PL EN


2015 | 61 | 85-94
Article title

Banki komercyjne na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej

Content
Title variants
EN
Commercial banks in the Eastern territories of the Second Polish Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska bankowość komercyjna rozwijała się w oparciu o trzy różne systemy prawne. Najbardziej rygorystyczny, ale dzięki temu najbezpieczniejszy był system rosyjski. Austriacki był łagodniejszy, a najbardziej liberalny był system niemiecki. Inflacja powojenna podkopała potencjał kapitałowy banków. Kryzys 1925 roku, a następnie wielki kryzys lat 30-tych ujawniły skutki tej sytuacji. Większość banków nie przetrwała tych prób. Ekspansja, a następnie regres polskiej bankowości komercyjnej na Kresach Wschodnich były widoczne jeszcze wyraźniej, niż w pozostałych częściach Polski. Relatywnie mocną pozycję utrzymały dawne, utworzone przed 1914 rokiem banki wileńskie. Banki lwowskie odgrywały istotną rolę w latach 20-tych, ale w następnej dekadzie ich znaczenie zmalało. Z jednej strony padły ofiarą kryzysu za sprawą ścisłych powiązań z austriackim rynkiem pieniężnym, z drugiej – odbywał się proces przenoszenia ze Lwowa do Warszawy najpoważniejszych instytucji.
EN
During the times of Second Polish Republic commercial banking was gradually losing its importance. In the Eastern Borderlands the process ran deeper and faster than elsewhere. In the wake of two consecutive banking crises in 1925 and 1931, a number of weak institutions which had been founded during the period of inflation collapsed. Old banks of Vilnius, founded before 1914, remained relatively strong. Banks of Lvov had played an important role in the 1920’s but became much less important a decade later. One reason was that due to their interaction with the Austrian monetary market, they suffered gravely from the crisis. Shifting of the most important institutions from Lvov to Warsaw did not help, either.
Year
Volume
61
Pages
85-94
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Akcyjny Bank Hipoteczny 1938, „Rocznik Polityczno-Gospodarczy”. Warszawa, 924-925.
 • Bank Dyskontowy we Lwowie, 1924, „Przemysł i Handel” nr 6.
 • Bank Kredytowy w Warszawie. 1922. „Przemysł i Handel” nr 8.
 • Bank Kredytowy w Warszawie. 1923a. „Przemysł i Handel” nr 46.
 • Bank Kredytowy w Warszawie. 1923b. „Przemysł i Handel” nr 48.
 • Bank Kredytowy w Warszawie. 1924. „Przemysł i Handel” nr 5.
 • Bank Wschodni SA, 1923, „Przemysł i Handel” nr 48.
 • Bank Wschodni SA, 1924, „Przemysł i Handel” nr 6.
 • Bardzki A. 1894. Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Warszawa.
 • Bardzki A. 1911-1912. Towarzystwa kredytowe miejskie, 1-2. Warszawa.
 • Górzyński S. 1997. Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918. Warszawa.
 • Hofmokl-Ostrowski Z, 1925. Banki w Polsce. Warszawa.
 • Krysik A. 1989. Wileński Prywatny Bank Handlowy 1873-1939/46 (praca magisterska w Bibliotece SGH). Warszawa.
 • Kuczewski L. 1924. Wileński Prywatny Bank Handlowy 1873-1903. Wilno.
 • Morawski W. 1996. Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej. Warszawa.
 • Morawski W. 1998. Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku. Warszawa.
 • Nowak H. 1932. Bankowość w Polsce, t. 1. Warszawa.
 • Ostrożyński W. 1892. Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Jego powstanie i półwiekowy rozwój. Lwów.
 • Plater K. 1939. Wileński Bank Ziemski (praca magisterska w Bibliotece SGH) Warszawa.
 • Polski Bank Kresowy. 1923. „Przemysł i Handel” 43.
 • Powszechny Bank Kredytowy Spółka Akcyjna 1938. „Bank” 12. 646-649.
 • Rasiński F. 1913. Towarzystwa Kredytowe Miejskie w Królestwie Polskim i Cesarstwie Rosyjskim. Warszawa.
 • Rataj M. 1965. Pamiętniki 1918-1927. Warszawa.
 • Schiper I. 1932. Żydzi w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna. Warszawa.
 • Smerek M. 1933. Kapitały zagraniczne w bankowości polskiej. „Bank” 1, 18-18; 2, 39-49.
 • Turski M. 1918. Polskie stowarzyszenia i Akcyjny Bank Związkowy. Lwów.
 • Vilenskij Zemelnyj Bank 1872-1897, 1898. Wilno.
 • Zalewski S. 1938. Ewolucja kredytu długoterminowego ziemskiego w Polsce. Warszawa.
 • Zalewski Z. 1920. 50 lat pracy Banku Kwilecki, Potocki i Ska w Poznaniu (1870-1920). Poznań.
 • Zborowski W. 1938. Powszechny Bank Związkowy w Polsce. „Bank” 12, 651-653.
 • Ziemski Bank Kredytowy SA we Lwowie. 1925. „Rzeczpospolita” 26 lipca.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0065-0986
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c73d7931-1bca-4ee7-a4c9-917d5fdc420e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.