Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 32 | 392-415

Article title

Stan badań nad Włoską Partią Komunistyczną. Wyzwania i postulaty badawcze

Authors

Content

Title variants

EN
The State of Research on the Italian Communist Party. Research Challenges and Postulates

Languages of publication

PL RU EN

Abstracts

PL
Włoska Partia Komunistyczna (WłPK) powstała w 1921 r., czyli na rok przed marszem faszystów na Rzym. Po zaledwie kilku latach swojego istnienia została rozbita i jej poszczególne komórki kontynuowały działalność na emigracji. W czasach zimnej wojny była największą partią komunistyczną na Zachodzie. W przeciwieństwie do wielu innych zachodnich partii o tym profilu ideowym bardzo szybko stała się partią masową. WłPK z jednej strony pozostawała partią komunistyczną utrzymującą ścisłe relacje z Moskwą i jej państwami satelickimi, z drugiej zaś – poszukiwała demokratycznej legitymizacji i „narodowych” korzeni. Właśnie ta złożoność (niektórzy włoscy historycy używają sformułowania anomalia) w historii partii powodowała i powoduje niegasnącą fascynację wielu badaczy. Na temat WłPK powstało już wiele publikacji i artykułów, ale niektóre obszary jej historii pozostają wciąż niezbadane. Niniejszy artykuł to próba uporządkowania bogatego dorobku naukowego poświęconego partii, przedstawienia problemów związanych z jej historiografią, a także wskazania postulatów badawczych na przyszłość.
EN
The Italian Communist Party (PCI) was founded in 1921, a year before the march of the fascists on Rome. After only a few years of existence, it was broken up and its individual units continued to operate in exile. During the Cold War, it was the largest communist party in the West. Unlike many other Western parties with this ideological profile, it quickly became a mass party. On the one hand, the PCI remained a communist party which maintained close relations with Moscow and its satellite states, and on the other, it sought democratic legitimacy and “national” roots. It is this complexity (some Italian historians use the word ’anomaly’) in the history of the party that caused and causes the unrelenting fascination of many researchers. Many publications and articles about the PCI have already been written but some areas of its history remain unexplored. This article is an attempt to organise the rich scientific achievements related to the party, to present problems related to its historiography and to indicate research postulates for the future.

