Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 120 | 185-222

Article title

Z dziejów chrześcijaństwa w Mołdawii i na Bukowinie do XX wieku

Content

Title variants

EN
From the history of christianity in Moldavia and in te Bukovina region until the 20 th century

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
EN
The Catholic Church on the territory of Moldavia and Bukovina developed throughout the ages on the foundations of early Christian communities in apostolic times. Small Wallachian – Moldavian bishoprics, which were established in various times in history and which now no longer exist, bear testimony to a multi-language and multi-ethnic reality of Moldavia and Bukovina. These church institutions, diverse in the aspect of ethnic genesis, dependant on neighbouring political and church authorities, testify to a universal character of the Catholic Church, which crosses national, ethnic and linguistic boundaries. In the first millenium since the historically proven presence of St. Andrew the Apostle, the church organisation in the Danube provinces developed under the aegis of the Roman bishops. The bishoprics of Cuman (1227-1241), Seret (1371-1434), Baia (1413-1523) and Bacău (1607-1818) are a testimony of common roots of contemporary European culture and constitute a foundation for the19th century church organisation in the Bukovina region under the rule of the Habsburg Monarchy. The article constitutes an attempt at a chronological synthesis of church history in the eastern part of contemporary Romania, embracing six historical periods. Each period is related to institutionally established structures of church organisation on the territory of medieval Moldavia and contemporary Bukovina, organically connected with the Lviv Archdiocese since 1796. Further on, a detailed analysis of social and cultural changes on the backround of historical events shows the invaluable contribution of Polish clergy in introducing a unified church organisation in Moldavia as well as – in later times – in the Bukovina region.

