PL EN


2020 | 1(6) | 222-236
Article title

Education for Ecological Security and the Principles of Sustainable Development as an Element of Raising Public Awareness

Content
Title variants
PL
Edukacja dla bezpieczeństwa ekologicznego i zasad zrównoważonego rozwoju jako element podnoszenia świadomości społeczeństwa
RU
Education for Ecological Security and the Principles of Sustainable Development as an Element of Raising Public Awareness
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article refers to the area of education for security, especially education for ecological security, ecological education. The aim of the article is to try to answer the question whether the legal and educational system in Poland in the field of ecological education is consistent and whether it works in practice. Both law and formal and informal education are determinants of human awareness in the field of ecology and environmental protection. The article attempts to demonstrate that ecological education in the core curriculum is implemented in accordance with the principles of eco-development. The article discusses a wide spectrum of methods and tools that can be used in education for security, education for ecological security. In addition, the results of the research carried out at the request of the Ministry of the Environment and the level of awareness and ecological behavior of Polish residents were presented. The study was divided into several areas in terms of the specificity of the problem addressed: the greatest challenges for Poland and environmental problems, natural environment and its protection, air quality, waste management, climate change. The comparative and descriptive method was used in the work, because it is the most adequate to present the topic taken. It allows an exhaustive explanation of individual issues. It also involves the possibility of drawing specific conclusions and standardizing the text.
PL
Artykuł nawiązuje do obszaru edukacji w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności edukacji w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego, edukacji ekologicznej. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy system prawny i edukacyjny w Polsce w zakresie edukacji ekologicznej jest spójny i czy wytyczne w podstawie programowej zawierają elementy zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zarówno prawo, edukacja formalna i nieformalna są determinantami ludzkiej świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. W artykule podjęto próbę wykazania, że edukacja ekologiczna w podstawie programowej jest realizowana zgodnie z zasadami ekorozwoju. Ponadto omówiono szerokie spektrum metod i narzędzi, które można wykorzystać w edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji dla bezpieczeństwa ekologicznego. Przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz poziom świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badanie zostało podzielone na kilka obszarów ze względu na specyfikę omawianego problemu: największe wyzwania dla Polski i problemy środowiskowe, środowisko naturalne i jego ochrona, jakość powietrza, gospodarka odpadami, zmiany klimatu. W pracy wykorzystano metodę porównawczą i opisową. Umożliwia ona wyczerpujące wyjaśnienie podjętych zagadnień, pozwala ustalić wnioski oraz ujednolicić tekst.
Contributors
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
References
 • Agenda 2030 – Education and Lifelong Learning in the Sustainable Development Goals. 2016. IPE International Perspectives in Adult Education. 25-29.
 • Dobrzańska Bożena, Dobrzański Grzegorz, Kiełczewski Dariusz. 2012. Ochrona środowiska przyrodniczego. [Environmental Protection], Warsaw: PWN.
 • Dobek-Ostrowska Bogusława. 2006. Komunikowanie polityczne i publiczne [Political and Public Communication], Warsaw: PWN.
 • Górka Katarzyna, Podskrobko Bazyli., Radecki Wojciech. 2001. Ochrona środowiska [Environmental Protection.] Social, Economic and legal problems, Warsaw: PWE. Gruchelski Marek, Niemczyk J. 2016. “The 2030 Agenda for sustainable development goals and sustainable, development goals – chances of implementation”. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 1: 22-125.
 • Małachowskiego Krzysztof (ed.) 2007 Gospodarka a środowisko i ekologia [Economy and the Environment and Ecology], Warsaw: Professional Publishing House Cedewu.
 • McKeown Rosalyn. 2002. Education for Sustainable Development Toolkit. Version 2, Center for Geography and Environmental Education, University of Tennessee.
