PL EN


2015 | 6 (359) | 64-73
Article title

Wpływ wirtualizacji zachowań konsumenckich na rozwój domocentryzmu

Content
Title variants
EN
Impact of Virtualisation of Consumer Behaviours on the Development of Cocooning
RU
Влияние виртуализации поведения потребителей на развитие домоцентризма
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie tendencji zmian zachowań konsumentów w kierunku wirtualizacji i domocentryzmu (cocooning). W niniejszej pracy scharakteryzowano poszczególne trendy oraz dokonano próby zidentyfikowania współzależności występującej między nimi. Jako metodę badawczą wybrano badania wtórne, polegające na analizie zróżnicowanych informacji z zakresu marketingu, zarządzania i socjologii oraz badania niezależnej agencji badawczej. Efektem analizy przeprowadzonej w artykule jest potwierdzenie tezy o zależności występującej pomiędzy wirtualizacją zachowań konsumenckich a domocentryzmem. Badania literatury pozwalają stwierdzić, że oba analizowane zjawiska są wyraźnie dostrzegane oraz mają znaczący wpływ na zmiany zachowań konsumentów. Waga opisywanych zjawisk jest znacząca, zarówno dla firm, jak i dla społeczeństwa. Przedsiębiorstwa dzięki poznaniu nowych trendów konsumpcji, mogą tak kształtować swoją ofertę, aby wpisywała się ona w ideę opisywanych trendów, maksymalizując tym samym swoje korzyści. Wyniki przeprowadzonego badania dają także podstawę do podjęcia badań pierwotnych pozwalających na głębsze zbadanie zjawisk. Artykuł jest przeglądem literatury.
EN
An aim of considerations is to present the tendencies to changes in consumers’ behaviours towards virtualisation and cocooning. In her work, the author characterised individual trends and made an attempt to identify the correlation taking place between them. As the research method there was selected desk research consisting in an analysis of various information in the field of marketing, management and sociology as well as surveys carried out by an independent research agency. An effect of the carried out in the article analysis is the confirmation of the thesis of correlation occurring between virtualisation of consumer behaviours and cocooning. The literature studies allow stating that both analysed phenomena are clearly perceived and have a considerable impact on consumers’ behaviours. The weight of the described phenomena is significant both for firms and for the society. Enterprises, owing to learning new trends in consumption, can so shape their offer that it could be a part of the idea of the trends being described, thus maximising their benefits. Findings of the carried out research also provide grounds for undertaking primary surveys allowing a deeper examination of the phenomena. The article is a literature overview.
RU
Цель рассуждений - представить тенденции к изменениям поведения потребителей в направлении виртуализации и домоцентризма (англ. cocooning). В разработке дана характеристика отдельных тенденций и сделана попытка выявить взаимозависимость, выступающую между ними. В качестве исследовательского метода избрали вторичные исследования, заключающиеся в анализе разных информаций в области маркетинга, управления и социологиии, а также исследования, проведенные независимым агентством по изучению. Эффектом проведенного в статье анализа стало подтверждение тезиса о зависимости, выступающей между виртуализацией поведения потребителей и домоцентризмом. Изучение литературы позволяет констатировать, что оба анализируемые явления весьма заметны и оказывают значительное влияние на изменения в поведении потребителей. Весомость описываемых явлений значительна как для фирм, так и для общества. Предприятия благодаря изучению новых трендов в потреблении могут так формировать свое предложение,чтобы оно было частью идеи описываемых трендов, тем самым максимизируя свои выгоды. Результаты проведенного изучения дают тоже основу для проведения первичных исследований, позволяющих более глубокое исследование явлений. Статья представляет собой обзор литературы.
Year
Issue
Pages
64-73
Physical description
Contributors
References
 • Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bełżecka S. (2010), Cocooning – nowy trend, http://www.kafeteria.pl/przykawie/obiekt.php?id_t=1054 [dostęp: 12.03.2014].
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Feldy M. (2012), Sklepy internetowe. Jak złapać w sieć e-konsumentki i e-konsumentów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Grodzka D. (2007) E-administracja w Polsce, „Infos”, nr 18.
 • Internet Standard (2012), Trendy w reklamie, (w:) Raport adStandard 2012, International Data Group Poland SA, Warszawa, http://www.internetstandard.pl/news/381369_2/Internet.Standard.prezentuje.raport.adStandard.2012.html [dostęp: 15.03.2014].
 • Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kozłowski T. (2012), W poszukiwaniu prywatnej lokalności. Psycho-socjologiczne aspekty cocooningu, (w:) Tematy z Szewskiej, http://www.tematyzszewskiej.pl/wp-content/uploads/2012/05/kozlowski.pdf [dostęp: 10.03.2014].
 • Królewski J., Sala P. (red.) (2014), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miczyńska-Kowalska M. (2006), Wirtualizacja konsumpcji w polskiej gospodarce rynkowej na progu XXI wieku, (w:) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, zeszyt 9, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów.
 • Patrzałek W. (2004), Czynniki kulturowe a zachowanie konsumenckie, (w:) Patrzałek W. (red.) Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Popcorn F. (1992), The Popcorn Report, Harper Bussines, New York.
 • Sznajder A. (2008), Marketing sportu, PWE, Warszawa.
 • Uslander E.M. (1998), Social Capital, Television, and the “Mean World”: Trust, Optimism and Civic Participation, “Political Psychology”, No. 3.
 • Włodarczyk-Śpiewak K. (2011), Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, zeszyt 3, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c6910f01-a122-412f-8ef0-0f0311f77d5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.