Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1/2017 (66), t.2 | 92 – 106

Article title

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i jego znaczenie dla stabilności sektora bankowego

Content

Title variants

EN
Environmental Risk Management and Its Importance for the Stability of the Banking Sector

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem opracowania jest wskazanie na istotę i znaczenie ryzyka środowiskowego dla stabilności sektora bankowego oraz wykazanie współzależności pomiędzy tymi kategoriami. W artykule zostały zidentyfikowane i poddane ocenie instrumenty zarządzania ryzykiem środowiskowym oraz zostały wskazane sposoby minimalizowania tego ryzyka w sektorze. Zwrócono uwagę na niedoskonałość regulacji w zakresie ryzyka środowiskowego i konsekwencje tego stanu dla stabilności funkcjonowania banków oraz podkreślono potrzebę zmian w tym zakresie. W artykule wykorzystano analizę bibliograficzną do diagnozowania luki badawczej w podjętym przedmiocie rozważań oraz wykazano, że uwzględnienie ryzyka środowiskowego w regulacjach, rekomendacjach, zaleceniach i procedurach bankowych, zwłaszcza dotyczących procesu oceny zdolności kredytowej, minimalizuje ryzyko środowiskowe w bankowości i jego wpływ na wyniki finansowe banków, a w konsekwencji na ich stabilność.
EN
The aim of the study is to identify the nature and importance of environmental risk to the stability and safety of the banking sector and to demonstrate the interdependence between these categories. The tools of environmental risk management have been identified and assessed. Also, the ways of mitigating this risk in the sector have been pointed out. Special attention has been paid to the imperfection of regulations on environmental risks and the consequences of this phenomenon for the stability of banks. Finally, the need for changes in this field has been stressed. The article uses the bibliographical analysis to diagnose the research gap in the existing literature and demonstrates that the inclusion of environmental risk in the regulations, suggestions, recommendations, and banking procedures, in particular in the creditworthiness assessment process, results in minimizing environmental risks in banking and impacts banks’ financial results.

Year

Pages

92 – 106

Physical description

Dates

published
2017-05-30

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych

References

 • Alexander, K. (2015). Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, (February).
 • Alexander, K. (2016). Environmental and social risks. W: M. Andenas i G. Deipenbrock (red.), Regulating and Supervising European Financial Markets: More Risks than Achievements (s. 226–228). Springer.
 • Barth, M. i McNichols, M., (1994). Estimation and Market Valuation of Environmental Liabilities Relating to Superfund Sites. Journal of Accounting Research, 32, 177–209.
 • Białas, M. i Mazur, Z. (2013). Bankowość wczoraj i dziś. Warszawa: Difin.
 • Capiga, M. (2008). Kapitał klienta w systemie zarządzania bankiem a problem bezpieczeństwa. W: J. Nowakowski i T. Famulska (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego. Warszawa: Difin.
 • Case, P. (2000). Environmental Risk Management and Corporate Lending – A Global Perspective. Boca Raton: CRC Press.
 • Crockett, A. (1997). Why is Financial Stability a Goal of Public Policy? W: Maintaining Financial Stability in a Global Economy. Symposium Proceedings (s.55–96). Federal Reserve Bank of Kansas City.
 • Dziawgo, L. (2010). Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Figge, F. (1998). Systematisation of Economic Risks through Global Environmental Problems – A Threat to Financial Markets. Basel: WWZ/Sarasin & Cie.
 • Figge, F. (2000). Öko Rating. Ökologieorientierte. Bewertung von Unternehmen. Berlin: Springer.
 • Figge, F. (2001). Environment-induced systematisation of economic risks. In: J. Bouma, M. Jeucken, and L. Klinkers (red.), Sustainable Banking (s. 268–279). Sheffield: Greenleaf.
 • Hancock, J. (2001). Environmental Risk Management and Your Business. Cost Effective Compliance. London: The Stationery Office.
 • KNF. (2016). Pakiet CRD IV/CRR – Historia i założenia projektu. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Pozyskano z: https://www.knf.gov.pl/crd/pakiet_crd4_historia.html (30.09.2016).
 • Kochaniak, K. (2011). Kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce na tle rozwiązań Bazylei III. Zeszyty PTE, (11).
 • Lager, J. (1999). Monitoring Financial System Stability. Reserve Bank of Australia.
 • Lorenzo, J.J.G. i Netto, M. (red.). (2014). Managing Environmental and Social Risks A Roadmap for National Development Banks in Latin America and the Caribbean. USA: Inter-American Development Bank.
 • Marcinkowska, M. (2010). Kręte ścieżki Bazylei... czyli standardy kapitałowe banków: wczoraj, dziś i jutro. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio H, XLIV(2).
 • Mazahrih, B.J.S. (2011). Incorporation of Environmental Issues into Banks’ Lending Decisions. Hamilton, New Zealand: University of Waikato. Pozyskano z: http://hdl.handle.net/10289/5885 (30.09.2016).
 • Monaghan, P. (2005). Risk Premiums and Lending Criteria. W: C.S. Brown (red.), The Sustainable Enterprise. Profiting from Best Practice (414–423). London: Kogan Page.
 • Panasewicz, A. (2013). Zarządzanie ryzykiem środowiskowym jako narzędzie wspierania gospodarki bardziej przyjaznej środowisku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania, (318).
 • Santillán-Salgado, R.J. (2015). Global Regulatory Changes to the Banking Industry after the Financial Crisis: Basel III. Journal of Global Economy, 11(2), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2692045.
 • Schinasi, G.J. (2004). Defining Financial Stability. IMF Working Paper, WP 04/187.
 • Schneider, T. (2010). Is Environmental Performance a Determinant of Bond Pricing? Evidence from the U.S. Pulp and Paper and Chemical Industries. University of Alberta.
 • Segoviano, M.A. i Goodhart, C. (2009). Banking Stability Measures. IMF Working Paper, WP 09/4.
 • Soppe, A. (2004). Sustainable Corporate Finance. Journal of Business Ethics, (53).
 • SRI. (2005). Report B. Environmental Aspects in Bank Lending Decisions. Leeds: University of Leeds. Sustainability Research Institute (SRI). Pozyskano z: http://www.adfiap.org/egs/Leeds-ResStudyB.pdf (30.09.2016).
 • UN World Commission on Environment and Development. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. New York: UN World Commission on Environment and Development. Pozyskano z: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (30.09.2016).
 • Wehinger, G. (2009). The Financial Industry and Challenges Related to Post-crisis Exit Strategies. Financial Market Trends OECD, 2009/2, 11–18.
 • World Economic Forum. (2016). The Global Risk Report 2016. 11th Edition. World Economic Forum. Pozyskano z: http://www3.weforum.org/docs/Media/TheGlobalRisks Report2016.pdf (30.09.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c7303e04-bca6-426a-9917-174defae9ea2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.