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Accornero A., Mannheimer R., Sebastiani C., L’identità comunista. I militanti le strutture, la cultura del PCI, Roma 1983.
 • Agosti A., Bandiere rosse. Un profilo dei comunisti europei, Roma 1999.
 • Agosti A., L’„età dell’oro” della storiografia sul Partito comunista italiano [w:] Novant’anni dopo Livorno. Il PCI nella storia d’italia, red. A. Höbel, M. Albeltaro, Roma 2014.
 • Agosti A., La nemesi del patto costituente. Il revisionismo e la delegittimazione del PCI [w:] La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico, red. A. Del Boca, Vicenza 2009.
 • Agosti A., Palmiro Togliatti, Torino 1996.
 • Agosti A., Storia del Partito comunista italiano 1921–1991, Bari 2000.
 • Agosti A., Togliatti. Un uomo di frontiera, Torino 2003.
 • Ajello N., Il lungo addio. Intellettuali e PCI dal 1958 al 1991, Bari 1958.
 • Ajello N., Intellettuali e PCI, 1944–1958, Bari 1997.
 • Amadeo Bordiga nella storia del comunismo, red. L. Cortesi, Napoli 1999.
 • Amendola G., Il rinnovamento del PCI, Roma 1978.
 • Amendola G., Storia del Partito comunista italiano. 1921–1943, Roma 1978.
 • Andreucci F., Da Gramsci a Occhetto. Nobiltà e miseria del Partito Comunista Italiano 1921–1991, Pisa 2014.
 • Andreucci F., Falce e martello. Identità e linguaggi dei comunisti italiani fra stalinismo e guerra fredda, Bologna 2005.
 • Barbagallo F., Enrico Berlinguer, Roma 2007.
 • Höbel A., Il PCI di Luigi Longo, 1964–1968, Napoli 2010.
 • Bertelli S., Il gruppo. La formazione del gruppo dirigente del PCI 1936–1948, Milano 1980.
 • Blackmer D.L.M., The international strategy of the Italian Communist Party [w:] The International Role of the Communist Parties of Italy and France, red. D.L.M. Blackmer, A. Kriegel, Cambridge 1975.
 • Blackmer D.L.M., Unity in Diversity. Italian Communism and the Communist World, Cambridge 1968.
 • Bocca G., Palmiro Togliatti, Roma–Bari 1973.
 • Bocca G., Storia dell’Italia partigiana. Settembre 1943 – Maggio 1945, Bari 1966.
 • Bocca G., Una Repubblica partigiana. Ossola, 10 settembre – 23 ottobre 1944, Milano 1964.
 • Borruso P., Il PCI e l’Africa indipendente. Apogeo e crisi di un’utopia socialista (1956–1989), Firenze 2009.
 • Bottoni B., „Mutually Beneficial” Business. Inter-Party Hungarian-Italian Economic Relations during the Cold War, „NEB Yearbook 2014–2015”, red. R. Kiss, Z. Horvath,Budapest 2016.
 • Bracke M., Which Socialism? Whose Detente? West European Communism and the Czechoslovak Crisis of 1968, Budapest 2007.
 • Caccamo F., Il PCI, la sinistra italiana e la Primavera di Praga [w:] Primavera di Praga, risveglio europeo, red. F. Caccamo, P. Helan, M. Tria, Firenze 2011.
 • Cammett J.M., Gramsci and the origins of Italian Communism, Stanford 1967.
 • Casula C.F., Cattolici-comunisti e sinistra cristiana (1938–1945), Bologna 1976.
 • Cervetti G., L’oro di Mosca. I finanziamenti sovietici al PCI raccontati da un protagonista, Milano 1999.
 • Chiaromonte G., Il significato del compromesso storico, „Critica marxista” 1985, nr 2–3 (23).
 • Conti A., Gli studi sul comunismo italiano. Un bilancio storiografico a venticinque anni dalla fine del PCI, „Mondo Contemporaneo” 2015, nr 3.
 • Colarizi S., L’Italia antifascista dal 1922 al 1940. La lotta dei protagonisti, Roma–Bari 1976.
 • Cortesi L., Gli origini del PCI. Studi e interventi sulla storia del comunismo in Italia, Milano 1999.
 • D’Orsi A., Gramsci. Una nuova biografia, Milano 2017.
 • D’Orsi A., Gramsciana. Saggi su Antonio Gramsci, Modena 2014.
 • De Angelis A., I comunisti e il partito. Dal „partito nuovo” alla svolta dell’89, Roma 2002.
 • De Clementi A., Amadeo Bordiga, Torino 1971.
 • De Felice F., Doppia lealta’ e doppio stato, „Studi Storici” 1989, nr 3.
 • Di Donato M., I comunisti italiani e la sinistra europea. Il PCI e i rapporti con le socialdemocrazie (1964–1984), Roma 2015.
 • Di Giacomo M., Di Nunzio N., Trent’anni dopo. Il PCI degli anni ’80, Maggio 2016.
 • Donno G., La Gladio rossa del PCI 1945–1957, Soveria Manelli 2001.
