Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 63 | 3: Teologia moralna | 33-46

Article title

Rozwód jako forma przemocy wobec dziecka

Authors

Title variants

EN
Divorce as a Form of Violence Against a Child

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Miłość jest naturalnym środowiskiem zrodzenia nowego życia, ale także warunkiem jego wzrostu i rozwoju. Wspólnota rodzinna, dla której fundamentem jest wspólnota małżeńska, może powstać i wzrastać właśnie dzięki miłości, której początek i trwanie zapewnia miłość obojga małżonków. Kryzys małżeństwa i duża liczba rozwodów, a tym samym rozbitych rodzin, odsłania dramat wielu dzieci, których rodzice, własnymi decyzjami rezygnacji z wierności przyrzeczeniu małżeńskiemu, pozbawili bezpiecznego środowiska wzrostu. Dzieci są dla rodziców darem, powierzonym im przez Boga, ale jednocześnie zadaniem – wychowywania i formowania do życia w pełni i realizowania powołania do miłości. Miłość małżonków, która czerpie z Miłości Boga, stwarza odpowiednie warunki do tego, aby to zadanie wypełnić. Jeśli zatem w postawie małżonków brakuje wierności miłości zadeklarowanej w przysiędze małżeńskiej, to konsekwencje takich postaw i działań dosięgają nie tylko ich samych, ale także ich dzieci, krzywdząc je i stając się formą przemocy.
EN
Love is the natural environment for the procreation of new life, but also a condition for its growth and development. The family community, for which marital community is the foundation, can develop and grow thanks to the love, the beginning and duration provided by the love of spouses. The crisis of marriage and high divorce rates, and thus broken families, reveal the drama of many children whose parents own decision to resign fidelity to the marriage vow deprived their children of a safe growth environment. Children are a gift for parents, entrusted to them by God, but at the same time they are a task – to educate and form children to live fully and to realise their vocation to love. The love of spouses, which draws from the Love of God, creates the right conditions to ensure the fulfillment of this task. If, therefore, the attitude of spouses doesn't have fidelity of love declared in the marriage vows, the consequences of such attitudes and actions impact not only themselves but also their children, injuring them and becoming a form of violence.

Keywords

References

  • Collados Zorraquino J., Depresja u dzieci i młodzieży, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2002.
  • Hart A., Rozwód. Jak ratować dzieci, Poznań: Wydawnictwo „W drodze” 2006.
  • Jaede W., Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców. Poradnik dla rodziców, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007.
  • Kantor R., Rozwód i kohabitacja niepokojącym zjawiskiem współczesnej rodziny, w: Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2012, s. 66-81.
  • Nagórny J., Problemy moralne współczesnej rodziny polskiej, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Przesłanie moralne Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 87-116.
  • Pokrywka M., Antropologiczne podstawy wychowania w rodzinie, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. Rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”. Przesłanie moralne Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 13-27.
  • Siewiora J., W trosce o rodzinę – wychowanie do wartości, w: Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2012, s. 82-87.
  • Smith H., Nieszczęśliwe dzieci. Dlaczego cierpią i jak im pomóc, Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza Sp. z.o.o. 2008.
  • Ulfik-Jaworowska I., Przemoc, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVI, red. E. Gigilewicz, Lublin: TN KUL 2012, kol. 649.
  • Wallerstein J., Blakeslee S., Rozwód. A co z dziećmi? Jak uchronić własne dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6e2b97a-4aed-400e-b307-42149038050d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.