PL EN


2018 | 4(2) | 339-367
Article title

ROZWÓJ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE ZDETERMINOWANY PROCESAMI DOSTOSOWAWCZYMI DO STANDARDÓW NORMATYWNO-TECHNOLOGICZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WSPÓŁCZEŚNIE PRZEBIEGAJĄCYMI PROCESAMI GLOBALIZACJI EKONOMICZNO-INFORMACYJNEJ

Content
Title variants
EN
THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM IN POLAND DETERMINED BY THE PROCESSES OF ADJUSTMENT TO THE NORMATIVE AND TECHNOLOGICAL STANDARDS OF THE EUROPEAN UNION AND CONTEMPORARY PROCESSES OF ECONOMIC AND INFORMATIONAL GLOBALIZATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obecne procesy globalizacji ekonomiczno-informacyjnej związane są głównie z sukcesywnie postępującą integracją rynków finansowych, rozwojem technologii teleinformatycznych i internetowych. Postępująca od lat 70. liberalizacja przepływów kapitałowych zdeterminowana była wieloma czynnikami ekonomicznymi i politycznymi, w tym modyfikacją międzynarodo-wego systemu walutowego. Do głównych determinantów globalizacji ekonomiczno-informacyjnej zalicza się takie procesy jak liberalizacja przepływów kapitałowych, deregulacja międzynarodowych rynków finansowych i postęp w dziedzinie technologii teleinformatycznej. Procesy te stanowiły sprzyjające uwarunkowania dla odbudowy rynkowego systemu finanso-wego, w tym bankowego w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku. Od początku transformacji systemowo-gospodarczej jaka dokonywała się w Polsce od 1989 roku prowadzono odbudowę systemu bankowego oraz instytucji rynku kapitałowego, w tym instytucji Giełdy Papierów Wartościowych w warunkach rynkowych z uwzględnieniem otwarcia gospodarki na kapitał zagraniczny. Zagraniczne korporacje finansowe przejmując krajowe podmioty bankowe w Polsce wprowadzały swoje nowoczesne technologie transakcyjne, teleinformatyczne i nowe standardy zawierania transakcji finansowych. Procesy te stanowiły główne determinanty glo-balizacji ekonomiczno-informacyjnej jaka od lat 90. dokonywała się w Polsce.
EN
The current processes of economic and information globalization are mainly related to the successively progressing integration of financial markets, the development of ICT and Internet technologies. The liberalization of capital flows, progressing since the 1970s, was determined by many economic and political factors, including the modification of the international mone-tary system. The main determinants of economic and information globalization include such processes as liberalization of capital flows, deregulation of international financial markets and progress in the field of ICT. These processes constituted favorable conditions for the reconstruction of the market financial system, including the banking sector in Poland in the 1990s. Since the beginning of the systemic and economic transformation that has been taking place in Poland since 1989, the banking system and capital market institutions have been rebuilt. It referred to the Warsaw Stock Exchange market institutions, taking into account the opening of the economy to foreign capital. Foreign financial corporations taking over domestic banking entities in Poland have introduced their modern transactional and teleinformation technologies and new standards for entering into financial transactions. These processes were the main determinants of economic and information globalization that has been made in Poland since the 1990s.
Year
Issue
Pages
339-367
Physical description
Dates
published
2018-12
Contributors
author
 • University of Warsaw
 • Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
author
 • Lazarski University in Warsaw,
 • University of Entrepreneurship in Warsaw
References
 • 1. ALIŃSKA A., PIETRZAK B. (2012). Stabilność systemu finansowego instytucje, instru-menty, uwarunkowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 2. BUKOWSKI S., MISALA J. (2011). Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 3. CHISHOLM A. M. (2013). Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 4. DAVIES H., GREEK D. (2010). Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Seria Wyzwania globalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 5. DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D. (2010). Rynki finansowe, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa.
 • 6. DMOWSKI A., PROKOPOWICZ D., SARNOWSKI J. (2008). Finanse i bankowość. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., War-szawa.
 • 7. DOMAŃSKA-SZARUGA B. (2014).Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union (in:) B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk (red.),Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014, pp. 21.
