Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2 | 29-41

Article title

SMS jako środek komunikowania

Authors

Title variants

EN
SMS as a Means of Communication

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł nawiązujący głównie do prac brytyjskiego językoznawcy Davida Crystala dotyczy tzw. textingu, czyli porozumiewania się za pomocą SMS-ów, ale zarazem wchodzi w obszar lingwistycznych analiz zjawiska językowego porozumiewania się osób korzystających z nowych mediów. Zwraca się tu uwagę na dość istotne różnice między strukturą języka angielskiego i polskiego zarówno, jeśli chodzi o stosowanie form skróconych, jak też o to, że ten pierwszy jest językiem samogłoskowym, ten drugi zaś spółgłoskowym. Podkreśla się, że język SMS-ów czy szerzej „Sieciomowa” nie posiada jakiegoś trwałego leksykonu ani określonych reguł syntaktycznych, a więc podstawowych warstw charakteryzujących strukturę jakiegoś języka, stanowi więc raczej jedynie przykład lingwistycznej improwizacji, nie zaś konstrukcję języka nowego typu. Pojawiające się czasem (w omówieniach dotyczących języka nowych mediów) porównania textingu do wysyłania telegramów czy telegrafowania wydają się nieuzasadnione, skoro esemesowanie charakteryzuje się generalnie tym, że przesyłane są treści nieistotne, a nie komunikaty poważne, tak jak to było w czasach powszechnego używania depesz. Textingu nie należy zatem demonizować jako zagrożenia dla współczesnego języka, choć powinniśmy pamiętać, że coraz większa dominacja nowoczesnych technologii nad kulturą i edukacją przyczynia się do obniżania poziomu także naszej językowej świadomości.
EN
This paper, connected with the works of the British linguist David Crystal, deals with „texting‟, namely exchanging short text messages between senders, but it also enters into the sphere of analyses of the linguistic communication of humans using new media. It concerns some essential differences between the structures of English and Polish languages, either if the subject matter is the use of shorten forms or acronyms, or if it is the number of vowels and consonants (the first language is vocalic, while the second one is consonantal). In the paper it is emphasised also that 'textspeak' or „Netspeak‟ does not consist of a lexicon and special syntactic rules which usually are the main layers of any language, so „textese‟ etc. or „Webspeak‟ should be rather seen as examples of linguistic improvisation not as constructions of a new type of language. Some media theorists compare texting to sending a telegram, but it is not well-founded opinion, since contents of messages sent by texters almost always are unimportant (contrary to contents of telegrams). Texting should not be demonized as a threat to our contemporary language, however we ought to remember that growing dominance of new technology over culture and education causes a decrease in our literacy.

Keywords

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c72cf046-c3d9-49f2-b8c4-6b9c2e9097e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.