PL EN


2015/2016 | 58/59 | 161-170
Article title

Przez Lubelszczyznę do Nobla. Refleksje na marginesie lektury opowiadań Isaaka Bashevisa Singera

Content
Title variants
EN
Through the Lublin Region to the Nobel Prize. Reflections as a side note to the reading of short stories by Isaac Bashevis Singer
RU
Через люблинскую территорию к Нобелевской премии. Рефлексии о рассказах Исаака Башевиса-Зингера
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem publikacji jest wyłonienie, wpisanego w twórczość Isaaka Bashevisa Singera, obrazu świata sprzed II wojny światowej. Szczególną uwagę skupiono na literackiej wizji Lubelszczyzny, rozważanej nie tylko według kryteriów geograficznych, ale i autobiograficznych. Podążając tropem autobiografii, trafiamy nie tylko do dawnych lubelskich miast i miasteczek, będących miejscem akcji wielu jego dzieł, ale i na rozdroża refleksji historycznej, do której inspiruje singerowska spuścizna. Dzięki uważnej lekturze dzieł polsko-żydowskiego Noblisty pytania o sens i kształt wielokulturowości, narodowej tożsamości, patriotyzmu mogą zyskać ponadczasowe, zaktualizowane sensy.
EN
The purpose of this publication is to capture the image of the world from before the Second World War, inscribed in the works of Isaac Bashevis Singer. Particular attention was focused on the literary vision of the Lublin Region, considered in terms not only of geography, but also of autobiography. Following the autobiography, we not only find our way to the former towns and boroughs of the Lublin Region, where many of his works are set, but also to the crossroads of historical reflection, which Singer's legacy aspires to. Through careful reading of the works of this Polish-Jewish Nobel laureate, questions regarding the sense and form of multiculturalism, national identity and patriotism can acquire timeless and updated meanings.
RU
Цель статьи – показать картину мира до второй мировой войны, которая запечатлена в творчестве в творчество Исаака Башевиса-Зингера. Автор сосредоточился особенно на литературном изображении люблинской территории, описываемой не только с использованием географических, но и автобиографических критериев. В автобиографии можем найти не только давние города и села, появляющиеся в сюжете многих произведений, но и историческую рефлексию, которую вызывает литературное наследие Сингера. Благодаря внимательному прочтению произведений польско-еврейского лауреата Нобелевской премии, вопросы о смысле многокультурности, народной самости, патриотизма обретают новые, более актуальные оттенки.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c6a6afb1-af19-431a-9628-66f15558c42d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.