Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 16 | 1 | 30-38

Article title

Universally Accessible Sport in Polish Society’s Lifestyle: The Causes of Change

Content

Title variants

PL
Sport powszechny w stylu życia społeczeństwa polskiego: przyczyny przemian

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Aim. This paper aims to diagnose the revival of universally accessible sport in Poland and the place sport holds in the lifestyles of Polish society. In particular, the paper seeks to identify the causes of the revival, that is, show where the causes should be searched for and name the factors and determinants that have played the dominant role in changes studied in this paper. Methods. In order to reach the goal formulated above, the author has used the most popular theories of lifestyle and the findings of research conducted by Andrzej Sicinski, a Polish sociologist whose dissertations on lifestyle are widely esteemed by the research community. Additionally, this paper employs the extremely important sociological theories of structural functionalism and symbolic interactionism. Results. Analyses performed in the rational order and employing a wide range of empirical data reveal two groups of factors that have played a fundamental role in the revival of universally accessible sport among the Polish public as well as in the related changes in Polish people’s lifestyles. One group are factors resulting from the changing social structure (education, affluence, employment structure, etc.), while factors in the other group stem from cultural changes (dominant ideals, behavioural patterns, social control, cultural pressure, etc.). Discussion and Conclusion. The above changes in the cultural sphere have had more and less indirect influence on the public’s attitudes towards sporting activities. This is to say that culture is a socialization factor that prompts individuals and communities to internalize sporting lifestyles. The acceptance of such lifestyles meets with positive sanctions and symbolic rewards, whereas individuals and communities that reject such lifestyles expose themselves to negative sanctions and symbolic retributions which are often just as unbearable as financial penalties.
PL
Cel. Celem pracy jest próba diagnozy renesansu sportu powszechnego i jego obecności w stylu życia społeczeństwa polskiego. W sposób zaś szczególny ustalenie przyczyn takiego stanu rzeczy, tj. wskazanie kierunków poszukiwań oraz czynników czy determinantów, które odegrały dominującą rolę w interesujących nas przemianach. Metody. Do realizacji tak sformułowanego celu wykorzystano najbardziej nośne teorie stylów życia oraz ustalenia Andrzeja Sicińskiego, polskiego socjologa, którego dokonania na temat stylu życia budzą uznanie w świecie nauki. Pomocniczo wykorzystano także niezwykle ważne teorie socjologiczne, a mianowicie funkcjonalizmu strukturalnego i interakcjonizmu symbolicznego. Wyniki. Z analiz prowadzonych w porządku racjonalnym, przy wykorzystaniu wielu danych empirycznych, wynika, że podstawową rolę w renesansie sportu powszechnego społeczeństwa polskiego i przemian w stylu życia Polaków w tym względzie, odegrały dwie podstawowe grupy czynników, wynikających z jednej strony ze zmiany struktury społecznej (wykształcenie, zamożność, struktura zatrudnienia itp.) i z drugiej zmiany charakteru kultury (dominujące idee, wzory zachowań, kontrola społeczna, presja kulturowa itp.). Dyskusja i wnioski. Przedstawione zmiany w sferze kulturowej wywarły bezpośredni lub bardziej pośredni wpływ na zachowania społeczeństwa w dziedzinie aktywności sportowej. Wpływ ten polega niejako na socjalizacyjnym oddziaływaniu kultury na jednostki i zbiorowości oraz orientowaniu ich na internalizację sportowego stylu życia. Akceptacja takiego stylu życia spotyka się z sankcjami pozytywnymi, symbolicznymi nagrodami, natomiast jego odrzucenie naraża jednostki i zbiorowości na sankcje negatywne, symboliczne kary, które często bywają niemniej dokuczliwe niż materialne.

Year

Volume

16

Issue

1

Pages

30-38

Physical description

Contributors

  • The Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw (Poland)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c70b3f6f-d904-428a-9b20-9de68d105b41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.