Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(44) | 24-42

Article title

Innowacyjne metody w procesach wykupu przedsiębiorstw

Content

Title variants

EN
Innovative Methods in the Processes of Enterprise Redemption

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W publikacji zaprezentowano niezwykle istotne elementy przekształceń przedsiębiorstw, którymi są wykupy menadżerskie. W języku angielskim wykupy określane są jako managers redemption. Wśród wielu form tego typu przekształceń przedsiębiorstw, do opisu wybrano wykupy podstawowe typu Management Buy Out– MBO i Management Buy In– MBI oraz te najbardziej innowacyjne Spin-Off – wydzielenie części firmy i Turn Around– zmiana bran-ży. W artykule wyeksponowano również wykupy sprowadzające się do nabycia przedsiębiorstwa przez ich załogi. W języku angielskim ten typ przekształceń określa się jako Employment Buy Out– EBO oraz Management Employment Buy Out– MEBO. W polskiej nomenklaturze pojęciowej przedsiębiorstwa takie określa się jako społeczne lub pracownicze. Zarówno procesy nabywania przedsiębiorstw przez pracowników, nazywane też spółkami pracowniczymi, jak i spółki innowacyjne staną się niezwykle popularne w polskiej gospodarce. Doświadczenia Kopalni Silesia i Miejskich Zakładów Autobusowych w Kielcach wskazują na znaczące sukcesy tych podmiotów prawa handlowego. Co więcej, opory przed tego typu przekształceniami ze strony związków zawodowych oraz władz państwowych i samorządowych wyraźnie maleją. Warto podkreślić, że spółki pracownicze mogą stać się wyraź-nym antidotum na strajki, zwłaszcza że w polskiej gospodarce mnożą się strajki inspirowane przez rozpolitykowane związki zawodowe. Ponadto, w polskiej gospodarce istnieją niedokończone procesy prywatyzacyjne, a państwo staje się winne wielu błędów popełnianych przez ich mniej lub bardziej „niedouczonych zarządzających”. W artykule zaprezentowano również najbardziej spektakularne przykłady wykupów menadżerskich w krajach Unii Europejskiej i w USA oraz w Polsce. W artykule omówiono skrótowo struktury fuzji i przejęć, w tym fuzji przyjacielskich, wrogich, fuzji konglomeratowych i innych, w ramach których mieszczą się również wykupy menadżerskie.
EN
In this article, the author presented extremely important elements of enterprise transformations which are managers redemption. From among many forms of this type of enterprise transformations, there were selected for description the basic redemptions of the Management Buy Out (MBO) and Management Buy In (MBI) types as well as those most innovative, Spin-Off – allocation of a part of the firm, and Turn Around – changes of the branch. The author also exhibited redemptions consisting in acquisition of enterprises by their staffs. This is called Employment Buy Out (EBO) and Management Employment Buy Out (MEBO). In the Polish terminology, such enterprises are defined as social or employees’ enterprises. Both the processes of buying enterprises by employees, called also employees’ companies, and innovative companies will become extremely popular in the Polish economy. The experience of Silesia Mine and the Municipal Bus Transportation Company in Kielce indicates considerable successes of these commercial law entities. What’s more, resistance against such transformation at the part of trade unions as well as the public and self-governmental authorities is apparently decreasing. It is proper to emphasise that employees’ companies may become a distinct antidote against strikes particularly that in the Polish economy there are multiplying strikes inspired by politicking trade unions. Moreover, there are in the Polish economy uncompleted privatisation processes and the state becomes guilty of many mistakes made by their more or less ‘ignorant managers’. In the article, the author also presented the most spectacular examples of managers redemptions in the European Union countries and in the USA and in Poland. He briefly discussed in his article the structures of mergers and acquisitions, including friendly, hostile, conglomerate and other mergers, within which there are also managers redemptions.

Year

Issue

Pages

24-42

Physical description

References

  • Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Kozielec S. (2009), Polskie Spółki Pracownicze a amerykańskie ESP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Panfil M. (2008), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Studium przypadku, Difin, Warszawa.
  • Stamirowski T. (2005), Wykup lewarowany – Interes życia dla menadżera,K.E. Liber, Warszawa.
  • Szczepankowski P. (2000), Fuzje i przejęcia,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Wrzesiński M. (2000), Fuzje i przejęcia. Wykup lewarowany LBO i menadżerski, K.E. Liber, Warszawa.
  • Zarzecki D. (2007), Wykupy menadżerskie (MBO, LMBO) w Europie i w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6b7371f-8260-4a3d-997b-140cb06bea58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.