PL EN


2014 | 1(39) | 152-164
Article title

Procesowa struktura wydziałowego systemu zarządzania jakością kształcenia

Content
Title variants
EN
The Process Structure of the Faculty System of Education Quality Management
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie nowoczesnej koncepcji struktury Wydziałowego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia. Procesowa struktura charakteryzuje się dużą elastycznością w zakresie modyfikacji i modernizacji przyjętych rozwiązań, w zależności odstrategii zarządzania Wydziałem Uczelni. Koncepcję Procesowej Struktury WSZJK oparto na Mapach Strategii, w których procesowa struktura ujęta w czerech perspektywach umożliwia dostosowanie do przyjętej struktury zarzadzania jak również typu organizacji. W praktyce bowiem największym problemem każdej struktury jest elastyczność, czyli dopasowanie do zmieniającego się środowiska oraz celów działania samej organizacji. Przedstawiona Procesowa Struktura WSZJK charakteryzuje się szerokimi możliwościami adaptacyjnymi do wszelkich zmieniających się uwarunkowań. Mapy Strategii, a tym samym Procesowa Struktura WSZJK w maksymalnym stopniu uwzględniają interesy koncesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Powyższe w połączeniu z nowoczesną strategią defi nicji celów całej Uczelni, czyni Procesową Strukturę najbardziej optymalną i dostosowana do współczesnych wymagań. Jest to artykuł koncepcyjny. Koncepcja w nim przedstawiona została przyjęta przez Radę Wydziału i wdrożona w Wydziale Informatyki AFiB Vistula.
EN
An aim of considerations is to present the modern concept of the structure of the Faculty System of Education Quality Management (FSEQM). The process structure is characterised by a high flexibility as regards modification and modernisation of the adopted solutions depending on the strategy of University’s faculty management. The concept of the process structure of FSEQM is based on the strategy maps where the process structure taken in the four perspectives enable adjustment to the adopted structure of management as well as to the type of organisation. In practice, the biggest problem of every structure is flexibility, i.e. adjustment to the changing environment and objectives of activities of the very organisation. The presented process structure of FSEQM is characterised by wide adaptation possibilities in case of whatever changing determinants. The strategy maps and, thus, the process structure of FSEQM take into account to the maximum degree interests of concessaries, both internal and external. The above-mentioned combined with the modern strategy of definition of the goals and objectives of the entire University makes the process structure the optimal and adjusted to the contemporary requirements. This is a conceptual article. The concept presented in it was adopted by the Faculty Council and implemented in the Faculty of Computer Science of the Vistula University.
Year
Issue
Pages
152-164
Physical description
References
  • Kaplan R.S. (2004), Strategy Maps, Harvard Business School Press Boston, Massachusetts.
  • Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), The Strategy Focused Organization, Harvard Business School Press, Boston.
  • Płaczek S. (2008), Implementacja Map Strategii, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, tom 5, numer 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c6942596-c3cf-4781-9e85-c8e9eb0dd7cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.