Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 22 | 2 | 145-160

Article title

Zagospodarowanie czasu młodzieży w kontekście środowiska rodzinnego i szkolnego

Content

Title variants

EN
Time Management of Youth in the Context of Family and School Environment

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rodzina i szkoła są ważnymi przestrzeniami oddziaływającymi na nabywanie kompetencji w zakresie gospodarowania czasem przez uczniów. Każda z tych przestrzeni zajmuje określoną pozycję w procesie rozwoju młodzieży. Rodzina uczy planowania i gospodarowania czasem. Praca nauczycieli powinna kontynuować nabywanie przez uczniów umiejętności w sekundarnym kontekście rozwojowym. Kompatybilność tych środowisk jest warunkiem koniecznym do efektywnego planowania budżetu czasu przez młodzież. Rozpatrując rolę czasu w życiu jednostki, celem badań było poznanie, jaki jest budżet czasu uczniów oraz jak przestrzeń środowiska rodzinnego i szkolnego sprzyja jego zagospodarowaniu. W celu zgromadzenia danych empirycznych wykorzystano wykresy, na których 97 badanych uczniów szkół ponadpodstawowych miało ukazać ilość czasu przeznaczonego w ciągu doby i tygodnia na różne czynności. Inne aspekty zagospodarowania czasu przez młodzież, a także udział rodziny i szkoły jako znaczących miejsc, w których młodzież przebywa, określono na podstawie kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki skłaniają do refleksji, że pobyt w szkole i odrabianie lekcji dominują, co można tłumaczyć tym, że edukacja jest podstawową formą aktywności młodzieży. Jednak czas poświęcony na nią znacząco ogranicza czas wolny, co nie zawsze pozwala na dostateczny odpoczynek. Dostrzeżono, że sposób spędzania czasu z rodzicami ma charakter bierny, natomiast nauczyciele w małym zakresie kompensują niekorzystne wzory gospodarowania czasem kształtowane w rodzinie.
EN
Family and school are important spaces influencing the acquisition of competences in time management by students. Each of these spaces occupy a particular position in the process of youth development. The family teaches planning and time management. Teachers’ work should continue to foster skills in a secondary development context. The compatibility of these environments is a prerequisite for effective time budget planning by the young people. Considering the role of time in the life of an individual, the aim of the research was to know what is the time budget of students and how the space of the family and school environment is conducive to its development. In order to collect the empirical data, charts were used in which 97 tested pupils from secondary schools were asked to show the amount of time devoted during the day and week to various activities. Other aspects of time management by the young people as well as the participation of family and school as significant places in which young people reside were determined based on a questionnaire survey. The obtained results lead to the conclusion that staying at school and doing homework dominates, which can be explained by the fact that education is the basic form of youth activity. However, the time devoted to it significantly limits free time, which does not always allow for sufficient rest. It was noticed that the way of spending time with parents is passive, while teachers to a small extent compensate for unfavorable patterns of time management shaped in the family.

Year

Volume

22

Issue

2

Pages

145-160

Physical description

References

 • Bardziejewska M., Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, w: Psychologiczne portrety człowieka, red. A.I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005, s. 345–377.
 • Barnes K., Wywieranie wpływu, przeł. Ł. Tuszyński, GWP, Gdańsk 2005.
 • Boyd D., Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, przeł. A. Wojciechowski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2008.
 • Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D., Polubić szkołę, WSiP, Warszawa 1995.
 • Czerepaniak-Walczak M., Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego, w: Pedagogika społecz-na, red. E. Marynowicz-Hetka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 219–236.
 • Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, przeł. B. Jóźwiak, Wydawnictwo Moderski i S-ka, Poznań 2000.
 • Farnicka M., Liberska H., Transmisja międzypokoleniowa – procesy zachodzące na styku pokoleń, w: Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 185–201.
 • Izdebska J., Media elektroniczne jako obszar zainteresowań współczesnej ­pedagogiki społecznej, w: Pedagogika społeczna, red. E. Marynowicz-Hetka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 518–533.
 • Jak żyć z ludźmi. Program profilaktyczny dla młodzieży, MEN, Agencja Informacji Użytkowej, Warszawa 1989.
 • Mendel M., Kategoria miejsca w pedagogice, w: Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006, s. 21–37.
 • Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002.
 • Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSiP, Warszawa 2000.
 • Pisarska A., Ostaszewski K., Bobrowski K., Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z problemami internalizacyjnymi młodzieży w okresie późnego dorastania, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2018, t. 27, nr 4, s. 261–280.
 • Psychologia społeczna, red. A.S.R. Manstead, M. Hewstone, S.T. Fiske, M.A. Hogg, H.T. Reis, G.R. Semin, przeł. J. Gilewicz, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 1996.
 • Świętochowski W., Rodzina w ujęciu systemowym, w: Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 21–45.
 • Uczenie się metodą projektów, red. B.D. Gołębniak, WSiP, Warszawa 2002.
 • Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, przeł. M. Babiuch, WSiP, Warszawa 1995.
 • Zielińska M., Jak reagować na agresję uczniów?, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.
 • Zimbardo P., Boyd J., Paradoks czasu, przeł. A. Cybulko, M. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6b06a6e-b95f-488b-b2b2-a732263a36a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.