Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1/2017 | 3-16

Article title

Świadomość ryzyka społecznego jako podstawa wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych

Content

Title variants

EN
Awareness of social risk as a basis for knowledge about the social insurance scheme

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest pojęciom ryzyka socjalnego i ryzyka społecznego, a przede wszystkim świadomości ryzyka społecznego. Ma ona zasadnicze znaczenie w racjonalizowaniu polityki społecznej, a w jej ramach przede wszystkim polityki zabezpieczenia społecznego. Sprawne funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych musi się z kolei odnosić do katalogu ryzyk społecznych i ubezpieczeniowych zasad organizacji wspólnot ryzyka. Zdaniem autora badania podejmowane w celu opisu i wyjaśnienia stosunku do ubezpieczeń społecznych mają zmierzać do ustalenia nie tylko opinii na temat obciążeń składkowych na te ubezpieczenia, skali zadowolenia z ewentualnie otrzymywanych świadczeń z tych ubezpieczeń i zaufania do instytucji z nimi kojarzonej. Efektem tych badań powinna być także diagnoza stosunku społeczeństwa do idei i reguł ubezpieczenia społecznego, a zwłaszcza rozpoznanie stopnia zrozumienia konieczności odwoływania się w systemie ubezpieczeń społecznych równocześnie do pojęcia ryzyka społecznego, do ubezpieczeniowej wspólnoty ryzyka i do solidaryzmu. Ważna jest zatem również odpowiedź na pytanie o możliwość ukierunkowania edukacji i komunikacji społecznej obejmującej ten ważny obszar kształtowania stosunków społecznych, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego.
EN
This article is devoted to the social risk concepts, and above all to social risk awareness. This is essential in the rationalization of social policy and, above all, social security policy. The smooth functioning of the social insurance system must in turn refer to the social risks catalog and insurance policies of the organization of risk communities. According to the author, the research undertaken to describe and explain the relationship to social insurance is intended to determine not only the opinion on contributions to these insurance policies, the extent of satisfaction with the insurance benefits they receive and confidence in the institutions associated with them. The result of this research should also be the diagnosis of the attitude of society to the ideas and rules of social insurance, and especially the recognition of the degree of understanding in the need to resort to social insurance, while at the same time as the concept of social risk, the insurance community and solidarity. It is also important to answer the question of the possibility of directing education and social communication covering this important area of social relations, which is social security.

Year

Issue

Pages

3-16

Physical description

Dates

issued
2017-08-10

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • (The) analysis, communication, and perception of Risk, ed. B.J. Gavrick, W.C. Gekler, New York 1991.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.
 • Convention and Recommendation Adopted by the International Labour Conference 1919–1966, Geneva 1966.
 • Knight F.H., Risk, Uncertainly and Profi t, Boston 1921.
 • Kowalewski E., Ryzyko ubezpieczeniowe – podstawowe pojęcia i terminologie, „Prawo Asekuracyjne" 1996, nr 2.
 • Michalak J., Refl eksje nad pojęciem ryzyka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 1.
 • Michalak J., Ryzyka społeczne a ochrona ubezpieczeniowa – kilka propozycji nieortodoksyjnych, Poznań 2008.
 • Social theories of risk, ed. Krimsky S., Golding D., New York 1992.
 • Szumlicz T., Pojęcie ryzyka społecznego i ubezpieczenie gospodarstwa domowego [w:] Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Serwach, Łódź 2013.
 • Szumlicz T., „Szkoła” ubezpieczenia społecznego – założenia teoretyczne i konsekwencje praktyczne, Warszawa 2001.
 • Szumlicz T., „Szkoła” ubezpieczenia społecznego [w:] Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego, red. T. Szumlicz, Warszawa 2010.
 • Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne – teoria dla praktyki, Bydgoszcz–Warszawa 2005.
 • Więckowska B., Ubezpieczenie pielęgnacyjne, Warszawa 2008.
 • Williams Jr. C.A., Head G.L., Principles of Risk Management and Insurance. Vol. 1, Pennsylvania 1981.
 • Vaughan E.J., Vaughan T.M., Essentials of Insurance: A Risk Management Perspective, New York 1995.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c711b662-0040-45c7-81f0-fff94d7e566f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.