Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(34) | 50-65

Article title

Formy zarządzania publicznego w kontekście rozwoju miast w Polsce

Content

Title variants

EN
Forms of public management in the context of urban development in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problematyki zarządzania ośrodkami metropolitalnymi w odniesieniu do problematyki aktywizacji zasobów miastotwórczych. Analizując literaturę, autorzy starali się ustalić, na ile działania wynikające z aktywności władz miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli organu wykonawczego, wpływają na zasoby miasta. Te ostatnie są wypadkową działań administracji publicznej i procesów wolnorynkowych, powstaje zatem pytanie o rolę administracji publicznej w odniesieniu do procesów naturalnych i żywiołowych. Autorzy podejmują też wątek dualizmu aktywności administracji samorządowej: zapewniania zbiorowych potrzeb obywatelskich oraz działań na rzecz podnoszenia terytorialnej konkurencyjności (atrakcyjności lokalizacyjnej). Ważnym elementem niniejszych rozważań jest również kwestia modeli zarządzania publicznego w kontekście sprawowania władzy przez współczesnych burmistrzów i prezydentów miast. Choć artykuł ma charakter teoretyczny, autorzy dokonują próby przeanalizowania dominujących modeli zarządzania publicznego i stylów rządzenia w ośrodkach metropolitalnych.
EN
The paper focuses on the problems relating to metropolitan centres in relation to the problems of city resources activation. Through literature analysis, the authors try to determine to what extent the result of the activity of the municipal government, with particular emphasis on the role of the executive body, affects the resources of the city. The latter are the result of public administration activities and processes of the free market mechanisms, therefore, the question arises about the role of public administration in relation to natural (free market) processes. The authors further take on the topic of the dual activities of local government: ensuring the collective needs of citizens and actions in order to improve territorial competitiveness (location attractiveness). An important element of this paper is the consideration of public management models in the context of management by the city mayors. Although the paper is theoretical, the authors make attempts to analyze the prevailing public management models and styles in metropolitan centres.

Contributors

 • Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Katedra Gospodarki Regionalnej oraz Katedra Psychologii i Dydaktyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Barber B.R. (2014). Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, tłum. H. Jankowska, K. Makaruk. Warszawa: Muza.
 • Błaś A., Boć J., Jeżewski J. (2004). Administracja publiczna. Wrocław: Wydawnictwo Kolonia.
 • Boć J. (2003). „Administracja publiczna jako organizacja inteligencka” w: J. Błoć (red.), Administracja publiczna. Wrocław: Wydawnictwo Kolonia.
 • Brash J. (2011). Bloomberg’s New York: Class and Governance in the Luxury City. Athens−London: University of Georgia Press.
 • Buedol M. (2001). Zarządzanie jakością w administracji publicznej. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Celińska-Janowicz D., Płoszaj A. (2015). „Rola samorządu w kształtowaniu potencjału adaptacyjnego lokalnych układów społeczno-gospodarczych – przykład Mazowsza”, w: D. Celińska-Janowicz, A. Płoszaj (red.), Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności. Warszawa: MGG Conferences, s. 4−52.
 • Celiński A. (2014). Magia Smart Cities. Strona internetowa: http://publica.pl/teksty/magia-smart-cities-48921.html [dostęp: 5.12.2015].
 • Czaputowicz J. (2005). „Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji”, Służba Cywilna, nr 10, s. 25.
 • Farole T., Rodriguez-Pose A., Stroper M. (2009). Cohesion Policy In the European Union: Growth, Geography, Institutions. Strona internetowa: http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/mstorper/European%20Policy.pdf [dostęp: 4.02.2016].
 • Gilowska Z. (1998). „Bariery rozwoju regionalnego”, w: G. Gorzelak, B. Jałowiecki, „Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 25 (58), s. 152−169.
 • Hackworth J. (2007). The Neoliberal City: Governance, Ideology, and Development in American Urbanism. Ithaca, NY: Cornell University Press.
 • Harvey, D. (2012). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London: Verso Books.
 • Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
 • Heffner K. (2011). Powiązania funkcjonalne obszarów miejski Polski Zachodniej w kontekście wykorzystania ich jako potencjałów rozwojowych. Opole, s. 12−14.
 • Izdebski H. (2008). Samorząd terytorialny, podstawy ustroju i działalności, wyd. 5. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Jałowiecki B. (1999). Metropolie. Białystok: WSFiZ.
 • Jeżowski P. (2002). „New Public Managment nowy paradygmat zarządzania w sektorze publicznym”, w: P. Jeżowski (red.), Zarządzanie w sektorze publicznym – rozwój zrównoważony − metody wyceny.
 • Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 17
 • Korenik S. (2004). „Metropolie we współczesnej gospodarce z uwzględnieniem realiów polskich”, w: S. Korenik, K. Szołek (red.), Konkurencyjności potencjał rozwoju polskich metropolii, Biuletyn KPZK PAN, z. 214. Warszawa: KPZK PAN, s. 22−31.
 • Kożuch B. (2004). Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: PLACET.
 • Kulesza M., Sześciło D. (2013). Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne. Warszawa: Lex.
 • Leoński Z. (2004). Nauka administracji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Markowski T. (2001). „Przestrzeń publiczna w ekonomice rozwoju miast”, w: T. Markowski (red.), Rozwój regionalny i przestrzeń publiczna. Biuletyn KPZK PAN, nr 194. Warszawa: KPZK PAN, s. 9.
 • Mazur S. (2003). „Narodowe modele administracji publicznej”, w: J. Hausner (red.), Administracja publiczna. Warszawa: Wydawictwo Naukowe PWN.
 • Opolski K., Modzelewski P. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: CeDeWu.
 • Pułło A. (2007). Ustroje państw współczesnych. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Smętkowski M., Gorzelak G., Jałowiecki B. (2008). Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.
 • Szczepański M.S., Jałowiecki B. (2002). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Szul R. (2007). „Teorie i koncepcje w polityce regionalnej”, w: G. Gorzelak, A. Tucholska A. (red.), Rozwój, region, przestrzeń. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 109−124.
 • Törnqvist G. (1983). Creativity and the reneval of regional life, w: A. Buttimer (red.), Creativity and context.
 • Lund: Royal University, s. 91−112, w: M. Matusiak (2009). Potencjał gospodarczy, innowacyjny i kreatywny wybranych metropolii europejskich, w: A. Klasik (red.), Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Valverde M. (2012). Everyday law on the street: City governance in an age of diversity. Chicago: University of Chicago Press.
 • Wilk J. (2004). Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania nr 75. Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 • Zalewski A. (2005). „Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego”, w: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 66.
 • Zawicki M. (red.) (2013). Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Zborowski A. (2005). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej na przykładzie Krakowa. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c70e3c0b-68bf-4651-95da-f236cd69923a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.