PL EN


2020 | 15 | 104-119
Article title

Nowoczesny nauczyciel akademicki w dobie COVID-19

Content
Title variants
EN
Modern academic teacher in the era of COVID-19
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wybrane nowoczesne rozwiązania, które mogą zostać wykorzy-stane przez nauczycieli akademickich nie tylko w czasach izolacji. Wielu z nich wykorzystuje nowoczesne technologie jedynie w podstawowym zakresie, takim jak obsługa poczty elektro-nicznej, czy przygotowanie prezentacji. Coraz częściej poszukują nowej wiedzy w zasobach elektronicznych, np. bazach naukowych dostępnych z ich kont bibliotecznych. W naukach społecznych wykorzystanie sieci internet do prowadzenia badań naukowych nie jest jednak popularne. Podobnie jest z wykorzystaniem Internetu do prowadzenia zajęć. Celem artykułu jest zaprezentowanie zarówno platform edukacyjnych, które każdy naukowiec może wykorzystać w pracy ze studentami, jak również platform, za pomocą których mogą oni prowadzić badania naukowe.
EN
The article presents selected modern solutions that can be used by academic teachers not only in times of isolation. Many of them use modern technologies only to a basic extent such as e-mail handling or preparing presentations. Increasingly, they look for new knowledge in electronic re-sources such as scientific databases available from their library accounts. In social sciences, how-ever, the use of the Internet for scientific research is not popular. The same situation is with the use of the Internet for teaching. The aim of the article is to present both the educational platforms that every scientist can use in their work with students as well as the platforms through which they can do research.
Year
Issue
15
Pages
104-119
Physical description
Dates
published
2020-12-03
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne, „Studia Socjologiczne” 2006, t. 182, nr 3.
 • Brzózka P., Moodle dla nauczycieli i trenerów: zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformę e-learningową: naucz się sam, by uczyć innych, Helion, Gliwice 2011.
 • BigBlueButton [w:] Wikipedia, 2020.
 • CATI [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, 2018.
 • CAWI [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, 2017.
 • Google Forms [w:] Wikipedia, 2020.
 • Kaplan A.M., Haenlein M., Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster, „Business Horizons” 2016, t. 59, nr 4.
 • Kubinowski D., Możliwości zastosowania społecznych badań internetowych w konstruowaniu wiedzy pedagogicznej, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2017, t. 2, nr 25.
 • Masowy otwarty kurs online [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, 2019.
 • Microsoft Teams [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, 2020.
 • Molga A., Platformy e-learningowe – serwis internetowy o profilu dydaktycznym, „Dydaktyka Informatyki” 2015, t. 10.
 • Molga A., Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla procesu kształcenia, „Dydaktyka Informatyki” 2015, t. 10.
 • Moodle [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, 2020.
 • Rice W.H., Tworzenie serwisów e-learningowych z Moodle 1.9: poznaj możliwości Moodle’a i twórz jeszcze atrakcyjniejsze kursy internetowe, Helion, Gliwice 2010.
 • Siuda P., Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja [w:] Metody badań online, red. P. Siuda, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016.
 • Siuda P., Kwestionariusze internetowe – nowe narzędzie badawcze nauk społecznych, „Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach” 2006, nr 2.
 • Sobieszek K., Problem błędu braku odpowiedzi w badaniach internetowych [w:] Re: internet – społeczne aspekty medium: polskie konteksty i interpertacje, red. Ł. Jonak i in., Wydawnic-twa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Szpunar M., Konstruowanie narzędzi do badań online na przykładzie serwisu eBadania.pl, „e-mentor” 2007, nr 4(21).
 • Zając J.M., Batorski D., Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: zwiększanie realizacji próby, „Psychologia Społeczna” 2007, t. 2, nr 3–4(5).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie cza-sowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 405).
 • 8 najlepszych funkcji w komunikatorze Microsoft Teams, https://blog.home.pl/2019/09/8-najlep-szych-funkcji-w-komunikatorze-microsoft-teams/ (dostęp: 15.05.2020 r.).
 • Ankiety dostępne dla osób niewidomych – Poradnik | Webankieta, https://www.webankieta.pl/ poradnik/ankiety-dostepne-dla-osob-niewidomych/ (dostęp: 18.05.2020 r.).
 • BigBlueButtonBN – MoodleDocs, https://docs.moodle.org/38/en/BigBlueButtonBN (dostęp: 11.05.2020 r.).
 • Co potrafi Teams?, https://www.chip.pl/2018/01/potrafi-komunikator-microsoft-teams/ (dostęp: 15.05.2020 r.).
 • Funkcje platformy | Webankieta, https://www.webankieta.pl/funkcje-platformy (dostęp: 18.05.2020 r.).
 • History – MoodleDocs, https://docs.moodle.org/38/en/History (dostęp: 11.05.2020 r.).
 • Lesson module – MoodleDocs, https://docs.moodle.org/2x/pl/Lesson_module (dostęp: 13.05.2020 r.).
 • Microsoft Teams – czyli co nowego w Office 365?, https://sii.pl/blog/microsoft-teams-czyli-co- -nowego-w-microsoft/ (dostęp: 15.05.2020 r.).
 • Microsoft Teams – przewodnik po aplikacji (cz. I) – podstawowe informacje, https://nav24.pl/ microsoft-teams-przewodnik-po-aplikacji-cz-i/ (dostęp: 15.05.2020 r.).
 • MNiSW rekomenduje uczelniom nauczanie w systemie zdalnym, https://www.gov.pl/web/nauka/ mnisw-rekomenduje-uczelniom-nauczanie-w-systemie-zdalnym (dostęp: 16.05.2020 r.).
 • Moodle plugins directory: BigBlueButtonBN, https://moodle.org/plugins/mod_bigbluebuttonbn (dostęp: 11.05.2020 r.).
 • Navoica – polska platforma typu MOOC – wzbogaci się o nowe kursy, http://naukawpols-ce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77755%2Cnavoica-polska-platforma-typu-mooc-wzbogaci- -sie-o-nowe-kursy.html (dostęp: 16.05.2020 r.).
 • Niepewna U., Metoda CATI – wspierane komputerowo ankiety telefoniczne, https://www.weban-kieta.pl/blog/metoda-cati/ (dostęp: 18.05.2020 r.).
 • Niepewna U., Metoda CAWI – skąd wzięła się popularność ankiet internetowych?, https://www.we-bankieta.pl/blog/metoda-cawi/ (dostęp: 18.05.2020 r.).
 • O projekcie – Navoica, http://navoica.edu.pl/o-projekcie (dostęp: 16.05.2020 r.).
 • Workshop activity – MoodleDocs, https://docs.moodle.org/38/en/Workshop_activity (dostęp: 13.05.2020 r.).
 • Workshop quick guide – MoodleDocs, https://docs.moodle.org/38/en/Workshop_quick_guide (dostęp: 13.05.2020 r.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c765a737-623a-45b2-bcdd-0a10e78cf222
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.