Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 11 | 57-78

Article title

Młodzież jako katalizator zmian społeczno-ekonomicznych w ujęciu strategii Europa 2020

Content

Title variants

EN
Youth as a catalyst for socio-economic changes within Europe 2020 strategy

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia grupę społeczną młodzieży jako źródło zmian społecznych i innowacji. Autor analizuje strategię rozwoju Unii Europejskiej – Europa 2020 z naciskiem na inicjatywy, których adresatem jest młodzież. Ze względu na swoje predyspozycje i szczególną rolę, jaką odgrywa w społeczeństwie, to właśnie młodzież jest katalizatorem wszelkich zmian, zarówno o podłożu społeczno-politycznym, jak i ekonomicznym. Cele wyznaczone przez strategię Europa 2020 wydają się niemożliwe do zrealizowania bez udziału osób młodych. Artykuł analizuje zapisy strategii Europa 2020, grupę młodzieży z naciskiem na jej cechy szczególne oraz jeden z instrumentów wdrażania strategii – unijne inicjatywy flagowe skierowane do młodzieży. Autor opiera się w swojej analizie na dokumentach unijnych dotyczących strategii i postępów w jej wdrażaniu.
EN
This article presents a social group of young people as a source of social change and innovation. The author analyses the development strategy of the European Union – Europe 2020 with an emphasis on initiatives addressed to young people. Because of youth’s abilities and special role in society, it is a catalyst of any changes, both on the socio-political and economic grounds. The targets of the Europe 2020 strategy seems to be impossible to achieve without youth participation. The article analyses the Europe 2020 strategy, a group of young people with a focus on its specific features, and one of the instruments of implementing the strategy – the EU’s flagship initiative for young people. The author bases its analysis on EU documents on strategies and progress in their implementation.

Year

Volume

11

Pages

57-78

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Biała Księga. Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej, Bruksela 2001.
 • ePolska – Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006, Warszawa 2001.
 • Europejski Pakt na rzecz młodzieży, Bruksela 23 marca 2005 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, „Mobilna młodzież” Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej, Bruksela dnia 15 września 2010 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 5 marca 2014 r.
 • Komunikat Komisji Europejskiej z września 2011 dot. programu działania na rzecz modernizacji szkolnictwa wyższego: Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – plan modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego, Bruksela 20 września 2011 r.
 • Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3 marca 2010 r.
 • Krajowy program reform Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu.
 • Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, Warszawa 2014.
 • Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2012 roku z wdrażania strategicznym ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) „Kształcenie i szkolenia na rzecz inteligentnego i trwałego rozwoju Europy sprzyjającego włączeniu społecznemu”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 8 marca 2012 r.
 • Znowelizowana europejska karta uczestnictwa młodzieży w życiu lokalnym i regionalnym, Strasburg 2003.
 • Marzęcki R., Młody obywatel we współczesnej demokracji europejskiej, Warszawa 2013.
 • Messyasz K., Obraz młodzieży polskiej w dyskursie prasowym. Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej, Łódź 2013.
 • Olejniczak-Szukała W., Obraz polskiej młodzieży lat osiemdziesiątych w świetle prasy młodzieżowej, Poznań 2012.
 • Ostrowicka-Miszewska H., „Jak porcelana rzucona o beton…” Dyskurs o młodzieży, polityce i polityce młodzieży, Kraków 2006.
 • Boryń M., Zjawisko NEET’s a partycypacja obywatelska młodzieży, [w:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska (red.), Toruń 2014, Chodubski A., Młodzież jako przedmiot i podmiot życia publicznego, [w:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, M. Boryń, B. Dunaj, S. Mrozowska (red.),Toruń 2014.
 • Dybowska A., Europejskie programy dla młodzieży, [w:] Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (red.), Warszawa 2009.
 • Dziembała M., Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/10.pdf.
 • XXI wieku, G.E. Kwiatkowska, M. Filipiak (red.), Lublin 2009.
 • Koseła K., Młodzież, [w:] Encyklpedia socjologii, Z. Bokszański (red.), Warszawa 1999.
 • Mrozowska S., Młodzież w strategii Unii Europejskiej „Europa 2020”, [w:] Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej, M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska (red.), Toruń 2014.
 • Sińczuch M., Polityka młodzieżowa jako odrębny obszar działania Unii Europejskiej, [w:] Polityka młodzieżowa, G. Zielińska (red.), Warszawa 2009.
 • http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pl.htm.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-14-001

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6dd4ee1-d72d-4cb0-a62e-50fecc2dd0f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.