PL EN


2016 | 3 (362) | 195-205
Article title

Sklepy dyskontowe w strukturze handlu detalicznego w Polsce. Perspektywa klienta

Content
Title variants
EN
Discount Stores in the Structure of Retail Trade in Poland. Customer’s Perspective
RU
Дискаунтеры в структуре розничной торговли в Польше. Перспектива клиента
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Dyskonty są niewątpliwie tym formatem sklepu, który znacząco odmienił funkcjonowanie handlu detalicznego w Polsce. Wyróżnikiem ich oferty jest obecnie nie tylko niski poziom cen, ale przede wszystkim bliskość wobec klienta budowana m.in. przez dogodną lokalizację, długi czas otwarcia placówek oraz obecność dyskontów w wirtualnym świecie klienta. Celem rozważań jest wskazanie na miejsce i znaczenie sklepów dyskontowych w strukturze handlu detalicznego w Polsce, wyróżniki ich oferty, a także prezentacja opinii klientów na temat funkcjonowania tego relatywnie nowego formatu handlu detalicznego w Polsce. W pracy przyjęto założenie, że sklepy dyskontowe stanowią ważny element podmiotowej struktury handlu detalicznego w Polsce i w zakresie kluczowych wyróżników swojej oferty są wysoko oceniane przez klientów. W działalności sklepów dyskontowych w Polsce zaobserwować można dynamiczne zmiany, zarówno dotyczące liczby placówek, jak i jakościowe przeobrażenia w sposobie ich funkcjonowania. Sposób działania placówek handlowych jest wysoko oceniany przez klientów tych sklepów. W artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu dotyczącą sklepów dyskontowych, źródła statystyczne, portale branżowe oraz badania bezpośrednie przeprowadzone techniką ankiety rozdawanej wśród konsumentów – klientów placówek handlowych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Discount stores doubtless are the shop format that has changed the functioning of retailing in Poland. A characteristic feature of the offer is now not only low prices, but above all the proximity to the customer being built, among others, through convenient location, long time of opening outlets, but also through more frequent presence of discounters in the virtual world of the client. The purpose of this article is to present the place and importance of discount stores in the structure of retail trade in Poland and customers’ opinions on this relatively new retail format in Poland. In the paper, the assumption has been made that discount stores are an important element of the subject structure of retail trade in Poland and in terms of key parameters of their offers are highly rated by customers. In the activities of discount stores, Poland can observe dynamic changes, both regarding the number of outlets and qualitative changes in the way they operate. The principle of operation of retail outlets is highly valued by customers of these stores. The following research methods were applied for the purpose of implementation of assumed goals: critical analysis of the literature of the subject, statistical sources, and results of a direct research conducted among consumers, clients of retail outlets with the use of questionnaire. This is research article.
RU
Дискаунтеры – несомненно тот формат магазина, который значительно изменил функционирование розничной торговли в Польше. Отличительной чертой их предложения в настоящее время является не только низкий уровень цен, но прежде всего близость к клиенту, формируемая, в частности, удобным расположением, длительное время работы заведения и наличие дискаунтеров в виртуальном мире клиента. Цель рассуждений – указать место и значение дискаунтеров в структуре розничной торговли в Польше, отличительные черты их предложения, а также представить мнения клиентов о функционировании этого относительно нового формата розничной торговли в Польше. В работе сделали предположение, что дискаунтеры составляют собой важ- ный элемент субъектной структуры розничной торговли в Польше, и в отношении основных отличительных черт своего предложения высоко оцениваются клиентами. В деятельности дискаунтеров в Польше можно заметить динамичные изменения, касающиеся как числа объектов, так и качественных преобразований в способе их функционирования. Способ деятельности торговых заведений высоко оценивается клиентами этих магазинов. В статье использовали критический анализ литературы по предмету, касающейся дискаунтеров, статистические источники, отраслевые порталы и непосредственные обследования, проведенные по методу анкеты, распространяемой среди потребителей-клиентов торговых объектов. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
195-205
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
 • Angowski M, Lipowski M. (2014), Przewagi konkurencyjne sklepów dyskontowych w ocenach nabywców artykułów żywnościowych, „Marketing i Rynek”, nr 8
 • Bilińska-Reformat K. (2012), Wpływ kryzysu na rozwój sieci dyskontowych w handlu artykułami żywnościowymi w Polsce, (w:) Waśkowski Z. Sznajder M., Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 237.
 • Ciechomski W. (2010), Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Domański T. (2005), Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarek T. (2010), Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kłosiewicz-Górecka U. (2013), Struktura handlu detalicznego w Polsce a preferowane przez konsumentów miejsca zakupu FMCG, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2.
 • Kucharska B. (2015), Wirtualizacja zachowań nabywczych jako przejaw innowacyjności konsumentów w handlu detalicznym, „Marketing i Rynek”, nr 10.
 • Kucharska B., Kucia M., Maciejewski G., Malinowska M., Stolecka-Makowska A. (2015), The retail trade In Europe – diagnosis and future perspectives, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Maleszyk E. (2004), Strategie marketingowe sieci dyskontowych, „Marketing i Rynek”, nr 4, Rocznik Statystyczny Polski (2006) (2011) (2014), GUS, Warszawa.
 • http://www.aldi.pl [dostęp: 30.10.2015].
 • http://www.biedronka.pl [dostęp: 30.10.2015].
 • http://www.biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/koniec-ekspansji-dyskontow-w-polsce-aldi-biedronkalidl-i-netto-podzielily-miedzy/91tbg8 [dostęp: 20.12.2015].
 • http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/raporty/dyskonty-odbieraja-statystycznemuhipermarketowi-ok-150-mln-zl-obrotu-rocznie [dostęp: 20.12.2015].
 • http://www.lidl.pl [ dostęp: 30.10.2015].
 • http://www.portalspozywczy.pl/tagi/rynek-dyskontow-w-polsce,21245.html [dostęp 13.12.2015].
 • http://www.wiadomoscihandlowe.pl/2013/04/biedronka-jeszcze-dyskont-czy-juz-supermarket/[dostęp: 30.10.2015].
 • http://www.wyborcza.biz/biznes/1,100896,18609013,pozegnanie-z-dyskontem-w-polsce--najtansze-sa-hipermarkety.html?disableRedirects=true [dostęp: 30.10.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c773adf2-ec36-4e46-900d-9fd124d61fe0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.