 • 8. DOMAŃSKA-SZARUGA B., PROKOPOWICZ D. (2015). Makroekonomiczne zarzą-dzanie antykryzysowe (in:) 34 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humani-stycznego w Siedlcach, nr 107, Seria: Administracja i Zarządzanie (34) 2015, UPH Wy-dział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Siedlce 2015, pp. 37-48.
 • 9. GAŁEK G., PROKOPOWICZ D., (2017). Proces budowy i rozwoju proinnowacyjnej kultury korporacyjnej w przedsiębiorstwie na przykładzie Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. (in:) "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Za-rządzanie", Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nr 2(2) 2017, pp. 117-137.
 • 10. GARDZIŃSKI T. (2016). Przedsiębiorstwo społeczne środkiem rozwiązywania proble-mów współczesnej gospodarki, (in:) International Journal of New Economics and Social Sciences 1 (3) 2016, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie, Warszawa.
 • 11. GRZEGOREK J., PROKOPOWICZ D. (2017). The Application Of The MS EXCEL Program And The Informalized Business Intelligence Analytics Platforms In The Man-agement Of The Enterprises (in:) "Czasopismo Międzynarodowe Nowa Ekonomia i Nauki Społeczne" – "International Journal of New Economics and Social Sciences", Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka - Edukacja - Rozwój w Warszawie, nr 1 (5) 2017, pp. 222-237.
 • 12. GWIAZDOWSKI R. (2012). A nie mówiłem. Dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść?, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2012.
 • 13. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D. (2015). Administrative, supervisory and legal determinants of globalization of financial markets and the banking system in Poland (in:) International Journal of New Economics and Social Sciences, International Institute of Innovations in Warsaw, nr 2 (2) 2015, pp. 203-216.
 • 14. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D. (2016a). Antykryzysowa aktywna polityka monetarna Banku Rezerw Federalnych w kontekście bezpieczeństwa systemu finansowego i koniunktury globalnej gospodarki (in:) "Studia Administracji i Bezpieczeństwa. Public Administration and Security Studies", nr 1 (2016), Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2016, pp. 87-98.
 • 15. GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D. (2016). Prawo do ochrony danych osobo-wych w cyberprzestrzeni w dobie rozwoju bankowości internetowej - Right to protection of personal data in cyberspace in the age of online banking development [w] Technolo-giczno-społeczne oblicza XXI wieku. pod red. Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek, Do-rota Żuchowska-Skiba, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krako-wie i Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, ISBN 978-83-65705-09-9, Kraków 2016. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11085/Technologiczno-spo%C5%82eczne%20oblicza%20XXI%20w.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • 16. JAWORSKI J., red., (2011). Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 17. KACZMAREK T. (2009). Globalna gospodarka i globalny kryzys, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 18. KALINOWSKI M., PRONOBIS M. (2015). Rynki finansowe a gospodarka realna. Aktu-alne wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • 19. KOLEŚNIK J. (2012). Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Wydaw-nictwo Difin, Warszawa.
 • 20. MATERA R., SIODLARSKI J. (2008). Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Wy-dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 21. MATOSEK M., PROKOPOWICZ D. (2017). Importance And Security Of Information Provided By The Internet In The Context Of The Development Of Economic Entities In Poland (in:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój”, nr 2 (6) 2017, Warsza-wa 2017, pp. 219-231.
 • 22. PŁÓKARZ R. (2013). Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, Wydawnic-two PWN, Warszawa.
 • 23. POLAK E. (2009). Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 24. PROKOPOWICZ D. (2013). Bankowe ryzyko kredytowe w warunkach kryzysu zadłuże-nia (in:) "Przedsiębiorstwo przyszłości". Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Pra-wa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, Nr 1(14) 2013, styczeń 2013, Rok wyd. IV, pp. 58-71.
 • 25. PROKOPOWICZ D. (2012). Globalizacja, współpraca międzynarodowa i handel zagra-niczny. Sięgając w przeszłość (in:) "Przedsiębiorstwo przyszłości". Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, Nr 1 (10) 2012, Sty-czeń 2012, Rok wyd. IV, pp. 37-48.
