Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 11-20

Article title

Gospodarka Polski w procesie konwergencji do poziomu rozwiniętych państw członkowskich UE

Authors

Content

Title variants

EN
Convergence of Poland's Economy towards EU Developed Member States

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Polska i inne państwa, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r., miały poziom dochodu znacznie niższy od przeciętnego dla całej UE. PKB Polski według parytetu siły nabywczej na mieszkańca w 2004 wynosił połowę średniego poziomu unijnego. Dzięki szybszemu od średniego dla UE tempu wzrostu, PKB Polski w 2013 r. wzrósł do powyżej dwóch trzecich poziomu unijnego. Celem artykułu była analiza konwergencji realnej rozumianej jako proces doganiania wyżej rozwiniętych państw członkowskich. W tym celu historyczne doświadczenie Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugali poprzedza historię konwergencji realnej gospodarki Polski. Dodatkowo pokazano wypełnienie kryteriów konwergencji nominalnej zdefiniowanych w traktacie z Maastricht dla Polski i kilku innych państw. Doświadczenie państw UE pokazuje, że konwergencja dochodowa niekoniecznie jest procesem szybkim, ciągłym i automatycznym. Niektóre państwa członkowskie UE osiągają w tej dziedzinie wyniki lepsze od innych. Jednakże celem artykułu nie była próba wytłumaczenia przyczyn zróżnicowanych wyników w procesie konwergencji.
EN
Poland and other Central and East European countries that acceded to the EU on 1 May 2004 had had income levels below the EU average. Poland's GDP per capita in terms of purchasing power parity in 2004 was just a half of the EU average level. Due to the higher GDP rate of growth than the EU average growth, in 2013 the level of Polish GDP per capita exceeded two thirds of the EU average. The paper analyses the real convergence within the EU understood as a process of catching up with more developed member states. To this end, the historical experience of Ireland, Greece, Spain and Portugal precedes the real convergence history of Poland's economy. Additionally, the criteria of nominal convergence as defined in the Maastricht Treaty are shown for Poland and few other members. The EU's experience shows that income convergence is not necessarily a rapid, continuous or automatic process. Some EU member states performed better than other. However, the paper doesn't intend to explain reasons of such differentiated results in catching up with more developed EU member states.

Year

Issue

1

Pages

11-20

Physical description

Dates

published
2015-01-2015-02

Contributors

  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c69f3533-b015-46a3-8f6d-e92c7a900ec6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.