PL EN


2020 | 76 | 107-120
Article title

O pojęciu kompetencji w lingwistycznych badaniach nad humorem

Authors
Content
Title variants
EN
The concept of competence in linguistic humour research
Languages of publication
Abstracts
PL
Kompetencja humorystyczna, którą można zdefiniować jako zdolność rozpoznawania i rozumienia humoru, jest istotnym składnikiem kompetencji semantycznej i pragmatycznej. Niniejszy artykuł poświęcono ewolucji znaczenia tego terminu w lingwistyce przełomu XX i XXI wieku oraz jego wykorzystaniu w akwizycji języków obcych i badaniach nad komizmem historycznym.
EN
The concept of competence in linguistic humour research. Summary: Humour competence, which can be defined as the capacity to recognize and understand humour, is an important aspect of semantic and pragmatic competence. This paper is devoted to the evolution of the concept of humour competence in linguistics at the turn of the 21th century as well as its use in studies on second language acquisition and historical humour. Keywords: humour competence, joke competence, humour research
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • 1. Attardo Salvatore (1994): Linguistic Theories of Humor. – Berlin: Mouton de Gruyter.
 • 2. Attardo Salvatore (2002): Humor and irony in interaction: From mode adoption to failure of detection. – [w:] Luigi Anolli, Rita Ciceri, Giuseppe Riva (red.): Say not to say: New perspectives on miscommunication. – Amsterdam: IOS Press, 159–180.
 • 3. Attardo Salvatore (2001): Humorous Texts: A Semantic and Pragmatic Analysis. – Berlin: Mouton de Gruyter.
 • 4. Attardo Salvatore (2008): Semantics and pragmatics of humor. – Language in Linguistics Compass 2(6), 1203–1215.
 • 5. Awdiejew Aleksy (1992): Nieśmieszne aforyzmy (Refleksja nad semantyką humoru Victora Raskina). – [w:] Iwona Nowakowska-Kępna (red.): Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej, – Język a Kultura 8, Wrocław, 279–285.
 • 6. Bell Nancy (2015): We are not amused. Failed humor in interaction. – Berlin: Mouton de Gruyter.
 • 7. Bell Nancy (2017): Humor and second language development. – [w:] Salvatore Attardo, (red.): The Routledge Handbook of Language and Humor. – New York–London: Routledge, 444–455.
 • 8. Brzozowska Dorota (2010): Humor w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego. – [w:] Władysław Chłopicki, Maria Jodłowiec (red.): Słowo w dialogu międzykulturowym. Język a Komunikacja 25. – Kraków, 291–300.
 • 9. Brzozowska Dorota (2000): O dowcipach polskich i angielskich. Aspekty językowo-kulturowe. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • 10. Buttler Danuta (2001): Polski dowcip językowy, wyd. 3 z uzupełnieniami. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 11. Carrell Amy (1997): Joke competence and humor competence. – Humor. International Journal of Humor Research 10(2), 173–185.
 • 12. Carrell Amy (2000): Two facets of communicative competence: joke competence and humor competence. – [w:] Stanisław Gajda, Dorota Brzozowska (red.): Świat humoru. – Opole: Uniwersytet Opolski, 27–36.
 • 13. Chłopicki Władysław (1987): An Application of The Script Theory of Semantics To The Analysis of Selected Polish humorous short stories, M. A. dissertation. – West Lafayette: Purdue University.
 • 14. Chłopicki Władysław (1995): O humorze poważnie. – Kraków: Polska Akademia Nauk.
 • 15. Chłopicki Władysław (2012): Terminologia badań nad humorem w przekładzie na język polski. – [w:] Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (red.): Termin w językoznawstwie. Język a Komunikacja 31. – Kraków: Tertium, 129–139.
 • 16. Chłopicki Władysław, Brzozowska, Dorota, red. (2017): Humorous discourse. – Berlin: Mouton de Gruyter.
 • 17. Chomsky Noam (1982): Zagadnienia teorii składni. – Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • 18. Davies Christie (2004): Victor Raskin on jokes. – Humor. International Journal of Humor Research 17(4), 373–380.
 • 19. Dziemidok Bohdan (2011): O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, antologię oprac. Monika Bokiniec. – Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
 • 20. Gajda Stanisław, Brzozowska Dorota (red.) (2000): Świat humoru. – Opole: Uniwersytet Opolski. 21. Hay Jennifer (2001): The pragmatics of humor support. – Humor. International Journal of Humor Research 14 (1), 55–82.
 • 22. Hymes Dell (1972): On communicative competence. – [w:] John B. Pride and Janet Holmes (red.): Sociolinguistics. Selected Readings. – Harmondsworth: Penguin, 269–293.
 • 23. Katz Jerrold J., Fodor Jerry A. (1963): The Structure of a Semantic Theory. – Language 39(2), 170–210.
 • 24. Kozłowska Anna (2016): O poważnych problemach z komizmem językowym. Wstępne uwagi metodologiczne. – [w:] Tomasz Korpysz, Anna Krasowska (red.): Komizm historyczny. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 11–22.
 • 25. Krasowska Anna (2019): Humor w nauczaniu języka polskiego jako obcego a nauczanie humoru. – [w:] Karolina Zioło-Pużuk (red.): Panorama glottodydaktyki polonistycznej. Wyzwania, pytania, kierunki. – Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 123–136.
 • 26. Krasowska Anna, Korpysz Tomasz (2018): Wstęp. – [w:] Tomasz Korpysz, Anna Krasowska (red.): Komizm historyczny II. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 7–8.
 • 27. Oring Elliott (2019): Oppositions, Overlaps and Ontologies: The General Theory of Verbal Humor Revisited. – Humor. International Journal of Humor Research 32(2), 151–170.
 • 28. Piątek Zdzisława (1978): Biologiczne podstawy języka a N. Chomsky’ego koncepcja gramatyki. – Kraków: Uniwersytet Jagielloński
 • 29. Polański Kazimierz (2003): Kompetencja językowa. – [w:] Tenże (red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. – Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • 30. Raskin Victor (1985): Semantic Mechanisms of Humor. – Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
 • 31. Raskin Victor, Attardo Salvatore (1991): Script theory revis(it)ed: joke similarity and joke representation model. – Humor International Journal of Humor Research 4 (3–4), 293–347. 32. Triezenberg Katrina (2004): Humor enhancers in the study of humorous literature. – Humor. International Journal of Humor Research 17 (4), 411–418.
 • 33. Wulf Douglas (2010): A humor competence curriculum. – Tesol Quarterly 44(1), 155–169.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c77920f7-9fcd-4309-8672-17044ae072a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.