Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 4 | 50-55

Article title

Zachowania zdrowotne studentek pielęgniarstwa w Polsce i na Łotwie

Authors

Content

Title variants

EN
Health-related behaviours in students of nursing in Poland and Latvia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Celem artykułu jest ukazanie stopnia nasilenia zachowań zdrowotnych studentek pielęgniarstwa w Polsce i na Łotwie. Materiał i metody. Badaniem objęto 140 studentek, w tym 65 z Polski i 75 z Łotwy. Narzędziem badawczym był Inwentarz Zachowań Zdrowotnych wg. Juczyńskiego. Dokonano pomiarów wysokości i masy ciała celem obliczenia wskaźnika BMI. Wyniki. U większości polskich studentek (49,84%) odnotowano niski poziom nasilenia zachowań zdrowotnych, natomiast wśród Łotyszek większością (45,33%) były te z wynikiem świadczącym o przeciętnym stopniu nasilenia zachowań sprzyjających zdrowiu. Studentki z Polski charakteryzował istotnie statystycznie wyższy poziom nasilenia prawidłowych nawyków żywieniowych niż studentki z Łotwy (p=0,02). Porównując z wynikami grupy standaryzowanej wykazano istotne statystycznie różnice w trzech kategoriach zachowań zdrowotnych: w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych (p=0,001 dla Łotwy i Polski), pozytywnego nastawienia psychicznego (p=0,01 Łotwa; p=0,04 Polska) oraz praktyk zdrowotnych (p=0,001 Łotwa; p=0,03 Polska). Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę monitorowania zachowań zdrowotnych celem zapobiegania rozwojowi chorób cywilizacyjnych.
EN
Introduction. The article aims to present the degree of health-related behaviour in female students of nursing in Poland and Latvia. Material and methods. The study involved 140 female students, with 65 coming from Poland and 75 from Latvia. The applied research tool was The Health Care Inventory designed by Juczyński. Height and weight were also measured to calculate the BMI. Results. The majority of the Polish female students (49.84%) were reported to demonstrate a low level of health-related behaviour, while the majority Latvians, i.e. 45.33 %, represented an average level of such a behaviour. Statistically, the Polish female students showed a significantly higher level of appropriate dietary habits than the Latvian ones (p = 0.02). In comparisons to the standardised group’s results, there were significant statistical differences in three categories of health-related behaviours: in the area of appropriate dietary habits (p = 0.001 for Latvia and Poland), positive mental attitude (p = 0.01 Latvia, p = 0.04 Poland) and health-related practices (p = 0.001 Latvia; p = 0.03 Poland). Conclusions. The obtained results indicate that there is a need of monitoring health-related behaviours in future nurses to prevent the development of civilisation diseases.

Year

Volume

11

Issue

4

Pages

50-55

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

References

 • Bishop, G. (2007). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 • Choi Won, S., Harris, K., Okuyemik, K. (2003). Predictors of smoking initiation among college-bound high school students. Annals of Behavioral Medicine, 26, 69-74.
 • Cole, TJ., Bellizzi, MC., Flegal, KM., Dietz, WH. (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. British Medical Journal, 320(7244), 1240-1243.
 • Cole, TJ., Flegal, KM., Nicholls, D., Jackson, AA. (2007). Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. British Medical Journal, 335(7612), 194.
 • Dolińska-Zygmunt, G. (2000). Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii.
 • Fukuda, Y., Nakamura, K., Takano, T. (2005). Accumulation of health risk behaviours is associated with lower socioeconomic status and women`s urban residence: a multilevel analysis in Japan. BMC Public Health, 5, 53-58.
 • Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
 • Juczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Kropornicka, B., Baczewska, B., Dragan, W., Krzyżanowska, E., Olszak, C., Szymczuk, E. (2015). Zachowania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Rozprawy Społeczne, 9(2), 58-64.
 • Kulesza-Bronczyk, B., Dobrzycka, B., Sobieranska, JM., Korzeniecka-Kozerska, A., Terlikowski, SJ. (2014). Health behaviors and knowledge of birth control methods among students. Progress in Health Sciences, 4(1), 136-143.
 • Kuriańska-Wołoszyn, J., Wołoszyn, A. (2016). Zachowania prozdrowotne studentek a wymagania zawodu pedagoga. W: D. Umiastowska (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku (s. 61-70). Szczecin: Wydawnictwo Albatros.
 • Lewko, J., Potylińska-Lewko, B., Sierakowska, M., Krajewska-Kułak, E. (2003). Zachowania zdrowotne wśród studentów pielęgniarstwa. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Lublin: Neurocentrum.
 • Łaszek, M., Nowacka, E., Gawron-Skarbek, A., Szatko, F. (2011). Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność fizyczna i nawyki żywieniowe. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), 461-465.
 • Nowak, G., Żelazko, A., Rogalska, A., Nowak, D., Pawlas, K. (2016). Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D wśród studentek dietetyki. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(2), 129–134.
 • Palacz, J. (2014). Zachowania zdrowotne studentów w świetle wybranych uwarunkowań. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20(3), 301–306.
 • Rasińska, R. (2012). Nawyki żywieniowe studentów w zależności od płci. Nowiny Lekarskie, 81(4), 354-359.
 • Rasińska, R., Nowakowska, I., Nowomiejski, J. (2013). Diagnoza stanu zdrowia studentów i ich opinie o zagrożeniach zdrowotnych. Pielęgniarstwo Polskie, 2(48), 79–84.
 • Romanowska-Tołłoczko, A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health, 46(1), 89-93.
 • Ślusarska, B., Kulik, T.B., Piasecka, H., Pacian, A, (2012). Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(1), 19-26.
 • Ślusarska, B., Zarzycka, D., Wrońska, I. (2015). Zróżnicowanie behawioralnych czynników zdrowia wśród studentów zależne od wybranych wskaźników społeczno-demograficznych i środowiskowo-kulturowych. Journal of Education, Health and Sport, 2, 99-108.
 • Walentukiewicz, A., Łysak, A., Wilk, B. (2011). Uwarunkowania zdrowia gdańskich 18-latek – zachowania zdrowotne. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), 482-485
 • Walentukiewicz, A., Łysak, A., Wilk, B. (2013). Zachowania zdrowotne studentek pielęgniarstwa. Problemy Pielęgniarstwa, 21(4), 484–488.
 • Weber-Rajek, M., Baumgart, M., Michalski, A., Radzimińska, A., Goch, A., Lulińska-Kulik, E., Zukow, W. (2015). Students’ health behaviors – own research. Zachowania zdrowotne studentów – badania własne. Journal of Education, Health and Sport, 5(9), 647-662.
 • Zadworna-Cieślak, M. (2010). Zachowania zdrowotne rodziców i ich dorastających dzieci. W: N. Ogińska-Bulik (red.), Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia (s. 59-76). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Zadworna-Cieślak, M., Ogińska-Bulik, N. (2011). Zachowania zdrowotne młodzieży - uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa: Difin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-6081

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6e106b5-2eb4-42b3-b2da-a014a82df1d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.