Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 4 | 42-47

Article title

Jan Paweł II słowem i życiem o starości i posłannictwie osób w podeszłym wieku

Authors

Content

Title variants

EN
Pope John Paul II by Word and Life about Old Age and Mission of the Elderly

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jan Paweł II w nauczaniu o życiu i starości człowieka wskazywał na godność osoby i wartość podeszłego wieku oraz na posłannictwo osób starszych. Głoszone słowa potwierdził własnym przykładem, szczególnie na etapie przeżywania swej starości i służby aż do końca sprawie Królestwa Bożego, by przejść z życia do życia, na które otwierał się z chrześcijańską nadzieją. To nauczanie i świadectwo Jana Pawła II pozostaje wciąż ważnym i inspirującym przesłaniem zarówno dla seniorów jak i tych, którzy korzystają z ich doświadczenia i mądrości oraz wspierają ich poprzez różne formy inicjatyw społecznych.
EN
Pope John Paul II in teaching about life and old age of human pointed to the dignity and value of old age and the mission of the elderly. He confirmed the word preached by example, especially at the stage of living their own old age and serving until the end of his life for the Kingdom of God, to finally go from life to life, to which he was opened with the Christian hope. This teaching and testimony of Pope John Paul II still remains an important and inspiring message for both seniors and those who benefit from their experience and wisdom, and support them through various forms of social initiatives.

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

42-47

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki

References

  • Jan Paweł II (1999), List Do moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku. Wydawnictwo M, Kraków.
  • Jan Paweł II (1981), Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Familiaris consortio. Libreria Editrice Vaticana, Watykan.
  • Jan Paweł II (1995), Encyklika Evangelium vitae. Libreria Editrice Vaticana, Watykan.
  • Jan Paweł II (2002), Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List papieski do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności. Watykan, www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa- wel_ii/listy/ludzie_starsi_03042002.html, (dostęp: 4.05.2015].
  • Jan Paweł II (1988), Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles Laici. Pallotinum, Poznań.
  • Jan Paweł II (1979), Encyklika Redemptor hominis. Pallotinum, Poznań.
  • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-6081

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6ede5cf-ab88-4f1c-9b42-e059023e7703
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.