Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 | 67-85

Article title

Analiza i ocena narzędzi regulacji podaży świadczeń opieki zdrowotnej o kreślonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych

Content

Title variants

EN
Analysis and evaluati on of the instruments for the regulati on of the supply of the health care benefits defi ned in the act on health care benefits financed from public resource

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rynek świadczeń opieki zdrowotnej jest rynkiem regulowanym. Konieczność wprowadzenia regulacji wynika ze specyfi ki rynku świadczeń, a w szczególności z występującej tu asymetrii informacji, wysokiej niepewności towarzyszącej zawieranym transakcjom oraz efektów zewnętrznych. Współistnienie tych cech sprawia, że mechanizmy alokacji rynkowej zawodzą. Dodatkowo w przypadku takich dóbr jak opieka zdrowotna oczekuje się (poza optymalną alokacją rzadkich zasobów) sprawiedliwej ich dystrybucji, tj. zgodnej z zasadami sprawiedliwości, równości i zachowania godności jednostki. Z tego względu alokacja rynkowa wymaga korekty w sytuacji, gdy jej wyniki uznaje się za niesprawiedliwe. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie narzędzi regulacji podaży rynku świadczeń, które zostały określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych. Powołana ustawa jest jednym z wielu aktów prawnych zawierających przepisy regulujące rynek świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce. W pierwszej części artykułu zostaną wskazane przyczyny, dla których podaż na rynku świadczeń jest regulowana, oraz metody regulowania podaży. Następnie zostaną opisane i ocenione narzędzia regulacji podaży określone w ustawie o świadczeniach.
The health care benefits market is a regulated market. The need to introduce regulation results from the specifics of the benefit payments market and in particular from the asymmetry ininformation occurring there, the high degree of uncertainty accompanying concluded transactions as well as the external effects that occur. The joint existence of these features means that the mechanisms of market allocation fail. Additionally, in the case of such forms of welfare such as health care (besides the optimal allocation of scarce resources) their just distribution is expected i.e., in accordance with principles of justice, equality and a maintaining of individual dignity. For this reason market allocation requires correction when its results are deemed to be unjust. The aim of the present article is to show the instruments regulating the supply of the benefi t payment market, which were defined in the act of the 27th of August 2004 on benefi t payments for health care financed from public resources. The mentioned act is one of many legal acts containing regulations supervising the health care benefit market in Poland. In the first part of the article shown are the reasons for which supply within the benefit market is regulated as well as the methods for regulating supply. Subsequently the instruments for the regulation of supply outlined in the act on benefits are described and evaluated.

Year

Issue

3

Pages

67-85

Physical description

Dates

published
2016-12-21

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6ecf4ad-06b6-463a-86c0-edc4b22ccac1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.