Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 197 | 135-146

Article title

Studenci zagraniczni w Polsce - ich obecność na rynku pracy oraz wydatki (na podstawie badań z województwa opolskiego)

Content

Title variants

EN
Foreign Students in Poland - Their Presence in the Labour Market and Expenditure (According to the Reseach from Opole Province)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The purpose of this article is to present selected results of a study, which was conducted among foreigners studying at universities in Opole Province. The research was run between 82 people, among whom 91.5% were students from countries outside the EU (most of them were Ukrainians), and 8.5% were students from countries outside the EU. During the study it was found that the vast majority of students from outside the EU pay for studies in Poland, and the persons from the EU don't. The largest part of the expenditure of foreign students absorb the fees associated with accommodation and the purchase of food. In both case - students from EU and non-EU countries the most frequently reported source of financing study and stay in Poland was money obtained from the parents. Interesting is that, in the case of people from non-EU countries were also mentioned taking work (while studying in Poland or during the holidays) and use obtained in this way money to finance their studies. By comparison, none of the people from the EU - countries taking part in the study did not mention the personal earnings to finance their studies.

Year

Volume

197

Pages

135-146

Physical description

Contributors

References

 • Bijwaard G., Wag Q.: Return Migration of Foreign Students. "IZA Discussion Paper", No. 7185, January 2013, http://www.iza.org/conference_files/Transatlantic_2013/ bijwaard_g3658.pdf [24.07.2013].
 • Castles S., Miller M.J.: Migracje we współczesnym świecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Kahanec M., Kralikova R.: Pulls of International Students Mobility. "IZA Discussion Paper", No. 6233, December 2011, http://ftp.iza.org/dp6233.pdf [25.07.2013].
 • Kubiciel-Lodzińska S.: Możliwości pozyskiwania studentów spoza Unii Europejskiej w kontekście przemian następujących w szkolnictwie wyższym województwa opolskiego - wyniki badań. "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy" 2012, nr 2.
 • Kubiciel-Lodzińska S.: Obcokrajowcy studiujący na Opolszczyźnie. Czynniki przesądzające o wyborze przez cudzoziemców studiów w Polsce i w województwie opolskim (na podstawie wyników przeprowadzonych badań). W: Kapitał ludzki i społeczny w rozwoju regionalnym. Tom I. Red. Ł. Dymek, K. Bedrunka. Politechnika Opolska, Opole 2012.
 • Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2012", http://www.studyinpoland.pl/konsorcjum/ pdfy/oraporcie_atudy_in_poland2012.pdf [19.07.2013].
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Dz.U. 2009, nr 176, poz. 1365.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dz.U. 2011, nr 155, poz. 919.
 • Siwinska B.: The Problems of Internationalization in Poland. "International Higher Education" 2009, No. 55, http://www.bc.edu/content/dam/files/research_sites/cihe/pdf/ IHEpdfs/ihe55.pdf [25.07.2013].
 • Strona internetowa "Study in Poland".
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Dz.U. Nr 128, poz. 1175 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 • Wnioski z konferencji Europejskiej Sieci Migracyjnej 2012 na temat imigracji studentów zagranicznych do krajów UE, http://www.emn.gov.pl/portal/esm/704/10293/Konferencja_ Europejskiej_Sieci_Migracyjnej_2012_na_temat_imigracji_studentow_zag.html [19.07.2013].
 • Żołędowski C.: Studenci zagraniczni w Polsce - motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c696a0ab-fa48-4265-aa22-a6dac3726700
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.