Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 29 | 1 | 27-41

Article title

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju nanotechnologii w Europie

Content

Title variants

EN
Spatial diversity of nanotechnology development in Europe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania rozwoju nanotechnologii w Europie. Analizę rozwoju nanotechnologii przeprowadzono na poziomie krajowym, wykorzystując dane obrazujące liczbę patentów nanotechnologicznych, liczbę i strukturę firm nanotechnologicznych, liczbę konferencji o tematyce nanotechnologicznej oraz liczbę publikacji nanotechnologicznych. W artykule oparto się na analizie statystycznej danych liczbowych pozyskanych w wyniku kwerend przeprowadzonych na portalach internetowych: Cientifica Plc, Biotechgate, Nanoforum, Nanowerk, Nanotechnology Now, Web of Science i PubMed oraz danych publikowanych przez OECD i Eurostat. Nanotechnologia zaliczana jest do jednego z głównych działów aktywności sektora nauki, technologii i innowacji i jawi się współcześnie jako technologia przyszłości. Na całym świecie panuje przekonanie o rewolucyjnym potencjale nanotechnologii. W latach 2001–2014 ponad 60 krajów podjęło finansowanie inicjatyw z dziedziny nanotechnologii. Są to zarówno rozwinięte przemysłowo kraje Europy Zachodniej, Japonia, Kanada czy Australia, jak i wschodzące rynki Rosji, Chin, Brazylii i Indii, jak i kraje rozwijające się, np. Nepal i Pakistan. Według liczby zgłoszeń patentowych z nanotechnologii na świecie dominują kraje rozwinięte: USA, Japonia i Niemcy. W latach 90. XX wieku nastąpił wyraźny wzrost liczby patentów nanotechnologicznych. W przestrzeni europejskiej pod względem liczby patentów nanotechnologicznych dominują Niemcy oraz Francja i Wielka Brytania. Jeśli rozpatrujemy liczbę ogółu instytucji nanotechnologicznych, to wyróżniają się w Europie dwa kraje: Niemcy i Wielka Brytania. W Niemczech przeważają instytucje działające w relacji B2B, podczas gdy w Wielkiej Brytanii są to instytucje badawcze non profit. Analizując liczbę patentów i firm nanotechnologicznych oraz liczbę publikacji i konferencji, należy stwierdzić, że rozwój nanotechnologii w Europie jest bardzo zróżnicowany. Sektor ten rozwija się głównie w krajach rozwiniętych gospodarczo. Europejskim liderem nanotechnologicznym są Niemcy. Innymi państwami z wysokim poziomem rozwoju nanotechnologii są: Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Szwecja, Holandia i Hiszpania. Rozwój nanotechnologii stymulowany jest głównie przez publiczne instytucje badawcze, jednakże komercjalizacja badań następuje dzięki udziałowi firm prywatnych.
EN
The aim of this article is to present the spatial diversity of nanotechnology development in Europe. The analysis of the nanotechnology development was performed on the national level, using data which illustrated the figures about nanotechnology’s patents, amount and structure of nanotechnology businesses and the number of publications about this topic. In this article the statistical analysis was performed using the data from websites: Cientifica Plc, Biotechgate, Nanoforum, Nanowerk, Nanotechnology Now, Web of Science and PubMed, and the data published by OECD and Eurostat. Nanotechnology is included in one of the main areas of the Science, Technology and Innovation Sector’s activity and is seen to be the technology of the future because of its potential. In 2001 – 2014 more than sixty countries started funding nanotechnology projects. These countries include industrially developed countries, like Western Europe countries, Japan, Canada, Australia, and developing countries, like Russia, China, Brasil, India, Nepal, Pakistan. According to the number of patents in this field, industrially developed countries, for example USA, Japan, Germany, are dominating in this area. In the 1990s there was a significant growth in the number of nanotechnology patents. In Europe this area is dominated by Germany, France and United Kingdom. Based on the number of nanotechnology faculties in the country, we must distinguish Germany and United Kingdom. In Germany there are more faculties operating in business to business relation while in United Kingdom there are more non-profit research centers. Based on the number of patents, nanotechnology faculties, publications and conferences it should be noted that nanotechnology development in Europe is diversified. Nanotechnology is more developed in the industrially developed countries, the most prominent country in Europe is Germany, next ones are: United Kingdom, France, Switzerland, Sweden, Netherlands and Spain. Nanotechnology development is stimulated mostly by public research faculties, however the commercialization of this technology is possible because of the private businesses.