 • Ettore L., Il PCI e il Concilio Vaticano II. Dal partito dei cattolici al cattolicesimo, Roma 2014.
 • Fantoni G., After the Fall. Politics, the Public Use of History and the Historiography of the Italian Communist Party, 1991–2011, „Journal of Contemporary History”, październik 2014, nr 4.
 • Finetti U., Botteghe Oscure. Il PCI di Berlinguer & Napolitano, Milano 2016.
 • Finetti U., Il dissenso nel PCI, Milano 1978.
 • Finetti U., Togliatti & Amendola. La lotta politica nel PCI. Dalla resistenza al terrorismo, Milano 2008.
 • Fiori G., Vita di Enrico Berlinguer, Bari 2004.
 • Friszke A., Z ziemi polskiej do włoskiej. List Kuronia do Berlinguera i jego konsekwencje, [w:] idem, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007.
 • Galante S., La politica del PCI e il Patto Atlantico, Padova 1973.
 • Galeazzi M., Il PCI e i paesi non allineati. La questione algerina (1957–1965), „Studi Storici” 2008, nr 3.
 • Galeazzi M., Il PCI e il movimento dei paesi non allineati 1955–1975, Milano 2011.
 • Galeazzi M., Luigi Longo e la politica internazionale. Gli anni della guerra fredda, „Studi Storici” 1990, nr 1.
 • Gallante S., Il Partito Comunista Italiano e l’integrazione europea. Il decennio del rifiuto, 1947–1957, Padova 1988.
 • Gallante S., La fine di un compromesso storico. PCI e DC nella crisi del 1947, Milano 1979.
 • Gallante S., L’autonomia possibile. Il PCI del dopoguerra tra politica estera e politica interna, Firenze 1991.
 • Galli G., Storia del Partito Comunista Italiano, Milano 1958.
 • Giorgio Amendola. Comunista riformista, red. G. Matteoli, Rubbettino 2001.
 • Gozzini G., Martinelli R., Storia del Partito Comunista Italiano, t. 7: Dall’attentato a Togliatti all’VIII congresso, Torino 1998.
 • Gromko B., Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji a polityka Włoskiej Partii Komunistycznej, „Prace Historyczne” 2018, nr 1.
 • Gromko B., Polityka Włoskiej Partii Komunistycznej wobec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz ruchów dysydenckich w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku [w:] Studia z historii najnowszej Polski, red. R. Łatka, M. Szumiło, Warszawa 2018.
 • Gualtieri R., L’Italia dal 1943 al 1992. DC e PCI nella storia della Repubblica, Roma 2006.
 • Guerra A., Comunismi e comunisti. Dalle „svolte” di Togliatti e Stalin nel 1944 al crollo del comunismo democratico, Bari 2005.
 • Guerra A., La solitudine di Berlinguer. Governo, etica e politica. Dal „no” a Mosca alla „questione morale”, Roma 2009.
 • Gundle S., Between Hollywood and Moscow. The Italian Communists and the Challenge of Mass Culture, 1943–1991, Durham 2000.
 • Hellman S., Italian Communism in Transition. The Rise and Fall of the Historic Compromise in Turin 1975–1980, New York–Oxford 1988.
 • Höbel A., Il contrasto tra PCI e Pcus sull’intervento sovietico in Cecoslovacchia. Nuove acquisizioni, „Studi Storici” 2007, nr 2.
 • Höbel A., Luigi Longo, una vita partigiana (1900–1945), Roma 2013.
 • Il Partito comunista italiano. Struttura e storia dell’organizzazione, 1921–1979, red. M. Ilardi, A. Accornero, Milano 1982.
 • Il PCI nell’Italia repubblicana 1943–1991, red. R. Gualtieri, Roma 2001.
 • Kapica B., Spotkanie Adama Michnika z Antonio Rubbim, przedstawicielem Włoskiej Partii Komunistycznej, w listopadzie 1976 roku, „Polska 1944–45/1989. Studiai Materiały” 2017, nr 15.
 • Kapica B., Stosunek Włoskiej Partii Komunistycznej wobec rzeczywistości PRL w okresie rządów E. Gierka. Próba szkicu [w:] Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie gierkowskiej. Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności lat 70., red. J. Farysej, H. Lisiak, K. Siemaszko, Poznań 2014.
 • Kertzer D.I., Comrades and Christians. Religion and Political Struggle in Communist Italy, Cambridge 1980.
 • Kertzer D.I., Comunisti e cattolici. La lotta religiosa e politica nell’Italia comunista, Milano 1981.
 • Kertzer D.I., Politics and Symbols. The Italian Communist Party and the Fall of Communism, New Haven 1998.
