PL EN


2015 | 14 | 2 | 134-149
Article title

Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży – postawy Polaków wobec zjawiska w latach 2011–2014

Content
Title variants
EN
Commercial sexual exploitation of children and adolescents. Attitudes towards the phenomenon in Poland in 2011–2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeprowadzono analizę wyników badań sondażowych dotyczących postaw Polaków wobec zjawiska komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży, przeprowadzonych w latach 2011 i 2014. Na przestrzeni analizowanych lat nie zaobserwowano znaczących zmian w tym obszarze. Polacy zdecydowanie negatywnie oceniają wszystkie analizowane formy wykorzystywania: prostytucję aspiracyjną, komercyjny cyberseks, sponsoring oraz prostytucję głodową – w obu falach badania te zjawiska zostały ocenione skrajnie negatywnie przez co najmniej 73% respondentów. Równocześnie, niezmiennie ponad połowa Polaków uważa, że zjawiska te stanowią realny problem dotyczący wielu osób. Zdaniem 49% Polaków można wskazać grupy dzieci, które są szczególnie narażone na takie wykorzystywanie. W opinii osób badanych, są to przede wszystkim, dzieci i młodzież: z rodzin patologicznych, z rodzin biednych oraz z rodzin, w których rodzice nie mają czasu dla nich czasu.
EN
This paper presents the results of two waves of survey on the attitudes of Poles towards the commercial sexual exploitation of children and young people, carried out in 2011 and 2014. Over the analyzed years, there were no significant changes in this area. All the analyzed forms of exploitation: pocket money prostitution, commercial cybersex, transactional sex and prostitution to survive received a highly negative assessment – in both waves of the study, these phenomena were assessed extremely negatively by at least 73% of the respondents. At the same time, more than half of Poles believe that these issues are real problems that affect many people. According to 49% of Poles there are groups of children with a higher risk in engaging in such activities. In the opinion of the respondents, those groups are mainly children and adolescents: from pathological families, poor families and families, in which parents do not have time for their children.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
134-149
Physical description
Contributors
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c74eaa5f-7cca-46c8-bda7-a60ffe77f193
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.