Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(92) | 90-102

Article title

WALIDACJA ZAŁOŻEŃ I TESTOWANIE MODELU DLA PROGNOZOWANIA KRÓTKOTERMINOWEGO STONKI ZIEMNIACZANEJ (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY.) Z WYKORZYSTANIEM WYZNACZONYCH SUM TEMPERATUR EFEKTYWNYCH

Title variants

EN
Validation of the assembly and testing of model for short-term conditioning of Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.) With use of sum effective temperatures

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of the planned study was to evaluate the applicability of the mathematical model being developed to support the designation of the term chemical treatment against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say.) Using a designated sum of effective temperatures, an adopted for organic farms and update the economic thresholds. Moreover, the study focused on the determination of the correlation between some abiotic factors of the environment (mainly meteorological factors) and, chemical control the pest’s stage of development and determination of the sum of heat and the sum of effective temperatures. Scientifically, two regression equations (mathematical models) were defined to determine the number of days for the development of harmful stages from the time the egg was laid to the L2 and L3 stages.

Contributors

 • Dr inż. Magdalena Jakubowska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland.

References

 • 1. Erlichowski T. (2009): Letnie szkodniki plantacji. W: Wiadomości Rolnicze, 7(59), s.6.
 • 2. Kühne S., Reelfs T., Moll E., Kleinhenz B. (2007). Optimized application of plant protection products to control Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) in organic farming. Archived: http://orgprints.org/9458/1/9458_Kühne_Vortag.pdf
 • 3. Matyjaszczyk E., Tratwal A., Walczak F. (2010): Wybrane Zagadnienia Ochrony Roślin w Rolnictwie Ekologicznym i Integrowanej Ochronie Roślin. Inst. Ochr. Roślin – PIB, Poznań, 103 ss.
 • 4. Pawińska M. (2003): Ochrona ziemniaków przed chwastami, szkodnikami oraz niszczenie naci. W: Ziemniaki – nowe wyzwania 8: 57-61.
 • 5. Pawińska M. (2007): Skuteczność insektycydów nowej generacji w zwalczaniu stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say). Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (1): 340-346.
 • 6. Pawińska M. (2009): Historia i kierunki ochrony plantacji ziemniaka przed głównymi agrofagami. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1637-1642.
 • 7. Pawińska M., Mrówczyński M. (2000): Występowanie i zwalczanie stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) w latach 1978-1999. Progress in Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40 (1): 292-299.
 • 8. Pawińska M., Osowski J. (1998): Wpływ ochrony na jakość bulw. Ziemniak Polski 4, 13-21.
 • 9. Piekarczyk. K., Woźny J. (1986): Progi ekonomicznej szkodliwości chorób i szkodników roślin uprawnych. Instytut Ochrony Roślin – Poznań, 37ss.
 • 10. Walczak F., Tratwal A., Krasiński T. (2010): Kierunki rozwoju prognozowania i sygnalizacji agrofagów w ochronie roślin rolniczych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 50 (1): 81-86.
 • 11. Węgorek W. (1959): Badania nad pośrednim i bezpośrednim wpływem fotoperiodu na rozwój i fizjologię stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.). Prace nauk. Inst. Ochr. Roślin 1 (3): 5-35.
 • 12. Wójtowicz A., Jörg E. (2004): Prognozowanie rozwoju stonki ziemniaczanej za pomocą programu komputerowego SIMLEP. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 44 (1): 538-541.
 • 13. Wójtowicz A., Jörg E. (2006): Ocena wiarygodności i przydatności komputerowej symulacji rozwoju populacji stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata) prowadzonej za pomocą prognozowania SimLep 3. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 242: 217-224.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6a5ffac-9bf4-4fc7-a493-413a612a48d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.