 • L’influenza del comunismo nella storia d’Italia. Il PCI tra via parlamentare e lotta armata, red. F. Cicchitto, Soveria Mannelli 2010.
 • La coerenza della ragione. Per una biografia politica di Umberto Terracini, red. A. Agosti, Roma 1998.
 • Lehner G., Bigazzi F., Carnefici e vittime. I crimini del PCI in Unione Sovietica, Milano 2007.
 • Lehner G., Bigazzi F., La tragedia dei comunisti italiani. Le vittime del PCI in Unione Sovietica, Milano 2000.
 • Lomellini, V., L’ appuntamento mancato. La sinistra italiana e il dissenso nei regimi comunisti (1968–1989), Milano 2010.
 • Lomellini V., Reassessing the Communist utopia? Eurocommunists at the mirror of „developed socialism” [w:] History of Communism in Europe, t. 2, Bucharest 2011.
 • Lomellini V., The Dialogue that Never Blossomed? The Complex Relations between the Italian Left and Eastern Dissent [w:] A. Varsori, Europe in the International Arenaduring the 1970s, Bruxelles 2011.
 • Luigi Longo. La politica e l’azione, red. A. Agosti, Roma 1992.
 • Longo L., Włoska Partia Komunistyczna w walce o jedność klasy robotniczej, przeł. F. Wistreich, Warszawa 1951.
 • Lussana F., „L’Unità” 1924–1939. Un giornale „nazionale” e „popolare”, Alessandria 2004.
 • Lussana F., Il confronto con le socialdemocrazie e la ricerca di un nuovo socialismo nell’ultimo Berlinguer, „Studi Storici” 2002, nr 2.
 • Maggiorani M., L’Europa degli altri. Comunisti italiani e integrazione europea (1957–1969), Roma 1998.
 • Mammarella G., Il Partito Comunista Italiano 1945–1975. Dalla Liberazione al compromes sostorico, Firenze 1976.
 • Margiocco M., Stati Uniti e PCI 1943–1980, Roma–Bari 1981.
 • Martinelli R., Il Partito Comunista d’Italia 1921–1926, Roma 1977.
 • Martinelli R., Storia del Partito Comunista Italiano, t. 6: Il „Partito nuovo” dalla Liberazione al 18 aprile, Torino 1995.
 • Nuti L., Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra. Importanza e limiti della presenza americana in Italia, Bari 1999.
 • Pasztor M., Jarosz D., Skazani na podległość. Z dziejów stosunków polsko-włoskich 1945–1958, Warszawa 2013.
 • PCI. La storia dimenticata, red. S. Bertelli, F. Bigazzi, Milano 2001.
 • Pistillo M., Vita di Ruggero Grieco, Roma 1985.
 • Pons S., Berlinguer e la fine del comunismo, Torino 2006.
 • Pons S., L’impossibile egemonia. L’URSS il PCI e le origini della guerra fredda (1943–1948), Roma 1999.
 • Pons S., Stalin, Togliatti and the Origins of the Cold War in Europe, „Journal of Cold War Studies” 2001, nr 2.
 • Radzikowski P., Od antyfaszyzmu do eurolewicy. Giorgio Amendola – działacz i teoretyk Włoskiej Partii Komunistycznej, Warszawa 1988.
 • Radzikowski P., Od stalinizmu do socjaldemokracji. Komunizm włoski 1945–1991, Kielce 1996.
 • Riva V., Bigazzi F., Oro da Mosca, I finanziamenti sovietici al PCI dalla Rivoluzione d’Ottobre al crollo dell’URSS, Milano 1999.
 • Rossi E.A., Quagliarielli G., L’altra faccia della luna. i rapporti tra PCI, PCF e Unione Sovietica, Bologna 1997.
 • Rossi E.A., Zaslavsky V., Togliatti e Stalin. Il PCI e la politica estera staliniana negli Archivi di Mosca, Bologna 1998.
 • Rubbi A., Il mondo di Berlinguer, Roma 1994.
 • Salinari C., Reichlin A., Tortorella A., Amendola G., Mario Alicata intellettuale e dirigente politico, Roma 1978.
 • Salvetti P., La stampa comunista da gramsci a Togliatti, Parma 1975.
 • Santese G., Il Partito Comunista Italiano e la questione palestinese (1945–1956). L’Unità e Rinascità, „Mondo Contemporaneo” 2007, nr 2, s. 63–104.
 • Santese G., Internazionalismo difficile. Diplomazia del PCI e il Medio Oriente dalla crisi petrolifera alla caduta del muro di Berlino (1973–1989), Soveria Mannelli 2013.
 • Santoro S., Comunisti italiani e Romania socialista: un rapporto controverso, „Storia e Futuro” 2011, nr 26.
 • Santoro S., Il Partito comunista italiano e la Romania negli anni Sessanta e Settanta, „Studi Storici” 2007, nr 4.
