Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 6 | 83-94

Article title

Wybrane aspekty odpowiedzialności karnoadministracyjnej w prawie pocztowym

Authors

Content

Title variants

EN
Selected Issues of Criminal-Administrative Liability in Polish Postal Law

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na gruncie prawa pocztowego z 2012 r. ustawodawca kompleksowo uregulował materię od-powiedzialności karnoadministracyjnej. Karze pieniężnej poddano m.in. osoby fizyczne z tytułu udaremniania i utrudniania prowadzenia czynności kontrolnych na podstawie tej ustawy oraz za-niechanie lub nienależytą realizację szeregu obowiązków informacyjno-sprawozdawczych wzglę-dem Prezesa UKE. Dokonano również modyfi kacji dyrektyw wymiaru kar pieniężnych poprzez rezygnację z konieczności uwzględnienia stopnia zawinienia przy określaniu wysokości kary oraz wprowadzono instytucję przedawnienia jej nałożenia i wykonania.
EN
On the basis of the Polish Postal Law of 2012, the legislator has comprehensively specified relevant issues of criminal and administrative liability. A financial penalty can be imposed, inter alia, on natural persons if that person obstructs the conduct of inspections under the Act, if he/she fails to act and if he/she improperly implements a number of information and reporting obligations to the President of UKE. Guiding principles for the sanction term were modifi ed by eliminating the need to take into account the degree of fault when setting the level of the penalty and by introducing the statute of limitation.

Year

Volume

4

Issue

6

Pages

83-94

Physical description

Dates

online
2015-10-31
printed
2015-10-31

References

  • Człowiekowska J.. 2011. „Czas w materialnym prawie administracyjnym”. W Czas w prawie admini-stracyjnym. Warszawa. Wolters Kluwer.
  • Czyżak M.. 2008. „Odpowiedzialność karnoadministracyjna za nielegalne wykonywanie działalności pocztowej”. W Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Zeszyty Naukowe 519. Ekonomiczne problemy usług Nr 27. Szczecin. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Czyżak M.. 2013. „Przestępstwo udaremniania lub utrudniania kontroli państwowej”. Wojskowy Przegląd Prawniczy 2013 (3). http://www.npw.gov.pl/dokumenty/WPP/2013-4/2013-4-3.pdf
  • Namysłowska-Gabrysiak B.. 2003. Odpowiedzialność karna osób prawnych. Warszawa. Wydawnictwo C.H. Beck.
  • Wincenciak M.. 2008. Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania. Warszawa. Wolters Kluwer.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c67d9589-1cb0-4adc-9438-8443446e2839
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.