Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 (R. XIII) | 4(54) | 63-76

Article title

Ryszard Wroczyński (1909–1987) – life and work

Title variants

PL
Ryszard Wroczyński (1909–1987) – życie i dzieło

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the main paths of life and work of the scientific and educational work of Ryszard Wroczyński (1909–1987) – teacher and historian of education and educational thought, one of the main founders of Polish social pedagogy. Between 1955 and 1979 Wroczyński was a professor at the Academy of Physical Education in University of Warsaw. In the period of 1957–1979 he led the Department of Social Pedagogy at the University of Warsaw. He continued and creatively developed concepts of social pedagogy of Helena Radlińska. The main areas of his research interests were: history, theory and methodology of social pedagogy. Observing and analyzing the educational functions of communal, societal and cultural influences, he built the concept of social environment education and education outside school, in which school was supposed to play the leading role of the initiator and coordinator of education and care (concept of community school). He stressed and put into practice the necessity to train teachers at the university level. Major works of Ryszard Wroczyński: Organizing educational environment (co-editor Tadeusz Wujek, 1967), Methodology of social pedagogy (co-editor Tadeusz Pilch, 1974), Social pedagogy 1974, 1976, 1979, 1985), Contemporary history of physical education and sport 1979, 1985), History of Polish education from 1795 to 1945, 1980, 1987, 1996), History of Polish education until 1795, 1983, 1987, 1996). Wroczyński raised many students who continue and develop his work.
PL
W artykule przedstawiono główne drogi życia i twórczości naukowej oraz pracy dydaktycznej Ryszarda Wroczyńskiego (1909–1987) – pedagoga i historyka oświaty i myśli pedagogicznej, jednego z głównych twórców polskiej pedagogiki społecznej. W latach 1955–1979 Wroczyński był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W okresie 1957–1979 kierował Katedrą Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuował i twórczo rozwijał koncepcje pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej. Główne obszary zainteresowań badawczych Wroczyńskiego dotyczyły dziejów, teorii oraz metodologii pedagogiki społecznej. Dostrzegając i analizując wychowawcze funkcje wpływów środowiska, społeczeństwa oraz kultury, zbudował koncepcję pedagogiki środowiskowej oraz wychowania pozaszkolnego, w której pierwszoplanową rolę inicjatora i koordynatora działań wychowawczoopiekuńczych miała odgrywać szkoła (szkoła środowiskowa). Podkreślał i wprowadzał w życie konieczność kształcenia pedagogów na poziomie uniwersyteckim. Główne dzieła Wroczyńskiego: Organizowanie środowiska wychowawczego (współred. Tadeusz Wujek, 1967), Metodologia pedagogiki społecznej (współred. Tadeusz Pilch, 1974), Pedagogika społeczna 1974, 1976, 1979, 1985); Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu 1979, 1985); Dzieje oświaty polskiej 1795–1945, 1980, 1987, 1996), Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, 1983, 1987, 1996). Wroczyński wychował wielu uczniów, którzy kontynuują i rozwijają jego dzieło.

Issue

Pages

63-76

Physical description

Dates

published
2014-12-31

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Idee dramatów Aleksandra Świętochowskiego na tle pozytywizmu warszawskiego [The concepts of Alexander Świętochowski’s dramas set against the background of Warsaw positivism], “Prace Historyczno-Literackie”, Kraków 1934.
 • Programy oświatowe Pozytywizmu w Polsce na tle społecznym i gospodarczym [Positivism’s education programs in Poland and their social and economic background], Nasza Księgarnia, Warsaw 1949.
 • Myśl pedagogiczna i programy oświatowe w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w., [Pedagogical thought and education programs in the Polish Kingdom in the late nineteenth and early twentieth century], wyd. 2, PZWS, Warszawa, 1963.
 • Praca oświatowa. Rozwój, systemy, problematyka [Education work. Development, systems, problematics], Nasza Księgarnia, Warsaw 1965.
 • Pedagogika pozytywizmu warszawskiego [The pedagogy of Warsaw positivism], Ossolineum, Wrocław 1958.
 • Wprowadzenie do pedagogiki społecznej [An introduction to social pedagogy], PWN, Warszawa 1965.
 • Wychowanie poza szkołą [Education outside of school], PZWS, Warszawa 1968.
 • Edukacja permanentna. Problemy. Perspektywy [Permanent education. Problems. Perspectives], PWN, Warszawa 1973, wyd. 2, 1976.
 • Pedagogika społeczna [Social Pedagogy], PWN, Warszawa 1974, 1976, 1979, 1985.
 • Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu [A world history of physical education and sport], Ossolineum Wrocław 1979, wyd. 2, 1985.
 • Dzieje oświaty polskiej do r. 1795 [History of Education in Poland to 1795], PWN, Warszawa 1983, wyd. 2, 1987, wyd. 3, 1996.
 • Dzieje oświaty polskiej 1795–1945 [History of Education in Poland 1795–1945], PWN, Warszawa 1980, wyd. 2, 1987, wyd. 3, 1996.
 • Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej [(Marian Falski and school reform in the Republic], PWN, Warszawa 1988.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1642-672X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6913e2f-6913-465e-99c9-038ecad835d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.