 • Santoro S., Le relazioni fra i partiti comunisti italiano e romeno durante la guerra fredda [w:] M. Dobre, R. Dinu, Histories. Studii în memoria profesorului Gheorghe Zbuchea, Bucureşti 2012.
 • Santoro S., Partito comunista italiano e „socialismo reale”. I casi romeno e polacco, „Storicamente” 2013, nr 9.
 • Sassoon D., Togliatti e il partito di massa. Il PCI dal 1944 al 1964, Castelvecchi 2014.
 • Sassoon D., Togliatti e la via italiana al socialismo. Il PCI dal 1944 al 1964, Torino 1980.
 • Sbarberi F., I comunisti italiani e lo stato 1929–1945, Milano 1980.
 • Schoch B., Die internationale Politik der italienischen Kommunisten, Frankfurt am Main–New York 1988.
 • Sechi S., Compagno cittadino. Il PCI tra via parlamentare e lotta armata, Soveria Mannelli 2006.
 • Soave S., Senza tradirsi senza tradire. Silone e Tasca dal comunismo al socialismo cristiano 1900–1940, Aragno 2005.
 • Spagnolo C., Sul memoriale di Yalta. Togliatti e la crisi del movimento comunista internazionale (1956–1964), Roma 2007.
 • Spriano P., Storia del Partito Comunista Italiano, t. 1: Da Bordiga a Gramsci, Torino 1967.
 • Spriano P., Storia del Partito Comunista Italiano, t. 2: Gli anni della clandestinità, Torino 1969.
 • Spriano P., Storia del Partito Comunista Italiano, t. 3: I fronti popolari, Stalin, la guerra, Torino 1970.
 • Spriano P., Storia del Partito Comunista Italiano, t. 4: La fine del fascismo. Dalla riscossa operaia alla lotta armata, Torino 1973.
 • Spriano P., Storia del Partito Comunista Italiano, t. 5: La resistenza, Togliatti e il partito nuovo, Torino 1975.
 • Tarrow S., Il comunismo in Italia e in Francia. Adattamento e trasformazioni [w:] Il comunismo in Italia e in Francia, red. D.L.M. Blackmer, S. Tarrow, Milano 1976.
 • Timmermann H., I comunisti italiani. Considerazioni di un socialdemocratico tedesco sul Partito comunista italiano, wstęp S. Segre, przeł. E. Rossetti, Bari 1974.
 • Timmermann H., The Decline of the World Communist Movement: Moscow, Beijing, and Communist Parties In The West (Westview Special Study), Londyn 1987.
 • Togliatti P., Problemy międzynarodowego ruchu robotniczego, przeł. B. Norton, Warszawa 1964.
 • Togliatti P., Włoska Partia Komunistyczna, przeł. Z. Gutt, Warszawa 1962.
 • Turi P., L’ultimo segretario. Vita e carriera di Alessandro Natta, Padova 1996.
 • Turi P., Natta e il PCI. Una biografia sociologica, Firenze 1990.
 • Turi R., Storia segreta del PCI. Dai partigiani al caso Moro, Soveria Mannelli 2013.
 • Urban J.B., Moscow and the Italian Communist Party. From Togliatti to Berlinguer, London 1986.
 • Vacca G., Togliatti sconosciuto, Roma 1994.
 • Vacca G., Tra compromesso e solidarietà. La politica del PCI negli anni ’70, Roma 1987.
 • Verrina F.B., Italian Communist Party and the political crisis in Poland. Eurocommunism in face of the collapse of real socialism, Milano 2016.
 • Vidotto V., Il partito comunista italiano dalle origini al 1946, Bologna 1975.
 • Vittoria A., Storia del PCI 1921–1991, Roma 2006.
 • Vittoria A., Togliatti e gli intellettuali. La politica culturale dei comunisti italiani (1944–1964), Roma 2015.
 • Vittoria A., Togliatti e gli intellettuali. Storia dell’Istituto Gramsci negli anni cinquanta e sessanta, Roma 1992.
 • Williams G., Proletarian Order. Antonio Gramsci, Factory Councils and the Origins of Communism in Italy, London 1975.
 • Włoska Partia Komunistyczna: krótki zarys historyczny, Warszawa 1952.
 • Zaslavsky V., La primavera di Praga: resistenza e resa dei comunisti italiani [w:] La Primavera di Praga. Quarant’anni dopo, red. S. Fedele, P. Fornaro, Soveria Mannelli2009.
 • Zaslavsky V., Le conseguenze sulla storia d’Italia della rottura tra Stalin e Tito [w:] L’influenza del comunismo nella storia d’Italia. Il PCI tra via parlamentare e lotta armata, red. F. Cicchitti, Soveria Mannelli 2010.
 • Zaslavsky V., Lo stalinismo e la sinistra italiana. Dal mito dell’Urss alla fine del comunismo 1945–1991, Milano 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6740917-ad32-45ef-8734-33776340d735
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.