PL EN


2018 | 65 | 5: Teologia duchowości | 37-50
Article title

Liturgia źródłem młodości Kościoła

Authors
Title variants
EN
Liturgy Source Youth Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest liturgii jako aspektowi życia Kościoła, który jest nieustannym źródłem jego młodości. Pierwsza część dotyczy odnowy liturgicznej w XX wieku, ponieważ to ona stała się początkiem odnowy Kościoła w jego innych sferach życia. Część druga ukazuje trynitarne zakorzenienie liturgii i rolę działania Trójcy Świętej w celu utrzymywania nieustannej młodości Kościoła. Część trzecia ukazuje indywidualistyczny aspekt liturgii, ponieważ młodość Kościoła polega i objawia się w młodości każdego z jego członków uczestniczących w liturgii.
EN
The article focuses on the liturgy as an aspect of the Church's life, which is the constant source of Her youth. The first part points at the liturgical renewal in the twentieth century, because it has given rise to the renewal of the Church in other areas of its life. The second part shows the trinitarian roots of the liturgy and the role of the Holy Trinity in maintaining the Church's constant youth. Finally, the last part of the article reveals an individualistic aspect of the liturgy, because the youth of the Church manifests itself in the youth of each of its members participating in the liturgy.
Keywords
Contributors
author
 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Baumstark A., O historycznym rozwoju liturgii, tłum. M. Wolicki, Kraków 2001.
 • Bouyer L., Misterium Paschalne, Kraków 1961.
 • Corbon J., Liturgia – źródło wody życia, tłum. A. Foltańska, Poznań 2005.
 • Gannon T.M., Traub G.W., Pustynia i miasto, tłum. P. Wilczek, Kraków 1999.
 • Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia. O Eucharystii w życiu Kościoła, Wydawnictwo M, Kraków 2003.
 • Kopaliński F., Słownik symboli, Warszawa 1990.
 • Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego, Kielce 1998.
 • Lenoir F., Nowe wspólnoty, tłum. D. Szczerba, Warszawa 1993.
 • Pius XII, Encyklika Mediator Dei et hominum o Świętej Liturgii (http://www. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mediator_dei_2011194 [dostęp: 26.03.2013]).
 • Ratzinger J., Opera omnia, t. VIII/1: Kościół − znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, Lublin 2013.
 • Sielepin A., Między „źródłem” a „szczytem”, Kraków 2004.
 • Sielepin A., Liturgiczna duchowość, EK, t. 10, kol. 1218-1219.
 • Springer S., Przyczyny powstawania nowych ruchów religijnych we współczesnej Europie, w: Nowe ruchy religijne. Wybrane problemy, red. Z. Stachowski, Warszawa−Tyczyn 2000, s. 37-45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c7773909-d68d-4a37-a7b7-4f2ab00a7f39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.