Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 15 | 105-134

Article title

Polityka informacyjna miasta Katowice w obszarze polityki (pro)rodzinnej na przykładzie programu pn. ,,Nas Troje i więcej”

Authors

Content

Title variants

EN
The information policy of the City Katowice in the area pro-family policy on the example of the program „Nas Troje i więcej” (“The Three of Us and More”)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The presented article concerns the information policy conducted by the local authorities of the City of Katowice during the implementation and execution of the program for families called „Nas Troje i więcej” (“The Three of Us and More”). The program has been approached in terms of case study in the field of internal communication in the commune understood as a process of exchanging information and dialog of the commune entities (stakeholders). The study covered the years 2011–2016, and their objective was to analyse selected tools of social communication in terms of function of medium, its content, type of communication (one or two-sided) and the capacity of communication channels. The study took into account both obligatory and optional instruments.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

References

 • Balcerzak-Paradowska, B. (2004). Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Warszawa: IPiSS.
 • BIP. Struktura urzędu. https://bip.katowice.eu/UrzadMiasta/StrukturaUrzeduDetail.aspx?i=176&menu=576 (12.02.2017).
 • Coful, E., & Wójkowski, G. (2011). Raport z funkcjonowania programu Nas troje i więcej w Katowicach. Katowice: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy BONA FIDES.
 • Dobek-Ostrowska, B. (2002). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Dobek-Ostrowska, B. (2006). Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dobek-Ostrowska, B., & Wiszniowski, R. (2002). Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Dolnicki, B. (2016). Ustawa o samorządzie gminnym. Raport specjalny. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Dz.U. 2011, Nr 45, poz. 497. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2011 roku o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. poz. 1825. Uchwała nr XX/447/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012 r. sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego.
 • Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 4881. Uchwała nr XXXVIII/881/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej”.
 • Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 2753. Uchwała nr VIII/145/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej”.
 • Gierula, M. (2006). Lokalna przestrzeń komunikacyjna mediów periodycznych w Polsce. W: S. Michałowski, & W. Mich (red.). Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją-public relations-promocja jednostek samorządu terytorialnego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Głąbicka, K. (2004). Polityka państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej. Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji.
 • Jaka pomoc, https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=posts&t=546#post740 (30.01.2017).
 • Kamerman S.B. (2010) Child, Family, and State: The Relationship Between Family Policy and Social Protection Policy. W: Kamerman S.B., Phipps S., & Ben-Arieh A. (red.). From Child Welfare to Child Well-Being. Children’s Well-Being: Indicators and Research, vol 1. Springer, Dordrecht, http://www.difi.org.qa/app/media/719/ (dostęp: 12.01.2017).
 • Kentowska, K. (2015). Biuletyn Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego jako źródło dostępu do informacji publicznej. W: B. Dolnicki (red.). Jawność w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Konieczka, L. (2012). Narzędzia służące do prowadzenia działań public relations na stronach internetowych administracji publicznej. W: M. Tebernacka, & A. Szadok-Bratuń (red.). Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kowalczyk, R. (2011). Samorząd terytorialny jako uczestnik komunikacji społecznej. Przegląd Politologiczny, 4: 21–35.
 • Kowalczyk, R. (2015). O mediach lokalnych, regionie i regionalizmie. Poznań: Wydawnictwo naukowe SILVA RERUM.
 • Kozłowski, J. (1997). Polityka informacyjna gminy. W: J. Regulska (red.). Grochem o ścianę?...Polityka informacyjna samorządów terytorialnych. Warszawa: Wydawnictwo Samorządowe FRDL.
 • Kroszel, J. (1997). Podstawy polityki społecznej: uwarunkowania, pojęcia, instytucje i działania. Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Terra.
 • Kurzynowski, A. (1991). Rodzina w polityce społecznej państwa. W: A. Kurzynowski (red.). Problemy rodziny w polityce społecznej. Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych.
 • Michalczyk, S. (2000). Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mikułowski Pomorski, J. (1988). Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje. Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Wrocław, Oddział w Krakowie.
 • Moll, T. (2016). Zakres działania i zadania gminy. W: B. Dolnicki (red.). Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • MPiPS (2013). Jak wprowadzać Kartę Dużej Rodziny. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: MPiPS.
 • Nęcki, Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków: Profesjonalna Szkoła Biznesu.
 • Niewiadomski, Z. (2011). Przepisy ogólne, art. 1. W: R. Hauser, & Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Ociepka, B. (1999). Komunikacja w administracji publicznej.W: A. Ferens, & I. Macek (red.), Administracja i polityka. Wprowadzenie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Olejniczak-Szałowska, E. (2000). Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 12: 3–13.
 • Podforum Polityka społeczna. https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=topics&f=19 (12.02.2017).
 • Sakowicz, M. (2006). Zarządzanie informacją w gminie – podejście strategiczne czy marketingowe? W: S. Michałowski, & W. Mich (red.), Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją-public relations-promocja jednostek samorządu terytorialnego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Serafin, K. (2013). Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne, 141 (Governance – korporacje, instytucje publiczne, sieci):136–151.
 • Sprawozdania, https://www.katowice.eu/urzad-miasta/rodzina-i-zdrowie/nas-troje-i-wi%C4%99cej (7.02.2017).
 • Stahl, M. (1992). Samorząd terytorialny a państwo. Studia Prawno-Ekonomiczne, 46.
 • Szadok-Bratuń, A., & Bratuń, M. (2012). O potrzebie wizerunku i jego elementach. W: M. Tabernacka, & A. Szadok-Bratuń (red.), Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Szostok, P., & Rajczyk, R. (2013). Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów. Katowice: Wydawnictwo Gnome.
 • Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • Trzciński, W., & Wiciak, I. (2011). Skuteczne komunikowanie w administracji publicznej. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 • Uchwała nr LXV/1306/10 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu ,,Nas troje i więcej”.
 • Zasępa, B. (2014). Karty rodzin wielodzietnych jako przykład społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze polityki rodzinnej. W: L. Karczewski, H. Kretek (red.), Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6a1880c-720b-4eec-9503-2e9b70f3aa7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.