PL EN


2015 | 18 | 1 | 9-40
Article title

Dyskusja „po Stapelu” wokół rzetelności badań i publikacji w psychologii

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Post-Stapelian psychology. Discussions on the reliability of data and publications in psychology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W roku 2011 wykryto oszustwo Diederika Stapela. Okazało się, że nie tylko Stapel fałszował dane, lecz także czasopisma nie dostrzegły wielu oczywistych błędów oraz zachęcały do przekłamań (np. pomijania badań z wynikami nieistotnymi). Równolegle ukazał się artykuł Simmonsa, Nelsona i Simonsohna (2011) poświęcony wątpliwym praktykom badawczym, które mogą znacząco zwiększać odsetek wyników fałszywie pozytywnych poprzez arbitralne decyzje dotyczące analizy i prezentacji danych. Niedługo potem pojawiły się wyniki badań wskazujących na to, że znaczna część badaczy przyznaje się do stosowania takich praktyk oraz że są one powszechnie akceptowane. Wydarzenia te zaowocowały szeroką dyskusją dotyczącą rzetelności danych w psychologii. Autor omawia najważniejsze punkty dyskusji, wskazując też, w jaki sposób niski stopień dojrzałości teorii, brak konsensusu o do zasad stosowania technik badawczych i interpretowania wyników oraz nierealistyczne wymagania redakcji czasopism empirycznych mogły się przyczynić do kryzysu.
EN
In 2011, Diederik Stapel's fraud was discovered. It turned out that not only did Stapel forge data but also journals failed to notice many obvious errors and encouraged distortions (e.g., not reporting studies with non-significant results). Simultaneously, Simmons et al. (2011) published an article dedicated to questionable research practices that could significantly increase the number of false-positive results through arbitrary decisions pertaining to data analysis and presentation. Shortly after, there appeared results of studies suggesting that a large number of researchers confess to such practices and that they are, in fact, commonly accepted. These events sparked off a wide debate about the reliability of data in psychology. The author of the present paper discusses the most important points of this debate, showing how the low level of theoretical maturity, the lack of consensus on the rules of applying research techniques and interpreting results, and the unrealistic demands of editors of empirical journals may have contributed to this crisis.
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
9-40
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c77541af-2408-42de-83fa-b351b98133ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.