PL EN


2014 | 5 | 1 | 515-521
Article title

Priestorová predstavivosť žiakov základných škôl v Slovenskej republike

Authors
Content
Title variants
EN
The Space Imagination of Primary School Learners in the Slovak Republic
Languages of publication
SK EN
Abstracts
SK
Obsahom príspevku je sumarizácia výstupov riešiteľského kolektívu vyplývajúcich z riešenia grantovej úlohy KEGA č. 035UKF-4/2012 Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania. Počas obdobia riešenia grantovej úlohy riešitelia venovali pozornosť možnostiam rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov v technickom vzdelávaní na základnej škole. Empirický výskum bol realizovaný na základe analýzy odbornej literatúry zaoberajúcej sa biológiou dieťaťa, psychológiou a vzdelávaním žiakov na základných školách.
EN
The paper brings the outcomes summary of the grant project KEGA No. 035UKF-4/2012 The programme of the space imagination development of lower secondary learners. During the period of solving the grant problem, the project team focused on the possibilities of the space imagination development of learners in the technical education in primary schools. The empirical research was carried out on the basis of the analysis of professional literature dealing with the child´s biology, psychology and education of primary school learners.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
515-521
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
  • Bánesz G., Lukáčová D. (2007), Premeny technického vzdelávania, Nitra: UKF, 102 s. ISBN 978- 80-8094-136-9.
  • Sternberg R.J. (2009), Kognitívní psychologie, Praha: Portál, s.o.r., 636 s. ISBN 978-80-7367-638-4.
  • Tomková V. (2007), Rozvíjanie priestorovej predstavivosti študentov pomocou grafického programu [in:] CyberuzaleŜnienia przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu, Kraków: Akadamia Pedagogiczna w Krakówe, s. 143–146. ISBN 13:978-83-920051-3-1.
  • Tomková V. (2008), Rozvíjanie priestorovej predstavivosti v školskej praxi [in:] Zborník Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania, Banská Bystrica: FPV UMB. ISBN 978-80-8083-721-1.
  • Tomková V. (2009), Neverbálna komunikácia žiakov v technickom vzdelávaní, Nitra: PF UKF, 84 s. ISBN 978-80-8094-536-7. EAN 9788080945367.
  • Tomková V. (2010), Priestorová predstavivosť žiakov 1. stupňa ZŠ [in:] Zborník Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania, Banská Bystrica: FPV UMB. ISBN 978-80-557-0071-7.
  • Tomková V. (2013), Technická neverbálna komunikácia, Nitra: PF UKF, 202 s. ISBN 978-80- 558-0367-8.
  • Vallo D. a kol. (2013), Aktivity a manipulácie vo vyučovaní geometrie telies, Nitra: PF UKF, 114 s. ISBN 978-80-558-0389-0.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c666aba6-eb13-488c-9dff-ed2cca0fd09a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.