Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 19 | 2(71) | 32-69

Article title

Ruch spółdzielczy

Title variants

EN
The cooperative movement

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W kolejnej (39) części Biblioteki Myśli Spółdzielczej przypominamy fragmenty książki prof. Stanisława Wojciechowskiego pt. Ruch spółdzielczy z 1930 roku, dotyczące powstania i rozwoju dwóch typów spółdzielczych kas kredytowych: banków ludowych czyli spółdzielni powszechnych – zakładanych od 1850 r. przez Hermanna Schulzego z Delitzsch [właśc. Franz Hermann Schulze, 1808 – 1883] oraz wiejskich kas oszczędności i pożyczek – zakładanych od 1862 r. przez Friedricha Wilhelma Raiffeisena [1818 – 1888]. Organizacje spółdzielcze odwołujące się do tych koncepcji organizacyjnych i ideowych (miejski bank Schulzego jako przykład ideologii liberalnej, samopomocy drobnych „kapitalistów” wykonujących różne zawody; wiejska mała kasa finansowa opierająca swe działanie na pracy społecznej, wzajemnych zaufaniu i solidarności członków oraz chrześcijańskiej idei braterstwa) szybko rozwinęły się w całej Europie i świecie, wpływając zasadniczo także na polską spółdzielczość kredytową.
EN
In the next (39th) part of the Cooperative Thought Library we remind excerpts from the professor Stanislaw Wojciechowski’s book entitled The cooperative movement published in 1930, about the creation and development of two types of cooperative credit unions: folk banks or common cooperatives – established since 1850 by Hermann Schulze from Delitzsch [actually: Franz Hermann Schulze, 1808-1883], and the rural savings and loan associations – established since 1862 by Friedrich Wilhelm Raiffeisen [1818-1888]. Cooperative organizations referring to these organizational and ideological concepts (Schulze’s municipal bank as an example of liberal ideology, self-help of minor "capitalists" of various occupations; small rural financial union basing its operation on the social work, mutual trust and solidarity of members and the Christian idea of brotherhood) quickly developed throughout Europe and the world, affecting significantly also the Polish credit cooperatives.

Year

Volume

19

Issue

Pages

32-69

Physical description

Dates

published
2016-07

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c693c77a-3748-4e32-b383-f3677607db10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.