Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 (54) | 46-59

Article title

The use of information and communication technologies in the process of introducing incentive schemes

Content

Title variants

PL
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach wdrażania systemów motywacyjnych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The most important task for a company should be to invest in the development and awareness of its employees, as well as to understand and appreciate them. Motivated employees who bring knowledge and experience to the company contribute to the company’s efficiency and success. Therefore, the condition for a sustainable competitive advantage in today’s world is the ability to consistently develop the potential of human resources. Progressive globalization, a turbulent environment, and changeability force entrepreneurs to introduce flexible solutions through the use of information and communication technologies in the implementation of incentive systems. Information and communication technologies are an integral part of human life and cover a wide range of information technologies. The main objective of this article is to present the results of research on the effectiveness of individual motivational tools and to assess the impact of dynamically developing information and communication technologies on the formation of motivational systems.
PL
Najważniejszym zadaniem dla przedsiębiorstwa powinno być inwestowanie w rozwój i świadomość pracowników, a także ich zrozumienie i docenienie. Zmotywowana kadra wnosząca do firmy wiedzę i doświadczenie przyczynia się do zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu. Zatem warunkiem trwałej przewagi konkurencyjnej we współczesnym świecie staje się zdolność do konsekwentnego rozwijania potencjału zasobów ludzkich. Postępująca globalizacja, turbulentne otoczenie, zmienność wymuszają na przedsiębiorcach wprowadzanie elastycznych rozwiązań poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach wdrażania systemów motywacyjnych. Techno-logie informacyjno-komunikacyjne są nieodłączną częścią życia człowieka i obejmują wiele technologii informacyjnych. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań skuteczności poszczególnych narzędzi motywowania oraz próba oceny wpływu dynamicznie rozwijających się technologii informacyjno-komunikacyjnych na kształtowanie się systemów motywacyjnych.

Contributors

References

 • Baun Ch., Kunze M., Nimis J., Tai S., 2011, Cloud Computing. Web-Basierte Dynamische IT-System, Springer Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Capron, H., 2000, Computers for an information Age, Prentice Hall.
 • Chomiak-Orsa I., 2013, Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Chomiak-Orsa I., Kołtonowska A., 2016, Metody i narzędzia rozwiązywania problemów komunikacji
 • w relacji It−biznes w projektach informatycznych, Informatyka Ekonomiczna Business Informatics, 3(41).
 • Chomiak-Orsa I., Dziembek D., Jelonek D., Nowicki A., Rot A., Sitarska M., Stępniak C., Turek T., Zygała R., 2010, [in:] A. Nowicki, T. Turek (eds.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Crozier M. 1993, Przedsiębiorstwo na podsłuchu: jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa.
 • De-Marcos L., Dominguez A., Saenz-de-Navarrete J., Pages C., 2014, An empirical study comparing gamification and social networking on e-learning, Computers Education, 75.
 • Gabryelewicz I., Krupa P., Sadłowska-Wrzesińska J., 2017, Online measurement of work safety culture – statement of research, MATEC Web of Conferences 94, https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/08/matecconf_cosme2017_06008.pdf
 • https://proedukator.wordpress.com/2012/01/04technologie-informacyjno-komunikacyjne-pojęcie ogólne/ (access 26.11.2019)
 • Juchnowicz M., 2014, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE, Warszawa.
 • Klonowski Z., 2004, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Kozioł M., 2002, Motywacja w pracy, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Kozioł M., 2013, Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 22(1).
 • Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie – teoria i praktyka, Wyd. Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W., 2010, Zarządzanie teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krawczyk-Sokołowska, I., Mesjasz-Lech, A., Nowicka-Skowron, M., 2017, Rynek pracy a systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [in:] K. Jędralska, W. Dyduch (eds.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Wyd. UE w Katowicach, Katowice.
 • Leoński W., 2014, Technologie informacyjno-komunikacyjne jako czynnik poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 38(1).
 • Listwan T. (ed.), 2010, Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Marcelle G., 2000, Gender, Justice and ICTs, http://www.un.org/womenwatch daw/csw/marcello.ht.m (access 20.11.2019).
 • Misztal A., 2015, Grywalizacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Nauki o Zarządzaniu Management Sciences, 3(24).
 • Nieckarz Z., 2011, Psychologia motywacji w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Perspektywy rozwoju branży ICT do roku 2025, 2017, https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/perspektywy-rozwoju-branzy-ict-do-roku-2025 (access 10.11.2019).
 • Perspektywa uczenia się przez całe życie, 2013, Załącznik do uchwały nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r., Międzyresortowy Zespół ds. uczenia się przez całe życie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, www.men.gov.pl/images/mlodziez_zagranica/PLLL_2013_09_10zał_do_uchwały_RM.pdf (access 21.11.2019).
 • Plebańska M., Kopciał P., 2013, Platforma e-learningowa jako narzędzie zarządzania wiedzą, E-mentor, 2(49).
 • Proedukator, 2012, http://proedukator.wordpress.com/2012/01/04/technologieinformacyjnokomunikacyjne-pojecie-ogolne (access 17.11.2019).
 • Raport Tech Trends, 2017, The kinetic enterprise.
 • Sadłowska-Wrzesińska J., Nejman Ż., 2016, Organizacja bezpiecznej pracy jako pozapłacowy czynnik motywacji pracowniczej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17, 6(2).
 • Sala A., 2019, Wykorzystanie nowoczesnego intranetu w organizacji, https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/komunikacja/538386,3,Wykorzystanie-nowoczesnego-intranetu-w-organizacji.html (access 26.11.2019).
 • Sambamurthy V., 2000, Business Strategy in Hypercompetitive Environment, Rethinking the Logic of IT Differentiation, [in:] R.W. Zmud (ed.), Framing the Domains of IT Management Projecting the Future through the Past, Pinnaflex, Cincinnati.
 • Schermerhorn J., 2008, Zarządzanie, kluczowe koncepcje, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sępek M., 2010, System motywowania pracowników, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 6(11).
 • Sidorczuk A., Gogiel-Kuźmicka A., 2012, Biuletyn EBIB, 2(129), 1-15, 7.
 • Sobińska M., 2014, Innowacyjne modele biznesu dla IT – wyzwania i perspektywy rozwoju, Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics, 1(31).
 • Sobińska M., 2016, Rola IT we współczesnych modelach biznesu, Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics, 3(41).
 • Steczkowski J., 1995, Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych, PWN, Warszawa–Kraków.
 • Stevenson D., 1997, The Independent ICT in Schools Commission, Information and Communications Technology in UK Schools. An Independent Inquiry, Independent ICT in Schools Commission, London.
 • Woźniak J., 2015, Grywalizacja w zarządzaniu ludźmi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(103).
 • Zinger D., 2014, Game on, A Primer on Gamification for Managers, T+D, V.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c71c0e22-5983-4f93-a512-fb59e9745164
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.