PL EN


2019 | 107 Podróż, (E)migracja, pielgrzymka | 258-262
Article title

Filmowe impresje Andrzeja Własta

Title variants
EN
ANDRZEJ WŁAST'S FILM IMPRESSIONS
Languages of publication
Abstracts
PL
Felietony filmowe Andrzeja Własta ukazywały się w latach 1923-1924 na łamach czasopisma „Ekran i Scena”, skąd zaczerpnął je do przygotowanego przez siebie zbioru Wojciech Świdziński. W edycji Biblioteki Kwartalnika Filmowego teksty Własta zebrane w omawianym tomie Dziesiąta Muza (impresje). Felietony filmowe z lat 1923-1924 (2017) zyskały staranne opracowanie naukowe i graficzne (fotografie, reklamy), osadzające je w kontekście polskiego życia literackiego i kabaretowego oraz rodzimej krytyki filmowej. Lektura impresji Własta dostarcza materiałów na temat warszawskiego życia filmowego, kinoteatrów jako instytucji, ich publiczności oraz repertuaru. Jest ponadto sposobem na odtworzenie doświadczeń filmowych – tych subiektywnych samego autora, i tych wpisanych w epokę oraz rozwój Dziesiątej Muzy. Włast pisał swoje felietony w błyskotliwy i dowcipny sposób, starając się przy tym uchwycić najważniejsze aspekty kina jako sztuki. Dlatego czytając jego teksty warto potraktować je jako zapis refleksji o charakterze teoretycznym, łączącej krytykę z rozważaniami nad istotą filmowej kreacji, której przykłady odnajdywał w kinie amerykańskim i europejskiej awangardzie.
EN
Andrzej Włast's column appeared in the years 1923-1924 in the magazine “Screen and Scene”[Ekran i Scena], from where Wojciech Świdziński collected them for the collected volume he edited. In the Film Quarterly Library edition, Włast's texts are collected in the discussed volume The Tenth Muse (impressions). Film columns from 1923-1924 [Dziesiąta Muza (impresje). Felietony filmowe z lat 1923-1924 ] (2017) where they gained careful scientific and graphic elaboration (photographs, commercials), embedding them in the context of Polish literary and cabaret life as well as Polish film criticism. The reading of Włast's Impressions provides materials on the subject of Warsaw film life, cinema theatres as institutions, their audience and repertoire. It is also a way to recreate film experiences - the subjective ones of the author himself, and those inscribed in the era, and the development of the Tenth Muse. Włast wrote his columns in a brilliant and witty way, trying to capture the most important aspects of cinema as an art. When reading his texts, it is worth treating them as a record of a theoretical reflection, combining criticism with reflection on the essence of film creation, examples of which he found in American cinema and European avant-garde.
Contributors
References
  • Włast, Andrzej: Dziesiąta Muza (impresje). Felietony filmowe z lat 1923-24, wstęp i opracowanie naukowe Wojciech Świdziński, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c75b9ac2-f192-49a6-a960-fe73bd9f87da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.