Keywords

Contributors

References

 • Abraham Wł., Biskupstwa łacińskie w Mołdawii w wieku XIV i XV, [w:] „Kwartalnik historyczny”, s. 176.
 • Abraham Wł., Powstanie organizacji kościoła łacińskiego na Rusi, t. 1, Lwów 1904, s. 279-281.
 • Abraham Wł., Założenie biskupstwa łacińskiego w Kamieńcu Podolskim, [w:] Księga pamiątkowa ku czci 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza w 1661 r., t. 1, Lwów 1912, s. 22.
 • Albu E.M., Iustiniana prima şi influenţa ei în teritoriile dunărene, [w:] „Analele universităţii din Craiova” 4(2007) nr. 1-2, s. 9-15.
 • Auner C., Episcopia Catolică a Severinului, [w:] „Revista Catolică”, 2(1913), nr. 1., s. 47- 62.
 • Auner C., Episcopia de Seret, [w:] „Revista Catolică”, 2(1913), nr. 2., s. 229.; F. Pieszczoch, La ceas aniversar..., s. 57.
 • Auner C., Episcopia Milcoviei [w:] „Revista catolică”, 1(1912), nr. 4, s. 533-551
 • Auner C., Episcopia Milcoviei [w:] „Revista catolică”, 1(1912), nr. 4, s. 538.
 • Auner C., Inceputul episcopiei de Bacau, [w:] „Revista catolică”, 1(1912), nr. 3, s. 383-408.
 • Auner C., Martirii Dobrogeni, [w:] „Revista Catolică”, 1(1912), nr. 2, s. 277-291.
 • Auner C., Predicat-a un apostol in Romania?, [w:] „Revista catolică”, 1(1912), s. 40-58.
 • Bandini M., Codex. Vizitarea generală a tuturor Bisericilor Catolice de rit roman din Provincia Moldova 1646-1648, Iaşi 2006, s. 212.
 • Blond G., Furiosii Domnului, Bucureşti 1976, s. 48-49
 • Bogoslavić A., Relaţie despre Moldova 1623, [w:] Călători străini..., t. 5, red. M. Holban, Bucureşti 1973, s. 5.
 • Cârstea S.D., Creştinismul românesc din primele secole. Puncte de vedere, [w:] „Revista Teologica”, 2(2008), s. 122-134.
 • Chodyński S., Bakońskie biskupstwo, [w:] Encyklopedia Kościelna, red. M. Nowodworski, Warszawa 1873, t. 1, s. 597-607.
 • Clipa S.T., Fondul bisericesc al bucovinei şi lichidarea lui (1948-1949), Suceava 2006, s. 7-44.;
 • Coşa A., Sinodul diecezan de la Bacău, [w:] „Almanahul „Presa Bună” 2002”, Iaşi 2002, s. 33-34.
 • Czaplewski P., Tytularny episcopat w Polsce średniowiecznej, [w:] „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, 40 (1913), s. 139-143.
 • Despinescu A., Bacău, reşedinţă episcopală catolică. secolul al XVII-lea, [w:] „Chronos. Revistă de istorie”, 4(2008), nr. 2, s. 15.
 • Despinescu A., Preocupări sinodale în sec. al XVII-lea la Episcopia Bacăului, [w:] „Buletin istoric”, 2(2001), s. 116-117.
 • Despinescu A., Saxa loquntur.Mãrturii despre trecutul catolicilor din Moldova, [w:] „Dialog Teologic”, 7(2004), nr. 14, s. 88.;
 • Directorium Divini Officii Archidioecesi Leopoliensi ritus latini, Catalogus Universi Venerabilis Cleri Archidioecesis Leopoliensis, 1809, s. 34.
 • Doboş F., Sinodul de la Cotnari – 6 noiembrie 1642, [w:] „Almanahul „Presa Bună” 2003”, Iaşi 2003, s. 45-52.
 • Dobre C.F., Mendicants in Moldawia. Mission in an Orthodox Land, Daun 2009, s. 20-30.;
 • Drzymała K., Wspomnienia naszych zmarłych, 1820-1982, t. 2, Kraków 1982, s. 35-36.
 • Dujčev I., Il franciscanesimo in Bulgaria nei secoli XIII e XIV, [w:] „Miscelanea francescana”, 34 (1934), s. 260-261.
 • Dumea E., Creştinismul în Scithya Minor între secolele al IV-lea şi al VI-lea, Iaşi 2006, s. 4.
 • Dumea E., Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iaşi 2006, s. 34-44.; Wł. Abraham, Powstanie..., s. 192.
 • Dumea E., Martirii din Scythia Minor (Dobrogea), Iasi 2006, s. 1. (mps.)
 • Dumea E., Originile creştinismului în Scythia Minor (Dobrogea), Iaşi 2006, s. 2.;
 • Dumitru E., Cotnariul secolelor XVI-XVIII – punct de referinţă al catolicilor din Moldova, [w:] „Buletin istoric”, 5(2004), s. 147-148.
 • Ferenţ I., Cumanii şi episcopia lor, [w:] „Cultura creştină”, 12(1923), nr. 6-7, s. 156-163.
 • Ferenţ I., Cumanii şi episcopia lor, [w:] „Cultura creştină”, 12(1923), nr. 9, s. 229-235.
