Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | Świat i Słowo 2015, nr 1 (24) | 187-198

Article title

Refleksje nad konstytucyjną zasadą dobra wspólnego w kontekście myślenia religijnego i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Title variants

EN
The principle of the common good in the Constitution and in the jurisprudence of the Constitutional Tribunal

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper is a response to the question of what, in the light of religious thinking and constitutional law, the common good is. Why the principle of the common good-one of the basic constitutional principles of government-is so rarely invoked in the case law and what exactly is its content. Prevailing case law of the Constitutional Court opposes this value against the individual good, justifying restrictions on the freedom and rights of individuals in comparison with the interest of the state. However, the concept of the common good in the Polish Constitution is much wider, it determines the adoption of a political model based on the menial role of the state towards its citizens. The Republic of Poland is one of the many components of the common good and the State is obliged to its realization in the spirit of the democratic rule of law.

Contributors

 • Politechnika Warszawska , Wydział Administracji i Nauk Społecznych 01 – 651 Warszawa, ul. Gwiaździsta 7 d m. 76

References

 • Arendt W., Dobro wspólne jako kryterium postępowania władzy, [w:] Dobro wspólne. Teoria i Praktyka, red. W. Arendt, Ks. F. Longchamps de Bérier, K. Szczycki, „Wydawnictwo Sejmowe” 2013.
 • Brzozowski W., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 2006, z. 11.
 • Chruściak R., Kwestia „dobra wspólnego” w debacie nad przygotowaniem Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. W. Wołpiuk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2008.
 • Gołębiowska A., Gwarancje wolności sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Prawo Kanoniczne” 54 (2011), nr 3-4, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.
 • Gołębiowska A., Wolność religijna w ustawie o gwarancjach wolności i wyznania z 17 maja 1989 r., [w:] Współczesne dylematy bezpieczeństwa-uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, red. J. Pięta, B. Purski, Warszawa 2012.
 • Gołębiowska A., Wolność sumienia i wyznania w wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Współczesne bezpieczeństwo społeczne i jednostkowe, red. S. Jaczyński, M. Kubiak, M. Minkina, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013.
 • Granat M., Dobro wspólne w pojmowaniu Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Dobro wspólne. Teoria i Praktyka, red. W. Arendt, Ks. F. Longchamps de Bérier, K. Szczycki, „Wydawnictwo Sejmowe” 2013.
 • Grzybowski K., Zasady konstytucji kwietniowej. Komentarz prawniczy do części I. Ustawy Konstytucyjnej, Skład Główny w Księgarni Gebethnera, Wolffa i Spółki 1937.
 • Jóźwicki W., Rzeczpospolita dobrem wspólnym wszystkich obywateli jako uzasadnienie wymogu wierności obywateli wobec niej w kontekście integracji europejskiej, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, red. S. Biernat, „Trybunał Konstytucyjny” 2013.
 • Kość A., Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005.
 • Królikowski J., Pojęcie dobra wspólnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. W. Wołpiuk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2008.
 • Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, „Trybunał Konstytucyjny” 2012.
 • Piechowiak M., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego-w poszukiwaniu kontekstu interpretacji, [w:] Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. W. Wołpiuk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2008.
 • Piechowiak M., Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego, [w:] Dobro wspólne. Teoria i Praktyka, red. W. Arendt, Ks. F. Longchamps de Bérier, K. Szczycki, „Wydawnictwo Sejmowe” 2013.
 • Piechowiak M., Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku-osiągnięcie czy zadanie?, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.
 • Piechowiak M., Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego, „Kwartalnik Filozoficzny” 2003, nr 2.
 • Sokolewicz W., Artykuł 1, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, „Wydawnictwo Sejmowe: 2007, t. 5.
 • Stębelski M., Dobro wspólne a wybrane elementy konstytucyjnego modelu ustrojowego, [w:] Dobro wspólne. Teoria i Praktyka, red. W. Arendt, Ks. F. Longchamps de Bérier, K. Szczycki, “Wydawnictwo Sejmowe” 2013.
 • Trzciński J., Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, „Naczelny Sąd Administracyjny” 2005.
 • Zubik M., Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, C.H. Beck 2011.
 • Zubik M., Konstytucyjne refleksje nad dobrem wspólnym na tle przemian w Rzeczypospolitej Polskiej ostatniej dekady XX w., [w:] Dobro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. W. Wołpiuk, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie 2008.
 • Zubik M., Refleksje nad „dobrem wspólnym” jako pojęciem konstytucyjnym, [w:] Prawo a polityka. Materiały z konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która odbyła się 24 lutego 2006 roku, red. M. Zubik, Liber 2007.
 • Akty prawne:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r., Nr 102, poz. 643 z późn. zm.).
 • Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego:
 • Wyrok z dnia 9 lutego 1999 r. (sygn. akt U 4/98).
 • Wyrok z dnia 12 kwietnia 2000 r. (sygn. akt K 8/98).
 • Wyrok z dnia 8 listopada 2000 r. (sygn. akt SK 18/99).
 • Wyrok z dnia 30 stycznia 2001 r. (sygn. akt K 17/00).
 • Wyrok z dnia 10 października 2001 r. (sygn. akt K 28/01).
 • Wyrok z dnia 20 lutego 2002 r. (sygn. akt K 39/00).
 • Wyrok z dnia 6 marca 2002 r. (sygn. akt P 7/00).
 • Wyrok z dnia 10 kwietnia 2002 r. (sygn. akt K 26/00).
 • Wyrok z dnia 16 kwietnia 2002 r. (sygn. akt SK 23/01).
 • Wyrok z dnia 25 listopada 2003 r. (sygn. akt K 37/02).
 • Wyrok z dnia 21 kwietnia 2004 r. (sygn. akt K 33/03).
 • Wyrok z dnia 25 maja 2004 r. (sygn. akt SK 44/03).
 • Wyrok z dnia 19 października 2004 r. (sygn. akt K 1/04).
 • Wyrok z dnia 26 października 2005 r. (sygn. akt K 31/04).
 • Wyrok z dnia 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt SK 40/04).
 • Wyrok z dnia 21 lutego 2006 r. (sygn. akt K 1/05).
 • Wyrok z dnia 20 marca 2006 r. (sygn. akt 17/05).
 • Wyrok z dnia 15 maja 2006 r. (sygn. akt P 32/05).
 • Wyrok z dnia 30 października 2006 r., (sygn. akt P 10/06).
 • Wyrok z dnia 16 stycznia 2007 r. (sygn. akt U 5/06).
 • Wyrok z dnia 7 marca 2007 r. (sygn. akt K 28/05).
 • Postanowienie z dnia 30 maja 2007 r. (sygn. akt SK 67/06).
 • Wyrok z dnia 3 listopada 2006 r. (sygn. akt K 31/06).
 • Wyrok z dnia 2 września 2008 r. (sygn. akt K 35/06).
 • Wyrok z dnia 30 września 2008 r. (sygn. akt K 44/07).
 • Wyrok z dnia 15 października 2008 r. (sygn. akt P 32/06).
 • Wyrok z dnia 21 października 2008 r. (sygn. akt P 2/08).
 • Wyrok z dnia 9 lutego 2010 r. (sygn. akt P 58/08).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-3317

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6dede7a-7b68-4c84-98fa-634beed14ea6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.