Contributors

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
author
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

References

 • Bejerano, P.G. (2013, 6 września). Spain at the forefront of graphene production. Pozyskano z http:// blogthinkbig.com/en/spain-forefront-graphene-production.
 • Berger, M. (2013, 1 lipca). An overview of the European Union’s nanotechnology projects. Pozyskano z http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=31109.php.
 • Chen, H., Roco, M.C., Li, X., Lin, Y. (2008). Trends in nanotechnology patents. Mature nanotechnology, 3, 123–125.
 • Clunan, A.L., Rodine-Hardy, K. (2014). Nanotechnology in a Globalized World: Strategic Assessments of an Emerging Technology. CCC PASCC Reports, 6.
 • Crawley, T., Koponen, P., Tolvas, L., Marttila, T. (2012). Finance and investor models in nanotechnology. Pozyskano z http://www.oecd.org/sti/nano/49932116.pdf.
 • Cuenat, A., Winkless, L. (2010). Nanotechnology Survey. Summary Report. Teddington: Queens Printer and Controller of HMSO.
 • Dawidko, P. (2012). Biotechnologiczne spółki spin-off Uniwersytetu Jagiellońskiego jako mechanizm transferu technologii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 95–107.
 • Dominiak, J., Churski, P. (2012). Rola innowacji w kształtowaniu regionów wzrostu i stagnacji gospodarczej w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4(46), 54–77.
 • Dorocki, S., Jastrzębski, J. (2012). Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 67–94.
 • Feder, B.J. (2003, 8 kwietnia). Frontier of military technology is the size of a molecule. The New York Times. Pozyskano z http://www.nytimes.com/2003/04/08/business/technology-frontier-of-military- technology-is-the-size-of-a-molecule.html.
 • Johnson, D. (2008). Nanotechnology in Russia is Booming… or is it? IEEE Spectrum Blog. Pozyskano z http://spectrum.ieee.org/tech-talk/semiconductors/devices/nanotechnology_in_ russia_is_bo.
 • Menz, N., Ott, I. (2011). On the role of general purpose technologies within the Marshall-Jacobs controversy: The case of nanotechnologies. ECONSTOR Working paper series in economics, 18. Pozyskano z http://hdl.handle.net/10419/44973
 • Poire, N.P. (2011). The Great Transformation of 2021. How the Looming Sustainability Crisis will Revolutionize Capitalism, Fracture the Nation-State, and Topple American Supremacy. Raleigh: Lulu-Norman P. Poire.
 • Porter, A.L., Youtie, J. (2009). Where does nanotechnology belong in the map of science? Nature Nanotechnology, 4, 534–536. Doi:10.1038/nnano.2009.207.
 • Raźniak, P., Nowotnik, D. (2015). Pozycja gospodarcza miast Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata. Ekonomia Międzynarodowa, 4(23–39).
 • Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Sytuacja finansowa korporacji europejskich w dobie kryzysu, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 99–107.
 • Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2015). Did the 2008 global economic crisis affect large firms in Europe? Acta Geographica Slovenica, 55(1), 127–139.
 • Rediguieri, C.F. (2009). Study on the development of nanotechnology in advanced countries and in Brazil. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 45(2), 189–199.
 • Roszek, B., De Jonga, W.H., Geertsma, R.E. (2005). Nanotechnology in medical applications: state- of-the-art in materials and devices. Pozyskano z http://www.rivm.nl/en/Documents_and_publications/ Scientiffic/Reports/2005/oktober/Nanotechnology_in_medical_applications_state_of_ the_art_in_materials_and_devices.
 • Schimke, A., Teichert, N., Ott, I. (2012). Impact of local knowledge endowment on employment growth in nanotechnology. Working Paper Series in Economics, 38. Pozyskano z http://hdl.handle.net/10419/55142.
 • Winans, B.C., Kauhanen, L. The European Nanotechnology Innovation Landscape. W: European Nanotechnology Landscape Report, 12–32.
 • Wójtowicz, M., Dorocki, S. (2014). Regional differences in the development of the biotechnology industry in Latin America, with particular emphasis on Brazil and Mexico. W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.). Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 111–135.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6d5c726-86e3-4056-b71c-16b00d0e0218
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.