Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2(20) | 42-56

Article title

Administrowanie czy zarządzanie środkami unijnymi?

Authors

Content

Title variants

EN
Administration or Management of European Union Funds?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule porównano sposoby zarządzania polityką spójności Unii Europejskiej do modeli funkcjonowania administracji publicznej. Historia tej unijnej polityki wskazuje, że w poszczególnych okresach czerpała ona w różnym stopniu z podstawowych paradygmatów administracji. Dokonano analizy czterech modeli funkcjonowania administracji: administracja klasyczna, administracja publiczna, menedżerskie zarządzanie publiczne i partycypacyjne zarządzanie publiczne − współzarządzanie, określając ich zasadnicze cechy, a następnie odnosząc te cechy do mechanizmów funkcjonujących w funduszach strukturalnych. Systemy i narzędzia zarządzania polityką spójności w Polsce na poziomie regionalnym, w okresie programowania 2004-2006, bazowały głównie na administracji klasycznej. W kolejnym okresie, 2007-2013, coraz szerzej wykorzystywana była idea menedżerskiego zarządzania publicznego oraz elementy współzarządzania. Przedstawiono także rozwiązania planowane w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym wizję coraz szerszego wykorzystywania mechanizmów współzarządzania na poziomie regionalnym poprzez realizację unijnej, horyzontalnej zasady partnerstwa. Przedstawiono uzasadnienie tezy o powolnej, ale jednak postępującej ewolucji sposobów zarządzania polityką spójności w polskich regionach od administrowania do zarządzania, a nawet współzarządzania.
EN
The paper presents methods of European Union cohesion policy management in comparison to the models of public administration. History of the union cohesion policy indicates, that in past programming periods, this policy has drawn from the various paradigms of public administration in a different scale and scope. There is a short analysis of the four models of public administration: old public administration, public administration, new public management and public governance with designation of their main features. These features are related to the mechanisms of cohesion policy management. Systems and tools of cohesion policy management in Poland, on a regional level, in programming period 2004-2006, mainly based on classic public administration model. In programming period 2007-2013, the idea of new public management and elements of public governance became more and more popular. Solutions planned for the coming financial perspective 2014-2020 are shown, especially a wider use of public governance mechanisms on regional level, according to the European, horizontal principle of partnership. In the article are presented arguments confirming the thesis about slow evolution of cohesion policy management in Polish regions from administration to management, even to governance.

Contributors

author
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich

References

 • Bovaird T., Lóffler E. (2003). Understanding Public Management and Governance. London-New York: Routledge.
 • Bruszt L. (2008). "Wielopoziomowe zarządzanie − warianty wschodnie. Wyłaniające się wzorce zarządzania rozwojem regionalnym w nowych państwach członkowskich", Zarządzanie Publiczne, nr 1(3), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Fundusze strukturalne UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia − Sprawozdanie dla Rady Europejskiej (2012). Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/ [dostęp: 10.09.2012].
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J. (2012). Kurs na Innowacje, Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Gliński B., Kuc B., Szczepankowski P. (1996). Zarządzanie strategiczne, geneza, rozwój, priorytety. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
 • Grosse T.G. (2008). "Europeizacja a lokalne uwarunkowania administracyjne", Zarządzanie Publiczne, nr 1(3). Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Grosse T.G. (2010). "Kierunki zmian w polityce spójność UE", Studia regionalne i lokalne, nr 4(42), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski.
 • Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Izdebski H. (2007). "Od administracji publicznej do public governance*, Zarządzanie Publiczne, nr 01, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Izdebki H., Kulesza M. (1998). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Liber.
 • Jessop B. (2007). "Promowanie 'dobrego rządzenia' i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami w sferze rządzenia", Zarządzanie Publiczne, nr 2(2), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Kerzner H. (2003). Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. New York: John Wiley.
 • Kleer J. (2005). "Identyfikacja rodzajów dóbr wytwarzanych przez sektor publiczny", w: J. Kleer (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Cedetu.
 • Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Bruksela: Komisja Europejska.
 • Kowalczyk L. (2006). "Niepewność wyznacznikiem zmiany zarządzania organizacjami sektora publicznego": H. Król (red.), Ewolucja zarządzania organizacjami na przełomie wieków. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Kowalczyk L. (2008). "Współczesne zarządzanie publiczne jako wynik procesu zmian w podejściu do administracji publicznej", Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 1.
 • Marody M., Wilkin j. (2002). Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej. EU-monitoring VI. Friedrich Ebert Stiftung, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Mazur S. (2012). Kiedy myślimy o administracji − Prawo a administrowanie, www.biuletyn.e-gap.pl [dostęp: 10.09.2012].
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (2007). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Romanowska M. (1995). Zarządzanie strategiczne firmą. Warszawa: Wydawnictwo CIM.
 • Seidman H. (1998). Politics, Position and Power, The Dynamics of Federal organizations. New York: Oxford University Press.
 • Supernat J. (2012). Administracja publiczna, governance i nowe publiczne zarządzanie, www.supernat.pl [dostęp: 17.09.2012].
 • European governance. A White Paper (2001). Brussels: European Commission.
 • Wojciechowski E. (2007). "Zarządzanie w sektorze publicznym − od modelu tradycyjnego do governance", w: D. Strahl (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1161. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Informacja miesięczna za grudzień 2009 r. (2010). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Zawicki M. (2002). "New Public Management i Public Governance − zarys koncepcji zarządzania publicznego", w: J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. II. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c6ee70db-2be9-42f2-abfa-6fc0e092800b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.