PL EN


2018 | 98(154) | 123-145
Article title

Od interesariusza do inwestora – ewolucja pojęcia głównego użytkownika raportu zintegrowanego według wytycznych IIRC i jego znaczenie dla globalnej akceptacji koncepcji

Content
Title variants
EN
From stakeholder to investor – evolution of the concept of the integrated report main user according to the International Integrated Reporting Framework and its importance for the global acceptance of the concept
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kiedy w 2010 roku powoływano Międzynarodowy Komitet ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej, jego głównym celem miało być ulepszenie funkcjonującej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Jednak publikując trzy lata później Założenia Koncepcyjne Sprawozdawczości Zintegrowanej IIRC przyjęła w nich perspektywę biznesową, ukierunkowaną na dostarczenie informacji dostawcy kapitału finansowego. Celem artykułu jest przedstawienie zmian w podejściu IIRC do głównego odbiorcy raportu zintegrowanego w latach 2011–2013 oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego koncepcja tego raportu przyjęła kierunek biznesowy, odchodząc od swoich pierwotnych założeń. Zwrócono także uwagę na zbieżność podejść do głównego użytkownika informacji w sprawozdaniu finansowym i zintegrowanym, a także na dodatkowy aspekt integracji wytycznych rachunkowości zarządczej. Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy raportowanie zintegrowane ma szansę stać się nowym paradygmatem sprawozdawczości korporacyjnej i jaką rolę odgrywa w tym procesie koncentracja na potrzebach informacyjnych dostawców kapitału.
EN
When the International Integrated Reporting Committee was established in 2010, its main objective was to improve sustainability reporting. However, three years later IIRC published the International Framework adopting a business perspective, aimed at presenting information to the provider of financial capital. The aim of the article is to present changes in the IIRC approach to the main user of the integrated report between 2011 and 2013 and to answer the question why the concept of this report adopted a business direction, departing from its original assumptions. Attention was also paid to the convergence of approaches to the main user of information in the financial and integrated reports, as well as to an additional aspect of the integration of management accounting guidelines. Moreover, an attempt was made to answer the question whether integrated reporting has a chance to become a new paradigm of corporate reporting and what role in this process the focus on the information needs of capital providers plays.
Contributors
  • Szkoła Główna Handlowa, Instytut Rachunkowości
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c73a48dd-8e70-4288-ab56-185094770501
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.