 • Hajer Maarten Allard. 2000. Ecological modernization as cultural politics. In S. Lash, B. Szerszyński, B. Wynne (ed.), Risk Enviromental and Modernity. Towards a New Ecology, 251-266. London: Sage Publications, New Dehli: Thousand Oaks.
 • Kioupi Vasiliki, Voulvoulis Nick., 2019. “Education for Sustainable Development: A Systemic Framework for Connecting the SDGs to Educational Outcomes”. Sustainability 11(21) 6104. doi:10.3390/su11216104.
 • Kośmicki Eugeniusz. 2009. Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki [Main Issues of the Ecologisation of Society and Rconomy], Bialystok: EKO Press.
 • Kozłowski Stefan. 2005. Przyszłość ekorozwoju [The Future of Eco-development]. Lublin. Publisher Catholic University. 49.
 • Bryła Henryk (ed.). 2002. Leksykon ekologii i ochrony środowiska [Lexicon of Ecology and Environmental Protection], Gdansk: Printing House Tempus.
 • Lorek Marlena. 2017. “Edukacja dla bezpieczeństwa jako ogniwo w systemie bezpieczeństwa” [Education for Security as a Link in the Security System]. Education – Technique – Informatics 4/22, doi: 10.15584/eti.2017.4.37. 286-287.
 • Lusinska Anna. 2019. Kampanie społeczne w służbie publicznej. Komunikowanie rządowe w Polsce w latach 1994-2015 z wykorzystanie informacyjnych kampanii społecznych. [Social campaigns in public service. Government communication in Poland in the years 1994-2015 using social information campaigns]. CeDeWu: Warsaw.
 • Pieczywok Andrzej. 2012. Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności [Education for safety in the face of threats and challenges of modern Times], Warsaw: AON Publishing House.
 • Public awareness and public education for disaster risk reduction: a guide, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 2011. Geneva.
 • Ropski Janusz. 2013. Dydaktyka szczegółowa edukacji dla bezpieczeństwa [Detailed didactics of education for safety], Katowice: Academy of Physical Education AWF.
 • Shih-Yeh Chen, Shiang-Yao Liu. 2020. “Developing Students’ Action Competence for a Sustainable Future: A Review of Educational Research”. Sustainability 12(4) 1374; doi.org/10.3390/su12041374.
 • Tarczydło Beata. “Kampania społeczna w teorii i praktyce” [Social campaign in theory and practice], Studia Ekonomiczne 157: 225–234.
 • Tuszyńska Ligia. 2006. Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa. [Environmental education and awareness of Polish society], Warsaw: Academy of Special Education M. Grzegorzewska, University of Warsaw Publishing House.
 • Tuszynska Ligia, Korwin-Szymanowska Adamina, Lewandowska Ewa. 2015. Environmental education in education of teachers in a practical perspective. Warsaw: Academy of Special Education Maria Grzegorzewska.
 • United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janerio. Brazil. 3 to 14 June 1992. AGENDA 21. Chapter 36. 13-15.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Journal of Laws 1997.78.483. [The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 adopted by the National Assembly on 2 April 1997, adopted by the Nation in a constitutional referendum on 25 May 1997, signed by the President of the Republic of Poland on 16 July 1997].
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz. U. 2017 Poz. 703 [Ordinance of the Minister of National Education of 28 March 2017 on framework teaching plans for public schools]., Dz. U. 2017 Poz. 703
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017 poz. 356. [Ordinance of the Minister of National Education of 14 February 14, 2017 on the core curriculum for pre-school education and the core curriculum for general education for primary school, including students with moderate or severe intellectual disability, general education for industry primary school, general education for special school preparing for work and general education for post-secondary school], Dz.U. 2017 poz. 356.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 [The Act of 27 April 2001 Environmental Protection Law, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627]
 • United Nations: Johannesburg Summit 2002, un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm.
 • Trackingowe badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski [Tracking survey on ecological awareness and behaviour of Poland residents], survey report, Ministry of the Environment, September 2018.
 • World Summit on Sustainable Development Agenda 21 https://sustainabledevelop ment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.
 • Report of the World Commission on Environment and Development, sustainable development.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c74ef088-f2ab-4197-a368-007572254922
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.