Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 23 | 1(86) | 49-54

Article title

Pojęcie i zakres nieruchomości inwestycyjnych

Authors

Title variants

EN
The concept and scope of investment property

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omawia się zagadnienia cywilno-prawne i związane z polskim prawem bilansowym w zakresie definicji nieruchomości inwestycyjnych. Dokonuje się również klasyfikacji obiektów inwestycyjnych.
EN
The article discusses civil law issues and the issues related to Polish balance sheet law in regard to the definition of investment properties. Investment objects are also classified.

Year

Volume

23

Issue

Pages

49-54

Physical description

Dates

published
2020-06

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Zarządzania Procesami, ul. Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, Poland

References

 • Bugdol M., Wartości organizacyjne: szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wyd. UJ, Kraków 2006.
 • Bytniewski A., Wpływ systemów informatycznych na rozwój społeczeństwa informacyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2013, nr 105.
 • Michalczyk L., Ekonomiczne i społeczne aspekty konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, R. 76, z. 1.
 • Michalczyk L., Inżynieria rachunkowości w zakresie wykorzystania obrotu środkami trwałymi, „Dokonania Młodych Naukowców” 2014, nr 4.
 • Michalczyk L., Metodyka ustalania wysokości wybranych zobowiązań przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2008, nr 1.
 • Michalczyk L., Relacja wybranych segmentów prawa bilansowego z prawem podatkowym, „Pieniądze i Więź” 2012, nr 3 (56).
 • Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstw, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Michalczyk L., Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2007, nr 2.
 • Michalczyk L., Umorzenie a amortyzacja w aspekcie rachunkowościowej ochrony obrotu gospodarczego, [w:] B. Micherda (red.), Rachunkowość w ochronie obrotu gospodarczego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Michalczyk L., Wariantowe określanie podstawy do opodatkowania podatkiem dochodowym z wykorzystaniem wybranych metod rachunkowości, „Pieniądze i Więź” 2011, nr 4 (53).
 • Michalczyk L., Zastosowanie procedur inżynierii rachunkowości w wycenie działalności operacyjnej firm produkcyjnych, [w:] Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców – 3, Kraków 2015.
 • Stepniewski J., Comptabilite, intelligence artificielle et imputation des micros-donnees, [w:] E. Archambault, O. Arkhipoff (eds.), Nouveaux aspects de la comptabilite nationale, Economica Editions, Paris 1988.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c66569f9-5a2a-4ff5-b462-7f21672d9e0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.