Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 8(44) | 2 | 9-35

Article title

Zadania katolickiego wychowawcy

Title variants

EN
Catholic Educators Tasks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Katolicki wychowawca to realista, czyli ktoś, kto w sposób całościowy rozumie wychowanka, jego naturę, a także jego możliwości i ograniczenia. Specyfiką człowieka jest świadomość, wolność i zdolność do miłości. Te cechy sprawiają, że człowiek to ktoś podobny do Boga. W konsekwencji podstawowym zadaniem katolickiego wychowawcy jest pomaganie wychowankom, by uczyli się mądrze myśleć, w odpowiedzialny sposób decydować oraz dojrzale kochać. Warunkiem wychowania katolickiego jest przyprowadzanie wychowanków do Jezusa, który jako jedyny wychowawca wypełnia wszystko, czego sam naucza. Ostatecznym celem i sprawdzianem wychowania katolickiego jest świętość wychowanków, bo ona oznacza, że – na wzór Jezusa – stają się oni dobrzy i mądrzy jednocześnie.
EN
The Catholic educator is a realist, in other words, someone who has a holistic understanding of a ward, their nature, possibilities and limitations. The specificity of a human being is consciousness, freedom and ability to love. These characteristics and qualities make the man similar to God. Consequently, the primary task of a Catholic educator is to help pupils to learn to think wisely, to decide responsibly and love in a mature way. The condition of Catholic education is to bring young people for Jesus, who as the only educator, fills everything he teaches. Therefore, the ultimate goal and test of Catholic education is holiness of pupils, thus it means that − on the model of Jesus – they become good and wise at the same time.

Year

Volume

Issue

2

Pages

9-35

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny

References

 • Brezinka W., Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft, Basel−München: Ernst Reinhardt Verlag 1993.
 • Cencini A., Będziesz miłował Pana Boga swego, Kraków: Wyd. M 1995.
 • Cichosz W., Możliwości dialogu i wychowania chrześcijańskiego ze współczesną edukacją polską, Pelplin: Bernardinum 2013.
 • Cichosz W., Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Warszawa: Wydawnictwo Typo 2 2010.
 • Dziekoński S., Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, Warszawa: UKSW 2004.
 • Dziewiecki M., Akceptować czy kochać?, „W Naszej Rodzinie” 2012, nr 4, s. 42-43.
 • Dziewiecki M., Czy wychowanie religijne jest ważne?, „Katecheta” 2007, nr 12, s. 43-44.
 • Dziewiecki M., Grzech, nawrócenie i świętość, Szczecinek: Fundacja Nasza Przyszłość 2014.
 • Dziewiecki M., Komunikacja wychowawcza, Kraków: Salwator 2004.
 • Dziewiecki M., Miłość na manowcach, Kraków: Wyd. M 2014.
 • Dziewiecki M., Odzyskana miłość, Kraków: Wyd. M 2014.
 • Dziewiecki M., Ona, on i miłość, Kraków: eSPe 2006.
 • Dziewiecki M., Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Kraków: Wyd. Rubikon 2003.
 • Dziewiecki M., Pedagogika pragnień i aspiracji, „Katecheta” 2001, nr 5, s. 11-16.
 • Dziewiecki M., Problemy z seksualnością. Odpowiedzi na dylematy młodych chrześcijan, Kraków: eSPe 2011.
 • Dziewiecki M., Współczesna kultura a formacja młodzieży, „Katecheta” 48(2005), nr 5, s. 16-23.
 • Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce: Jedność 2003.
 • Dziewiecki M., Zagrożeni alkoholem, chronieni miłością, Częstochowa: Pomoc 2007.
 • Dziewiecki M., Zwykłym językiem o niezwykłym chrześcijaństwie, Kraków: Salwator 2007.
 • Jampolski G., Cirincione D., Miłość. Jak tworzyć pozytywne związki, Warszawa: Książka i Wiedza 1994.
 • Jampolski G., Leczenie uzależnionego umysłu, Warszawa: Jacek Santorski & Co 1992.
 • Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 6 VIII 1993 r.
 • Korzekwa M., Dziewiecki M., Zrozumieć siebie i świat, Szczecinek: Fundacja Nasza Przyszłość 2012.
 • Merecki J., O wyzwalającej mocy prawdy, w: I. Skubiś (red.), Wokół encykliki „Veritatis splendor”, Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela” − Biblioteka „Niedzieli” 1994.
 • Saint-Exupéry A., Ziemia, planeta ludzi, Warszawa: PIW 1993.
 • Schockenhoff W., Zur Lüge verdammt, Freiburg i Br.: Herder 2000.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6ddfc8a-3b6b-4c78-9f9a-785917cb5914
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.