Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 63-77

Article title

Konsumpcja usług transportowych na tle przemian gospodarczych w Polsce w latach 2003-2012

Authors

Content

Title variants

EN
Consumption of Transport Services against the Background of Economic Transformations in Poland in 2003-2012

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących zmian konsumpcji usług transportu pasażerskiego w Polsce w latach 2003-2012 i wskazanie przyczyn tych zmian. W tym celu przeanalizowano dane statystyczne dotyczące różnych parametrów opisujących wielkość i strukturę konsumpcji tych usług.Zastosowano analizę statystyczną i porównawczą. Zauważono, że zmiany konsumpcji usług transportowych w badanym okresie miały charakter koniunkturalny (wskazano na procykliczność konsumpcji usług transportowych). Ponadto były one związane z procesami, które nastąpiły w otoczeniu społeczno-gospodarczym sektora transportu po wejściem Polski do Unii Europejskiej (w szczególności z masową emigracją zarobkową Polaków do innych krajów UE). Przedstawione wyniki są istotne z punktu widzenia prowadzenia polityki transportowej, ponieważ wskazują kierunki zmian popytu na usługi transportowej i przyczyny tych zmian w określonych warunkach gospodarczych.
EN
An aim of the article is to present findings of the research of changes in consumption of passenger transport services in Poland in 2003-2012 as well as to indicate the reasons for those changes. For this purpose there were analysed the statistical data concerning various parameters describing the volume and pattern of consumption of those services. The author applied the statistical and comparative analysis. It is noticed that changes of consumption of transport services in the period in question had the nature of business cycles (the author indicated the pro-cyclical nature of consumption of transport services). Moreover, they were connected with the processes that took place in the socioeconomic environment of the transport sector upon Poland’s accession to the European Union (in particular, with the Poles’ mass earning emigration to other EU countries). The obtained results are important from the point of view of implementation of the transport policy as they indicate the directions of changes in demand for transport services and the reasons for those changes under definite economic conditions.

Year

Issue

Pages

63-77

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

author
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-6929

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6a02805-2ecb-4b33-a34f-335b1375f7b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.