.
 • Masztalerz M. (2018), O badaniu narracji w rachunkowości, „Studia i Prace Kolegium Zarządza-nia i Finansów”, 160, s. 113–122.
 • Mućko P. (2018), Jakość sprawozdań narracyjnych i jej determinanty–przegląd literatury, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 165, s. 155–170.
 • Ntim C.G., Lindop S., Thomas D.A. (2013), Corporate governance and risk reporting in South Africa: A study of corporate risk disclosures in the pre- and post-2007/2008 global financial crisis periods, „International Review of Financial Analysisˮ, 30, s. 363–383, doi:https:// doi.org/10.1016/j.irfa.2013.07.001
 • Ryan S.G. (2012), Risk reporting quality: implications of academic research for financial re-porting policy, „Accounting and Business Research”, 42 (3), s. 295–324.
 • Smith M. (2019), Research methods in accounting, Sage, London.
 • Smith M., Taffler R. (1992), Readability and understandability: Different measures of the textual complexity of accounting narrative, „Accounting, Auditing & Accountability Jour-nalˮ, 5 (4), s. 84–98.
 • Tahat Y., Dunne T., Fifield S., Power D. (2019), Risk-related disclosure: a review of the liter-ature and an agenda for future research, „Accounting Forumˮ, 43 (2), s. 193–219.
 • AON Risk Maturity Index, www.aon.com (dostęp16.01.2020).
 • IFRS Practice Statement Exposure Draft ED/2021/6 – Management Commentary, May2021; https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/management-commentary/ed-2021-6-man-agement-commentary.pdf (dostęp 2021.06.04).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c659bd08-e6ed-451f-acd8-be73cf7ff25c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.