Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1 (372) | 298-308

Article title

Kreowanie sieciowego produktu turystycznego w działalności organizacji turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego

Content

Title variants

EN
Creating a Tourist Network Product in Activities of Tourism Organisations in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
RU
Создание сетевого туристского продукта в деятельности туристских организаций Куявско-поморского воеводства

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem artykułu jest określenie roli regionalnych (ROT) i lokalnych organizacji turystycznych (LOT) w procesie tworzenia sieciowych produktów turystycznych (SPT) w województwie kujawsko-pomorskim. W tym celu wykorzystano wywiad bezpośredni wsparty metodą szczegółowej analizy źródeł wtórnych i własnych obserwacji. W rezultacie zidentyfikowano trzy gotowe do sprzedaży produkty. Przedstawiciele K-POT inicjują współpracę międzypodmiotową oraz pełnią istotną funkcję mentora; ich zadaniem jest przekazywanie dobrych praktyk w zakresie SPT, a także wsparcie promocyjne. Każda z LOT angażuje się w innym stopniu. Najbardziej aktywne są organizacje w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Promocja efektów współpracy różnych podmiotów z organizacjami turystycznymi, w których liderem jest zwłaszcza ROT, może zaangażować LOT do partycypowania w SPT.
EN
The article attempts to define the role of regional and local tourism organisations (RTO and LTO) in the process of creating tourist network products (TNP) in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. For this purpose, the face-to-face interview method, supported by a detailed analysis of secondary sources and own observations, was used. As a result, three ready-to-sell products were identified. The representatives of K-PTO initiate interpersonal cooperation and act as mentors; their task is to pass on good TNP practices as well as promotional support. Each LTO is involved to different degrees. Most active organisations are based in Bydgoszcz and Inowrocław. The promotion of the results of cooperation between various entities with tourism organisations, especially where RTO is a leader, may employ LTO to participate in the TNP.
RU
Цель статьи – определить роль региональных (РТО) и локальных туристских организаций (ЛТО) в процессе создания сетевых туристских продуктов (СТП) в Куявско-поморском воеводстве. Для этого использовали непосредственное интервью, подкрепленное методом детального анализа вторичных источников и собственных наблюдений. В результате выявили три готовых для продажи продукта. Представители К-ПТО инициируют сотрудничество между субъектами и выполняют существенную функцию наставника; ихзадание – передавать хорошую практику в области СТП, а также оказывать поддержку по продвижению. Каждая ЛТО вовлекается в работу в иной степени. Наиболее активны организации в Быдгоще и Иновроцлаве. Продвижение эффектов сотрудничества разных субъектов с туристскими организациями, в которых лидером является в особенности РТО, может привлечь ЛТО к участию в СТП.

Year

Issue

Pages

298-308

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

References

 • Aleksandrov K. (2016), Opportunities for creation of integrated tourism product (following the example of the municipality of Velingrad), “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, No. 16(3).
 • Asero V., Gozzo S., Tomaselli V. (2016), Building tourism networks through tourist mobility, “Journal of Travel Research”, No. 55(6).
 • Braun P. (2005), Creating value to tourism products through tourism networks and clusters: uncovering destination value chains, (w:) Proceedings of the OECD-Korea international tourism conference “Global tourism growth: a challenge for SMEs”. Gwangju, Korea, 6-7 września.
 • Buhalis D. (2000), Marketing the competitive destination of the future, “Tourism Management”, No. 21.
 • Butowski L. (2010), Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego, „Turyzm”, nr 20/1.
 • Fedyk W., Morawski M. (2014), Regionalne organizacje turystyczne – organizacjami współpracy. Prawda czy fałsz?, „Folia Turistica”, nr 32.
 • Jedlińska M. (2009), Cooperation in establishing tourism network products in a region, “Research Paper of Wrocław University of Economics”, No. 50.
 • Kachniewska M. (2015), Model tworzenia sieciowego produktu turystycznego, MROT, Warszawa.
 • Koncepcja zarządzania dziedzictwem poprzez utworzenie szlaku kulturowego o tematyce przemysłowej (2014). Część 1. Diagnoza oraz Część 3. Zarządzanie szlakiem, Miasto Bydgoszcz.
 • Konstelacja dobrych miejsc – marka w budowie (2016), MSU Publishing (materiały konferencyjne).
 • Kowalkowska A. (2016), 10 lat Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, K-POT, Bydgoszcz.
 • Kulusjärvi O. (2016), Resort-oriented tourism development and local tourism networks – a case study from Northern Finland, “Fennia”, No. 194(1).
 • Maciąg J. (2014), The implementation of the CSR in the creation of a tourist network product in a region, “Research Paper of Wrocław University of Economics”, No. 378.
 • Maciąg J. (2015), Jakość sieciowego produktu turystycznego – definiowanie, wymiary i cechy jakości, „Studia Ekonomiczne”, nr 215.
 • Panasiuk A. (2017), From basic tourism product to a comprehensive offer of a tourism area, “Barometr Regionalny”, No. 15(1).
 • POT (2008), Słownik, https://www.pot.gov.pl [dostęp: 10.07.2017].
 • Program rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego na lata 2008-2013 (2008), Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Provan K., Fish A., Sydow J. (2007), Interorganizational networks at the network level: a review of the empirical literature on whole networks, “Journal of Management”, No. 33(3).
 • Wiktor T. (2016), Przebudowa Szlaku Piastowskiego – kamienie milowe, plany działania, (materiały konferencyjne), Gniezno, 30 września.
 • Zmyślony P. (2016), Regionalny koordynator – Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, (w:) 10 lat Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, K-POT, Bydgoszcz.
 • Żemła M. (2010), Możliwości i ograniczenia pełnienia roli przywódcy w kooperacyjnym kreowaniu potencjału turystycznego obszaru przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 53.
 • (www1) https://aktualnosciturystyczne.pl [dostęp: 12.04.2017].
 • (www2) http://kujawsko-pomorskie.ksow.pl [dostęp: 12.04.2017].
 • (www3) http://visitinowroclaw.pl [dostęp: 13.04.2017].
 • (www4) http://www.lgd.borytucholskie.pl [dostęp: 12.04.2017].
 • (www5) https://www.slideshare.net [dostęp: 12.04.2017].
 • (www6) http://www.szlaktradycji.pl [dostęp: 12.04.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6b04ca5-7491-4eb2-a006-c7841b302802
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.