 • 26. PROKOPOWICZ D. (2016a). Social and economic determinants of the processes of economic globalization that shape the development of the banking system in Poland (in:) Globalization, the State and the Individual, “International Scientific Journal”, University
 • of Varna “ChernorizetsHrabar”, Chayka, Varna, Bułgaria 9007, Varna 2016, nr 2(10) 2016, pp. 19-32.
 • 27. PROKOPOWICZ D. (2016b). The importance of economic globalization in the context of the development of the financial system in Poland (in:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", International Institute of Innovations "Science-Education-Business" in Warsaw, nr 2 (4) 2016, pp. 7-17.
 • 28. PROKOPOWICZ D. (2006). Znaczenie procesów globalizacyjnych światowego systemu finansowego dla przebudowy systemu bankowego w Polsce (in:) „Kierunki rozwoju go-spodarczego w dobie globalizacji”, Seria wydawnicza: Konferencje i seminaria nr 17, Publikacja pokonferencyjna dla Konferencji naukowej pt.: „Kierunki rozwoju gospodar-czego w dobie globalizacji”, Sekcja I – Globalizacja gospodarcza - przyczyny, przejawy i uwarunkowania. Konferencja naukowa w PWSBiA w dniu 11.03.2005 r., Prywatna Wyż-sza Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie, Warszawa 2006, pp. 123-141.
 • 29. RAKOWSKI J., PROKOPOWICZ D. (2017). Jubilee's Report Of The 14th Congress Of The Polish Economy For The 15th Annual Of The Commercial-Industry Congregation Of The Polish Chamber Of Community, (in:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój”, nr 2 (6) 2017, Warszawa 2017, pp. 371-389.
 • 30. SARNOWSKI J., PROKOPOWICZ D., DMOWSKI A. (2005) Podstawy finansów i bankowości, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2005, pp. 253-254.
 • 31. SARNOWSKI J., PROKOPOWICZ D. (2015). Zastosowanie innowacji marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce (in:) M. Sitek, T. Graca (red.), "Nowe wyzwania dla Eu-ropy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji", wydanie pokonferencyjne, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2015, pp. 135-156.
 • 32. SOLARZ J. K., WYCZAŃSKI P. (1997). Internacjonalizacja i globalizacja systemów bankowych, (in:) "Bank i Kredyt", Wydawnictwo NBP, czerwiec 1997, nr 6.
 • 33. SZYBOWSKI D., GWOŹDZIEWICZ S., PROKOPOWICZ D. (2016). Activating interventionist monetary policy of the European Central Bank in the context of the security of the European Financial System (in:) "International Journal of New Economics and Social Sciences", International Institute of Innovations "Science-Education-Business" in Warsaw, nr 2 (4) 2016, pp. 138-146.
 • 34. WEREDA W., PROKOPOWICZ D. (2017). Economic and financialsituation of house-holds in Poland – analysis and diagnosis, (in:) "Polityki Europejskie, Finanse i Marke-ting”, Zeszyty Naukowe SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-wie, Warszawa 2017, nr 18/2017, pp. 240-258.
 • 35. WIATR M. (2015). Bankowość korporacyjna, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • 36. WRZESIŃSKI M. (2000). Dostosowanie Polski do Unii Europejskiej i wnioski stąd płynące w zakresie finansowania i wysokiego ryzyka, (in:) "Studia i Prace", SGH, 2000, nr 13.
 • 37. WYDYMUS S., BOMBIŃSKA E., PERA B. (2012). Handel międzynarodowy w warun-kach kryzysu gospodarczego. Implikacje dla Polski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 • 38. ZAKRZEWSKA – BIELAWSKA A. (2008). Zarządzanie w kryzysie, (in:) „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym”, I. Staniec i J. Zawiła – Niedźwiecki (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, pp. 65-92.
 • 39. ZAWADZKA Z. (2003). Wpływ globalizacji na przemiany w bankowości, Katedra Ban-kowości SGH, (in:) M. Dębniewska (red.), Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 • 40. ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA A. (2012). Współczesna gospodarka światowa, Wydawnic-two Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-7097
EISSN
2544-9478
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c75e0c5c-1a1c-46d2-97f3-0e8a48328842
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.