 • Ferenţ I., Începuturile bisericii catolice din Moldova, Iaşi 2004, s. 36.
 • Gabor I., Parohia catolică Bacău în secolele XV-XVIII, [w:] Catolicii din Bacău, Iaşi 2007, s. 23.
 • Gaschler N., Chronik der römisch-katholische Pfereei Sereth, [w:] „Ananlele Bucovinei”, 4(1997), nr. 4, s. 117-129.
 • Gaschler N., Die Organization der römisch-katholische Kirche in der Bukowina, [w:] „Kaindl-Archiv. Mitteilungen der Raimund Friedrich Kaindl Gesellschaft”, 5(1986), s. 35.
 • Geib G., Die Geschichte einer kleiner Stadt(II), [w:] „Ananlele Bucovinei”, 2(2010), nr. 35, s. 613.
 • Giurăscu C.C., Istoria românilor de la cele mai vechi timpuri până la moartea regelui Carol I, Bucureşti 1944, s. 103.
 • Giurescu C., Cauzele refugierii husiţilor în Moldova şi centrele lor în această ţară, [w:] „Studii şi articole de istorie”, 8(1966), s. 27-44.
 • Ilieş A.A., Episcopia romano-catolică de Bacău din secolul al XVIII-lea până la sfârşitul existenţei ei (1818), [w:] Catolicii din Bacău, Iaşi 2007, s. 275.
 • Ionescu G.M., Istoria Bisericii Românilor din Dacia Traiană. Origini 44-678 p. Christ, Bucureşti 1906, s. 109.
 • Iorga N, Istoria bisericii româneşti și a vieții religioase a românilor, t. 1, Vălenii de Munte 1908, s. 33-34.
 • Iorga N., Brodnicii şi Românii o problemă din vechea istorie a Românilor cu un adaus despre Vrancea, [w:] „Memoriile Secţiunii istorice”, seria III, 8(1928), z. 6, s. 147-174.
 • Iorga N., Cele mal vechi cronici ungureşti şi trecutul Romînilor. Epoca angevină, [w:] „Revista istorică”, 8(1922), nr. 1-3, s. 10-27.
 • Iorga N., Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, Vălenii de Munte 1908, s. 8.
 • Iorga N., Istoria bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor, Vălenii-de-munte 1909, t. 2, s. 313-314.
 • Irimia D., Monografia bisericii „Învierea Domnului” din Suceava, București 2008, s. 52-53.
 • Kaindl R.F., Die Bukowina unter der Herrschaft des österreichischen Kaiserhauses (Seit 1774), [w:] Geschichte der Bukowina, Czernowitz 1898, s. 38.
 • Kaindl R.F., Zur Geschichte der Stadt Czernowitz und ihrer Umgegend, Czernowitz 1888, s. 23.;
 • Karczewski D., Działalność misyjna franciszkanów polskich w Mołdawii w średniowieczu, [w:] Świat relacji polsko-rumuńskich, Suceava 2012, s. 15-23.
 • Krętosz J., Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772-1815), Katowice 1996, s. 138.
 • Krętosz J., Józefiński proces budowy kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa ii (1780-1790), [w:] „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 29(1996) s. 44-47.
 • Krętosz J., Organizacja archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego od XV wieku do 1772 roku, Lublin 1986, s. 36.
 • Kumor B., Baków, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 1, Lublin 1973, k. 1270-1271.
 • Kumor B., Diecezja tarnowska, Kraków 1985, s. 259-261.
 • Kumor B., Granice metropolii i diecezji polskich (968-1939), [w:] „ABMK”, t. 21, s. 316
 • Kumor B., Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918, Kraków 1980, s. 594.;
 • Mancinelli G., Relacja Giulio Mancinelli, [w:] Călători străini despre Ţările Române, t. 2, red. M. Holban, Bucureşti 1970, s. 523-524.
 • Melchisedec E., Papismul şi starea actuală a bisericii ortodoxe române, Bucureşti 1883, s. 21.
 • Mikrut J., Bischöfe aus Galizien berichten an Kaiser Franz I, Wien 1955, s. 353-375
 • Moisin A., Roma şi românii în primul mileniu creştin, Târgu-Lăpuş 2009, s. 45-75.
 • Moldowan E., Bogomilismul şi manifestările sale în spaţiul românesc, [w:] „Buletinul Cercurilor Stiinţifice Studenţeşti Arheologie-Istorie-Muzeologie”, s. 103-106.
 • Moraru A., Iezuiţii în Moldova (1588-2010), Iaşi 2011, s. 43.;
 • Moraru A., Incursiune în istoria Episcopiei Catolice de Iaşi (1884-27 iunie-2009, Iaşi 2009, s. 28.
