Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 98-118

Article title

Rola audytu wewnętrznego we wdrażaniu innowacji w sektorze publicznym

Content

Title variants

EN
The role of internal audit in the implementation of innovation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli audytu wewnętrznego we wdrażaniu innowacji w organizacjach publicznych. Działania audytu wewnętrznego w podmiotach publicznych przyczyniają się do wdrażania nowych procedur oraz rozwiązań organizacyjnych w Urzędach. Ponadto sam audyt wewnętrzny realizując swoje zadania wdraża innowacyjne rozwiązania w organizacji. Autor w publikacji przybliża znaczenie audytu wewnętrznego dla rozwoju innowacji w sektorze publicznym.
EN
The aim of this article is to present the role of internal audit in the implementa-tion of innovations in public organizations. Internal audit activity in public entities contribute to the implementation of new procedures and organizational solutions. Moreover, the internal audit have influence of implemented innovative solutions in the organization. The author in the publication shows the importance task of internal audit for the development of innovation in the public sector

Contributors

 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

References

 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006 r.
 • Matusiak K. B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, wyd. III, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011 r.
 • Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2011 r.
 • Stawasz D., Drzazga D., Szydłowski C., Wybrane aspekty sprawności zarządzania w administracji publicznej, UŁ, Łódź 2011 r.
 • Szydłowski C., Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym w urzędzie admini-stracji publicznej [w:] P.A. Nowak (red.), INNOWACJE 2015. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w nowej perspektywie finansowej, wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ISBN 978‐83‐60901‐86‐1, Łódź, 2015 r., http://www.si.lodzkie.pl/images/publikacje/INNOWACJE%202015.pdf.
 • Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors, Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Warszawa, grudzień 2012 r.
 • Ustawa z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali-zujących zadania publiczne, Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, Dz. U. z 2014 r., poz. 584.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instruk-cji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67, ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu we-wnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, Dz. U. z 2015 r., poz. 1480.
 • Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. U. MF z 2009 r., Nr 23, poz. 84.
 • Polska Norma PN-ISO/IEC 20000-1:2007 Technika informatyczna. Zarządzanie usłu-gami. Część 1: Specyfikacja, Polski Komitet Normalizacji, Warszawa 2007 r. oraz Polska Norma PN-ISO/IEC 20000-2:2007 Część 2: Reguły postępowania. Polski Komitet Normalizacji, Warszawa 2007 r.
 • https://ezd.gov.pl/www/ezd/cele

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c681fe81-e867-403e-81ab-dc3899166004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.