Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 26 | 132-144

Article title

Kierunki oddziaływania Krakowskiego Parku Technologicznego na rozwój województwa małopolskiego

Authors

Content

Title variants

EN
The influence of Krakow Technology Park on the development of Małopolska: an impact study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Krakowski Park Technologiczny, mający status specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiunikalne połączenie idei parku technologicznego oraz specjalnej strefy ekonomicznej. To pozwala mu w sposób zintegrowany oddziaływać na rozwój Małopolski w wymiarze: – gospodarczym, obejmującym rozwój przedsiębiorczości, przyrost nowych miejsc pracy, bazy ekonomicznejregionu, dzięki szeroko rozumianym inwestycjom; – środowiskowym, wiążącym się z poprawą i ochroną środowiska naturalnego, wdrażaniem nowoczesnychrozwiązań ekologicznych; – infratechnicznym, obejmującym rozwój takich dziedzin, jak: drogi, transport, komputeryzację, internet; – technicznym i technologicznym, poprzez współpracę przedsiębiorców z instytucjami badawczymi,krakowskimi uczelniami; – społeczno-kulturowym, związanym z poziomem wykształcenia, efektami naśladownictwa, zmianamidochodów i konsumpcji itp.; – przestrzennym, obejmującym zmiany w zagospodarowaniu Małopolski poprzez zagospodarowanienowych terenów, lokalizację firm i instytucji.
EN
Cracow Technology Park with the status of a special economic zone is a unique combination of the idea of a technology park and a special economic zone. This allows it to have an intergal impact on the development of Małopolska region in a multidimensional way: - Economic, including business development, creation of new work places, growth of the economic potential of the region due to broadly defined new investments,etc. - Environmental, connected with environment protection and the implementation of modem environment friendly solutions, - Infrastructural, including the development of areas such as: roads, transport, computerization, internet, etc., - Technical and technological, due to collaboration between entrepreneurs and research institutions such as Cracow universities, - Socio-cultural, associated with: the education level, the effects of imitation, changes in income and consumption patterns, etc., - Spatial, relating to changes in the management of Małopolska region by developing new sites, locating of new companies and institutions.

Contributors

author
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Politologii, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

References

 • Brdulak J. (2003). Ewolucja uprzywilejowania ekonomicznego SSE w Polsce. W: I. Fierla (red.). Regionalne aspekty rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w Polsce, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Chojnicki Z. (1999). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Gibuła R. (2006). Wpływ regulacji prawnych Unii Europejskiej na polskie specjalne strefy ekonomiczne. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1147.
 • Dziennik Ustaw (2000) Dz. U. z 2000 Nr 117, poz. 122.
 • Dziennik Ustaw (2006) Dz. U. z 2006 Nr 141, poz. 997.
 • Gwosdz K., Jarczewski W., Huculak M., Wiedermann K. (2005). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Założenia a praktyka. W: Domański B., Gwosdz K.J. (red.). Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Mielec 1995–2005. Kraków–Mielec: IGiGP UJ w Krakowie, Agencja Rozwoju Przemysłu w Mielcu.
 • Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Ministerstwo Gospodarki (2012), sejm.gov.pl (stan: 31.12.2012; dostęp: 30.01.2013).
 • Jarczewski W. (2007). Specjalne Strefy Ekonomiczne w gminach. Samorząd terytorialny, 7–8.
 • Mazur K. (2004). Specjalne Strefy Ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Pach J., Grzybczyk G. (2003), Krakowski Park Technologiczny (w założeniach i praktyce). Krakowskie Studia Małopolskie, 7(7).
 • Pastusiak R. (2011), Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego. Łódź.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych (2008). Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 232, poz. 1548, późniejsza zmiana (Dz.U. z 2010 r. Nr 15, poz. 78).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Krakowskiemu Parkowi Technologicznemu Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia (2009). Dziennik Ustaw z 2009 r. nr 112, poz. 927.
 • Skawińska, E, Zalewski, R. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Warszawa.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych – tekst jednolity (2007). Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 273.
 • Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (2003). Dziennik Ustaw Nr 188, poz. 1840.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (2004). Dziennik Ustaw Nr 123, poz. 1291.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (2008). Dziennik Ustaw Nr 118, poz. 746.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6ae3bf3-a9e4-47df-8edd-db6db1225990
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.