 • Nouzille J., Catolicii din Moldova. Istoria unei minorităţi confesionale din România, Iaşi 2010, s. 54.
 • Pâclişanu Z., Propaganda catolică între Românii din Ardeal şi Ungaria înainte de 1500, [w:] „Cultura creştină”, 9(1920) nr. 1-2, s. 20.
 • Pârvan V., Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului dacoroman, Bucureşti 1911, s. 71-72.;
 • Pastis de Candia F., Despre catolicii şi bisericile lor din Moldova, [w:] Călători străini..., t. 3, red. M. Holban, Bucureşti 1971, s. 634-640.
 • Petraru M., Polacy na Bukowinie w latach 1775-1918, Kraków 2004, s. 80
 • Pieszczoch F., Episcopia catolică de Siret, [w:] „Almanahul „Presa Bună” 1996”, Iași 1996, s. 39.
 • Pieszczoch F., La ceas aniversar. Bicentenarul Parohiei Romano-Catolice „Nașterea Sfintei Fecioare Maria” Siret (1811-2011), Iași 2011, s. 45-50.; I. Gabor, Dicționarul comunităților catolice din Moldova, Bacãu 1996, s. 244.
 • Pieszczoch F., Vechi mănăstiri și biserici catolice din Bucovina, [w:] „Almanahul „Presa Bună 2006”, Iași, 2006, s. 304.
 • Polek J., Ausgewählte Capitel aus dem Gedenkbüche der röm.-kat. Pfarre zu Czernowitz, Czernowitz 1980, s. 56-57
 • Polek J., Zur Frage der Errichtung eines römisch-katholischen Bistums in der Bukowina, [w:] „Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums”, Czernowitz 9(1908), s. 34.
 • Protase D., Romanizarea şi creştinismul-componente de bază ale continuităţii etno-culturale în spaţiul daco-roman, [w:] „Studia Historica et Arhaeologica in Honorem Magistrae Doina Benea”, t. 6, Timişoara, 2004, s. 316.
 • Quirini B., Relaţia fratelui Bernardino Quirini, călugăf franciscan, episcop de Argeş în provinciile Moldova şi Valahia, despre afacerile episcopatului său, făcută Sanctităţii sale Papa în anul 1599, [w:] Călători străini..., t. 4, red. M. Holban, Bucureşti 1972, s. 33-45.
 • Rădulescu A., Bazilici şi monumente creştine în contextul etnogenezei româneşti din sec. III-IV, în Dobrogea, [w:] „Monumente istorice şi izvoare creştine”, Galaţi, 1987, s. 77-90.
 • Reychman J., Biskupstwo bakowskie w świetle literatury historycznej rumuńskiej, [w:] „Nasza Przeszłość”, 4(1948), s. 318-340.
 • Schmedes von C., Geographisch-Statistische Uebersicht Galiziens Und Der Bukowina, Nach Amtlichen Quellen Bearbeitet, Lemberg 1869, s. 134.
 • Spinei V., Realităţi etnice şi politice în Moldova Meridională în sec. X-XIII. Români şi turanici, Iaşi 1985, s. 86-87.
 • Tăutu A.L., Creştinismul la români, [w:] Biserica Română Unită două sute cincizeci de ani de istorie, Madrid 1952, s. 7.
 • Tęgowski J., Powiązania genealogiczne wojewodów mołdawskich Bogdanowiczów z domem Giedyminowiczów w XIV-XV wieku, [w:] „Genealogia. Studia i materiały historyczne”, t. 3, 1993, s. 52-53.
 • Vlăducă I., Pagini din istoria neamului românesc, Suceava 2012, s. 34-35.
 • Warszewicki S., Prima misiune iezuită în Moldova, [w:] Călători străini..., t. 3, s. 279-284.
 • Willaume M., Polacy w Rumunii, Lublin 1981, s. 43.;
 • Zabolotnaia L., Populaţia catolică în oraşele din Moldova (secolele XVI-XVII), [w:] Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy, Suceava 2007, s. 156-172.
 • Załęski S., Jezuici w Polsce, t. 5, cz. II, Kraków 1906, s. 570-571.
 • Załęski S., Jezuici w Polsce. t. 1, Walka z różnowierstwem 1555-1608, część I – 1555-1586, Lwów 1900, s. 565-586.;
 • Załęski S., O. Franciszek E. [w:] „Nasze Wiadomości” 1(1905), s. 411-423.
 • Zeiller J., Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de L'Empire romain, Paris, 1918, s. 29.
 • Zelionca A., Dzieje sanktuarium w Kaczyka na Bukowinie do 2001, Lublin 2003, s. 17 (mps).
 • Zelionca A.E., Sanktuarium królowej Bukowiny, [w:] Sanktuarium maryjne w Kaczyce, Suczawa 2004, s. 85-86.;

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c7197732-e70f-4fc2-b6f5-cf95eaaf7ba2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.