Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 (362) | 114-125

Article title

Ewolucja form handlu detalicznego na początku XXI wieku

Authors

Content

Title variants

EN
Evolution of the Forms of Trade at the Beginning of the 21st Century
RU
Эволюция форм розничной торговли в начале XXI века

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest przedstawienie zasadniczych zmian form handlu dokonujących się pod wpływem głównych sił makrootoczenia przedsiębiorstw handlowych w państwach europejskich na początku XXI wieku. Artykuł powstał na postawie analizy literatury przedmiotu z zakresu nauk o marketingu i handlu oraz prowadzonych badań własnych dotyczących handlu detalicznego, a także analizy wybranych danych statystycznych (GUS) dotyczących krajowego handlu. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że na początku XXI wieku pod wpływem zachodzących zmian w otoczeniu przedsiębiorstw handlowych zaobserwować można było rozwój nowych form (jednostek) handlu detalicznego, w tym zwłaszcza handlu elektronicznego (e-commerce), sklepów wygodnego zakupu (convenience shops), przy jednoczesnym powstawaniu form handlu o charakterze hybrydowym (np. sklepów dyskontowych wygodnego zakupu) oraz umacnianie się znanych od dawna form handlu jak np. domy towarowe, supermarkety oraz sklepy dyskontowe. Znajomość przedstawianych w artykule zjawisk posiada implikacje praktyczne i może być pomocna w pracy menadżerów przedsiębiorstw handlowych.
EN
The article aims at identifying the transformations in trade influenced by the main macroeconomic forces of trade companies in European countries in the 21st century. The author surveys the specialist literature dealing with marketing, trade and the analysis of the chosen statistical data (among others the Central Statistical Office, GUS) concerning the domestic trade. On the basis of the research carried out, it has been established that the development of new forms (units) of retail (e.g. convenience shops, e-commerce) influenced by the transformations in the macroeconomic environment of companies has been observed. At the same time, forms of trade of the hybrid character (e.g. discount convenience shops) have appeared and old well-known forms of trade (department stores, supermarkets, discount shops) have been strengthened. The knowledge about the issues presented in the article has practical implications and can be helpful for managers of trade companies.
RU
Цель рассуждений – представить основные изменения форм торговли, происходящие под влиянием главных сил макросреды торговых предприятий в европейских государствах в начале XXI века. Статья разработана на основе анализа литературы по предмету и проводимых собственных исследований, касающихся розничной торговли, а также анализа статистических данных (ЦСУ), касающихся внутренней торговли. В результате проведенных исследований определили, что в начале XXI в. под влиянием происходящих изменений в среде торговых предприятий можно было заметить развитие новых форм (единиц) розничной торговли, в том числе, в особенности, электронной коммерции (e-commerce), «магазинов у дома» (convenience shops), с одновременным возникновением форм торговли гибридного типа (напр. дискаунтеров с удобствами), а также укрепление издавна известных форм торговли, как, например, универмаги, супермаркеты и дискаунтеры. Знание представленных в статье явлений несет с собой практические импликации и может помочь в работе менеджеров торговых предприятий.

Year

Issue

Pages

114-125

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Adamowicz M. (2015), Przekształcenia w sektorze handlu detalicznego i strategiach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych w Polsce, „Handel Wewnętrzny”, nr 5(358).
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Drzazga M. (2012), Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • GUS (2015a), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS (2015b), Rynek wewnętrzny w Polsce w 2014 roku, „Informacje i opracowania statystyczne”, Warszawa.
 • Haller S. (1997), Handels -Marketing, Friedrich Kiel Verlag, Ludwigshafen (Rhein).
 • Hanke G. (2009), Mitten-im-Leben-Konzept, „Lebensmittelzeitung”, No. 44.
 • Hudetz K., Kaapke A. (2009), Lexikon Handelsmanagement. Controlling- Fűhrung – Marketing, Deutscher Fachverlag, Franfurt am Main.
 • Mattműller R. (2004), Strategisches Handelsmarketing, Verlag Franz Vahlen, Műnchen.
 • Morschett D. (2010), Wachstum durch innovative Betriebstypenpolitik, Shaker Verlag, Aachen .
 • Mróz B. (2009), Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, (w:) Mróz B. (red.) Oblicza konsumpcjonizmu, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Rudolph T. (2013), Modernes Handelsmanagement, Schäfer Verlag, Stuttgart.
 • Sławińska M. (red.) (2008), Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sławińska M., Urbanowska-Sojkin E. (1997), Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem handlowym, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Südmeyer V. (2003), Wettbewerbsvorteile durch strategisches Betriebsformenmanagement, PETER LANG- Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.
 • Zentes J., Morschett D, H. Schramm-Klein H. (2007), Strategic Retail Management – Text and International Cases, Gabler, Wiesbaden.
 • Eurostat (2015), Internet-Zugangsdichte – Haushalte. Prozentsatz der Privathaushalte mit Internet-Zugang. Einschließlich sämtlicher Formen der Internetnutzung. Bevölkerung im Alter zwischen 16 und 74,
 • http: //ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab= table&init= 1&language= de&pcode=tin00134&plugin=1 [dostęp: 05.11.2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c666dbf4-ff86-45e8-88ca-566e29637b8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.