PL EN


2015 | 1 | 91-102
Article title

WYOBRAŻENIOWY OBRAZ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO W OPINII STUDENTÓW

Content
Title variants
EN
IMAGINATIVE PICTURE OF ACADEMIC STAFF IN THE OPINION OF STUDENTS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przybliża czytelnikowi wyobrażeniowy obraz nauczyciela akademickiego. Z przeprowadzonych badań wynika, że studenci oczekują kreatywnego wykładowcy, erudyty, przekazującego wiedzę w sposób jasny i zrozumiały, szanującego i respektującego ich prawa. Wykładowca ten, chcąc wzbudzić zainteresowanie studentów daną tematyką, powinien wykorzystywać w swojej pracy najczęściej takie pomoce dydaktyczne, jak: prezentację multimedialną, sprzęt multimedialny, filmy. Analiza materiału badawczego wykazała również, iż na indywidualny styl prowadzenia zajęć składa się nie tylko wiedza i doświadczenie, ale także osobowość wykładowcy i jego nastawienie do studentów, nade wszystko zaś kompetencje komunikacyjne.
EN
The article introduces the reader to an imaginative picture of the academic teacher. The study shows that students want the creative faculty, erudite, transferring knowledge in a clear and understandable, respectful and respecting their rights. The lecturer is, trying to arouse the students more interested in a particular subject, you should use in their work often such teaching aids like multimedia presentation, multimedia and video. Analysis of the research material also showed that the individual style of teaching involves not only knowledge and experience, but also personality and his attitude of teachers to students, above all, communicative competence.
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Baran A., Komunikacja dydaktyczna, [w:] A. Rozmus (red.), Wykładowca doskonały, Warszawa 2010.
 • Bochnia B., Komunikacja jako proces wzajemnego porozumiewania się – uczenie przez dyskusję, [w:] A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W.J. Maliszewski (red.), Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń, Toruń 2008, s. 453-464.
 • Czerwiński K., Zajęcia ze studentami jako próba dialogu, [w:] W.J. Maliszewski (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad rolą komunikowania, Toruń 2006, s. s. 30-43.
 • Furmanek M., Osmańska-Furmanek W., Komunikat multimedialny w procesie komunikacji społecznej, [w:] W.J. Maliszewski (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad rolą komunikowania, Toruń 2006.
 • Day Ch., Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy, Gdańsk 2008.
 • Kościołek A., Cechy ponowoczesności i człowieka ponowoczesnego a wyzwania edukacji medialnej, [w:] K. Czerwiński, M. Fiedor, J. Kubiczek (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne, Toruń 2010.
 • McLuhan M., Wybór tekstów, Poznań 2001.
 • Maj A., Wikifikacja wiedzy, Travel 2.0 i globalhood, [w:] A. Maj, M. Derda-Nowakowski (red.), Kody McLuhana topografia nowych mediów, Katowice 2009, s. 143-168.
 • Maliszewski J.W., Krytyczne spojrzenie na świat mediów, informacji i edukacji w perspektywie oczekiwań edukujących i edukowanych, [w:] G. Andrzejewska, K. Czerwiński, M. Schneider (red.), Komunikowanie społeczne w globalizującym się świecie: szanse i zagrożenia dla edukacji, Toruń 2010.
 • Rorty R., Edukacja bez dogmatu, „Er(r)go” 2006, nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c6a6a7f3-a48d-4a5e-8c6f-d81b098b794f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.